Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De Minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving. Binnen het departement is de uitvoering van de handhaving en het toezicht opgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Naast de activiteiten die de inspectie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert, worden ook taken verricht voor andere ministeries.

Wettelijke taak

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van de ILT. Deze wettelijke taken hebben betrekking op:

 • Vergunningverlening;

 • Toezicht;

 • Opsporing;

 • Dienstverlening: afhandeling van vragen en meldingen;

 • Incidentafhandeling;

 • Onderzoek.

De (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van luchtvaart, scheepvaart, rail- en wegtransport en milieu vormt de basis voor het handelen van de ILT. Een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten die de ILT verricht is te vinden in het Meerjarenplan 2022–2026 (MJP) dat in het najaar van 2021 aan de Tweede Kamer wordt verzonden. In dit meerjarenplan wordt de Tweede Kamer ook verder geïnformeerd over het toezicht op de woningcorporaties van de Autoriteit woningcorporaties.

De ILT zet haar schaarse capaciteit selectief in op de terreinen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn en waar het handelen van de ILT het meeste effect kan sorteren. Een belangrijke pijler voor deze afweging is de ILT-Brede Risicoanalyse (IBRA). Deze wordt tegelijk met het MJP aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ontwikkelde methode helpt de ILT om ordelijk te kiezen, op basis van maatschappelijke schade, aan welke taken zij prioriteit geeft en aan welke niet. De grootste maatschappelijke risico’s worden door de ILT programmatisch aangepakt, met telkens de meest kansrijke combinatie van disciplines, specialisten en instrumenten. Daarbij worden instrumenten ingezet van gerichte nalevingscommunicatie tot opsporing. De basis voor de ILT- werkwijze is:

A. informatiegestuurd (data) werken en transparant over resultaten;

B. selectieve en effectieve inzet gebaseerd op de hiervoor genoemde risicoanalyse;

C. invulling geven aan reflectieve en signalerende functie;

D. optimale dienst-(vergunning)verlening en verbetering kostendekkendheid.

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt de ILT van agentschap met een batenlastenadministratie naar een dienst met een geïntegreerde verplichtingenkasadministratie.

Tabel 68 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

131.881

146.187

182.359

169.875

169.654

169.937

169.331

        

Uitgaven

131.881

146.187

182.359

169.875

169.654

169.937

169.331

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    
        

1 Handhaving en Toezicht

0

0

182.359

169.875

169.654

169.937

169.331

Apparaatsuitgaven

       

Personele uitgaven

0

0

128.944

120.338

120.181

120.539

119.909

waarvan eigen personeel

0

0

120.093

112.727

112.580

112.915

112.325

waarvan inhuur externen

0

0

8.832

7.592

7.582

7.605

7.565

waarvan overige personele uitgaven

0

0

19

19

19

19

19

Materiële uitgaven

0

0

53.415

49.537

49.473

49.398

49.422

waarvan ICT

0

0

23.388

21.954

21.925

21.990

21.875

waarvan bijdrage SSO's

0

0

10.619

9.967

9.955

9.984

9.933

waarvan overige materiële uitgaven

0

0

19.408

17.616

17.593

17.424

17.614

        

Bijdrage aan agentschappen

131.881

146.187

0

0

0

0

0

Bijdrage aan het agentschap ILT

131.881

146.187

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

24.700

24.700

24.700

24.700

24.700

Zoals in de groeiparagraaf en beleidswijzigingen artikel 24 vermeld is wordt de ILT per 1 januari 2022 omgevormd van agentschap naar dienstonderdeel. Dit betekent dat de agentschapsparagraaf ILT niet meer terugkomt in deze begroting. Daarnaast heeft bovenstaande budgettaire tabel een nieuwe invulling gekregen waarin de personele uitgaven, materiële uitgaven en ontvangsten inzichtelijk zijn gemaakt. Voor de jaren 2020 en 2021 is de budgettaire tabel op dezelfde wijze gepresenteerd als in voorgaande jaren.

Budgetflexibiliteit

De inspectie heeft uitsluitend apparaatsuitgaven en deze zijn volledig juridisch verplicht.

De activiteiten die de ILT uitvoert zijn toe te wijzen aan de hieronder weergegeven onderdelen. In het MJP 2022-2026 staat uitgebreider beschreven welke taken worden uitgevoerd en de bijbehorende kengetallen ten aanzien van programma’s, vergunningverlening en toezicht. Vanaf 2022 zet de ILT structureel meer capaciteit in op een groot aantal taken.

1 Handhaving en Toezicht

De ILT voert de wettelijke taken uit op basis van de volgende verdeling:

 • Programmatisch;

 • Regulier toezicht;

 • Onderzoek en handhaving (incidenten);

 • Optimale dienstverlening en vergunningverlening;

 • Autoriteit woningcorporaties.

1. Programma’s in 2022

De ILT zet haar middelen in op de taken met de grootste maatschappelijke risico’s, zoals die met behulp van de ILT-Brede Risicoanalyse (IBRA) zijn berekend. De maatschappelijke vraagstukken vereisen steeds vaker een integrale in plaats van sectorale benadering waarbij ook rekening is gehouden met de technologische ontwikkelingen. De grootste maatschappelijke risico’s worden als eerste programmatisch opgepakt. Deze aanpak vraagt om samenwerking met andere inspecties op basis van een gedegen informatiepositie, een efficiënte inzet van multidisciplinaire teams en de juiste middelen, gericht op het grootste maatschappelijke effect. Op basis van IBRA, de wettelijke verplichtingen, de beleidsinzet en het beeld van verwachte toekomstige risico’s breidt de ILT haar programmatische aanpak steeds verder uit. In 2022 lopen de volgende programma’s:

 • Minder broeikasgassen;

 • Duurzame producten;

 • Bodem;

 • Onjuiste verwerking afvalstoffen;

 • Slim en veilig goederenvervoer over de weg;

 • Schoon schip;

 • Veilig en duurzaam Schiphol;

 • Veiligheid op het spoor;

 • Verstoring marktwerking bij taxivervoer;

 • Optimalisatie vergunningverlening;

 • Inspectie en certificering;

 • Vertrouwen in instituties.

2. Regulier toezicht

Toezicht en opsporing is in 2022 voor een groot deel (nog) niet ondergebracht in de programma’s. Een aantal taken van de ILT is erg specifiek. Een integrale programmatische aanpak waarbij meerdere taken worden gecombineerd in één plan ter bestrijding van een maatschappelijk risico heeft dan geen meerwaarde. Deze taken blijven onderdeel uitmaken van het reguliere toezicht.

3. Onderzoek en Handhaving

Uit de ILT-omgevingsanalyse is gebleken dat ondanks dat Nederland veilig is, de beleving anders is. Incidenten, bijzondere gebeurtenissen en niet te voorspellen ontwikkelingen vinden plaats en leiden tot een heftige reactie in de samenleving. De ILT onderzoekt incidenten als handhaver en kan handelend optreden.

4. Dienstverlening en Vergunningverlening

De ILT werkt aan kostenefficiency door het optimaliseren en verzakelijken van de dienstverlening en de vergunningverlening. De ILT is altijd bereikbaar via haar meld- en informatiecentrum. Via de informatievoorziening op de website, de webcare, mediavoorlichting, afstemming met sectoren en branches en door middel van direct contact met het klantcontactcentrum. Het frontoffice van de ILT herkent en vangt signalen op uit de omgeving, bundelt die signalen en zet deze door in de organisatie. Via klanttevredenheidsonderzoeken meet de ILT de tevredenheid van klanten.

De ILT streeft er naar de aanvrager duidelijkheid, eenvoud en gemak te bieden op het gebied van vergunningverlening.

5. Autoriteit woningcorporaties

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is een bijdrage leveren aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door corporaties in het belang van de volkshuisvesting.

Met het centraal stellen van de informatiepositie en de daarbij horende versterking van de analyse- en kennisfunctie, zal de focus van het huidige instellingstoezicht zich op termijn verplaatsen naar thematisch toezicht. Dit kan resulteren in een publicatie of collectieve actie. Ook kan het aanleiding zijn voor verdieping van het (governance) toezicht, met als doel: het intern toezicht op deze aspecten versterken. Jaarlijks voert de Aw verkenningen en onderzoeken uit, die de opmaat kunnen vormen voor thematisch toezicht. In de ‘Staat van de corporatiesector 2020’ geeft de Aw een overzicht van de ontwikkelingen.

Het vertrouwen in woningcorporaties vergroten doet de Aw door in te zetten op:

 • Governance;

 • Integriteit van beleid en beheer;

 • Toezicht op rechtmatigheid;

 • Naleving we normering topinkomens;

 • Toezicht op toewijzing in het kader van passendheid en staatssteun;

 • Toezicht op kruissubsidiëring en overcompensatie;

 • Corporaties onder verscherpt toezicht;

 • Toezicht op WSW;

 • Toestemmingen ontheffingen en zienswijzen aanvragen corporaties;

 • Voorlichting over de Woningwet.

Licence