Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 74 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

672

5.070

     

Uitgaven

680

4.964

     

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

  

0%

    

18.06 Externe veiligheid

680

4.964

     

18.12 Nader toe te wijzen Onderhoud en vernieuwing

       

18.12.01 Onderhoud

       

18.12.02 Vernieuwing

       

Ontvangsten

74.523

‒ 279.862

     

18.09 Ontvangsten

25.941

4

     

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.582

‒ 279.866

     

Budgetflexibiliteit

De budgetten zijn in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.

Tabel 75 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Uitgaven

4.964

       

18.06

Externe veiligheid

 

4.964

       

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

         

18.12

Nader toe te wijzen onderhoud en vernieuwing

         

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontvangsten

‒ 279.862

       

18.09

Ontvangsten

 

4

       

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

       
Tabel 76 Vervolg (bedragen x € 1.000)
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Uitgaven

       

4.964

18.06

Externe veiligheid

        

4964

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

         

18.12

Nader toe te wijzen onderhoud en vernieuwing

         

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontvangsten

       

‒ 279.862

18.09

Ontvangsten

        

4

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

        

‒ 279.866

18.12 Nader toe te wijzen Onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel waren noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. In deze begroting zijn deze middelen toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Mobiliteitsfonds naar rato van de budgetbehoefte per netwerk. In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.

Licence