Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

182.359

184.359

‒ 956

7.004

190.407

      

Uitgaven

182.359

184.359

‒ 956

7.004

190.407

Waarvan juridisch verplicht

 

91%

  

98%

      

1 Handhaving en toezicht

182.359

184.359

‒ 956

7.004

190.407

Personele uitgaven

128.944

130.444

24.798

5.599

160.841

waarvan eigen personeel

120.093

121.593

12.651

‒ 879

133.365

waarvan inhuur externen

8.832

8.832

11.957

6.329

27.118

waarvan overige personele uitgaven

19

19

190

149

358

Materiële uitgaven

53.415

53.915

‒ 25.754

1.405

29.566

waarvan ICT

23.388

23.388

‒ 20.947

283

2.724

waarvan bijdrage SSO's

10.619

10.619

‒ 2.127

‒ 1.145

7.347

waarvan overige materiële uitgaven

19.408

19.908

‒ 2.680

2.267

19.495

      

Ontvangsten

24.700

24.700

0

5.319

30.019

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer). Een bedrag van € 7,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De verplichtingenmutaties bij de Najaarsnota zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota, waarvan € 5,3 miljoen voor de afwikkeling van de slotbalans en deze wordt hieronder toegelicht.

1 Handhaving en toezicht

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt verhoogd met € 5,6 miljoen. Dit is opgebouwd uit een verhoging van inhuur voor informatisering voor € 6,1 miljoen, de afwikkeling van de slotbalans voor € 3,4 miljoen en herverdeling van € 1,9 miljoen.

Materiële uitgaven

De per saldo verhoging van de materiële uitgaven met € 1,4 miljoen komt met name door de afwikkeling van de slotbalans voor € 1,9 miljoen. Daarnaast de budgetoverheveling van € 1,7 miljoen naar artikel 98 op basis van de dienstverleningsovereenkomst ICT 2022, de compensatie KIWA van €, 0,7 miljoen zoals contractueel met KIWA is vastgelegd, € 0,7 miljoen voor de Afsluitdijk en € 0,6 miljoen voor de Rijkstrainees.

Licence