Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1), de Douane (zie artikel 9) en Toeslagen (zie artikel 13). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor personeel (inclusief inhuur externen) en materieel (zoals huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.

Tabel 54 Budgettaire gevolgen artikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

288.112

302.535

332.766

312.652

307.881

308.013

307.689

        

Uitgaven

282.489

302.535

332.766

312.652

307.881

308.013

307.689

        

Personele uitgaven

198.737

212.984

213.422

204.429

201.724

201.724

201.400

Eigen personeel

183.358

203.921

205.067

195.775

193.296

193.296

192.972

Inhuur externen

14.559

8.528

7.820

8.119

7.893

7.893

7.893

Overig personeel

820

535

535

535

535

535

535

        

Materiële uitgaven

83.751

89.551

119.344

108.223

106.157

106.289

106.289

ICT

13.300

15.202

16.688

12.828

12.930

12.930

12.930

Bijdrage aan SSO's

43.150

43.795

44.623

43.627

43.627

43.759

43.759

Overig materieel

27.301

30.554

58.033

51.768

49.600

49.600

49.600

        

Ontvangsten

55.143

56.277

54.137

53.995

53.995

53.995

53.995

Apparaatsontvangsten

55.143

56.277

54.137

53.995

53.995

53.995

53.995

Uitgaven (en verplichtingen)

Personele uitgaven

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken zoals bijdragen aan Shared Services Organisaties (SSO’s), ICT en facilitaire diensten.

De ICT uitgaven betreffen onder andere de aanschaf en beheer- en onderhoudskosten van hardware, software en programmatuur. Net als uitgaven voor de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur en de bijdragen voor de aan externe partijen uitbestede ICT-dienstverlening. De structurele uitgaven, zoals onderhoud en licenties, zijn overgedragen aan het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT).

De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), uitgaven voor afname facilitaire voorzieningen bij het Consortium SAFIRE (een pps-consortium voor het faciliteren van het gebouw), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging.

Onder overig materieel vallen onder andere het omslagstelsel Rijkswagenpark, Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en diverse facilitaire uitgaven.

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit DRZ en de Auditdienst Rijk (ADR). Tevens bevat dit ontvangsten van departementen voor het omslagstelsel Rijkswagenpark en voor de verhuur van interne huisvesting.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Financiën weer. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en Toeslagen en de ZBO’s en RWT’s.

Voor de Waarderingskamer, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat.

Tabel 55 Totale apparaatsuitgaven ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

3.439.012

3.797.421

3.948.125

3.730.719

3.537.363

3.478.006

3.457.833

Totaal departement

3.427.254

3.784.307

3.934.986

3.717.563

3.524.207

3.464.850

3.444.677

Kerndepartement

282.489

302.535

332.766

312.652

307.881

308.013

307.689

Belastingdienst

2.740.198

2.827.064

2.850.155

2.773.171

2.639.354

2.581.592

2.561.334

Douane

404.567

430.657

466.201

451.913

455.657

454.519

454.928

Toeslagen

n.v.t.

224.051

285.864

179.827

121.315

120.726

120.726

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

11.758

13.114

13.139

13.156

13.156

13.156

13.156

Waarderingskamer

2.017

2.349

2.381

2.381

2.381

2.381

2.381

AFM

624

705

705

705

705

705

705

DNB

968

2.010

2.003

2.020

2.020

2.020

2.020

FEC

3.084

2.954

2.954

2.954

2.954

2.954

2.954

NLFI

5.065

5.096

5.096

5.096

5.096

5.096

5.096

C. Apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal

In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per directoraat-generaal (DG) uitgesplitst. De apparaatsuitgaven van het directoraat-generaal Belastingdienst wordt verantwoord op artikel 1 Belastingen, Douane op artikel 9 en Toeslagen op artikel 13.

Tabel 56 Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)

Directoraat-generaal

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal kerndepartement

282.489

302.535

332.766

312.652

307.881

308.013

307.689

Generale Thesaurie

26.403

28.539

27.953

28.081

28.080

28.080

27.756

DG Rijksbegroting

28.435

30.967

31.100

26.301

26.302

26.302

26.302

SG/pSG-cluster

206.923

219.776

251.244

237.130

233.732

233.864

233.864

DG Fiscale Zaken

20.727

22.253

21.169

21.140

19.767

19.767

19.767

Inspectie belastingen toeslagen douane

0

1.000

1.300

0

0

0

0

Op 6 november 2020 hebben de staatssecretarissen van Financiën uw Kamer de opdracht aan de kwartiermaker voor de inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane (IBTD) aan de Tweede Kamer aangeboden78. In de Kamerbrief van 12 februari 2021 is de stand van zaken van de oprichting van de inspectie toegelicht. Hierin is onder andere aangegeven dat, met het oog op de bestedingsvrijheid en in de inzichtelijkheid in de financiën, een apart ‘(sub)begrotingsartikel’ in de Financiënbegroting opgesteld wordt79. In goed overleg met de kwartiermaker en directie Financieel-Economische-Zaken is besloten om de inspectie op te nemen in het apparaatsbudget (artikel 8) van het kerndepartement van het ministerie van Financiën en uw Kamer meerjarig inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven van de inspectie middels de toelichtende tabel bij dit artikel.

Hiertoe is besloten, omdat het opnemen in artikel 8 (apparaat kerndepartement) zorgt voor onafhankelijkheid van het budget van de inspectie belastingen, toeslagen en douane. Deze onafhankelijkheid komt daarnaast onder meer tot uitdrukking in de eigen werkplannen en jaarverslagen waarin de IBTD verantwoording aflegt aan de Staten-Generaal over de gerealiseerde doelen en bedrijfsvoering. Het ministerie van Financiën heeft hier geen invloed op, omdat de beleidsdoelen niet in de Financiënbegroting zijn opgenomen. De wijze van opnemen in de begroting is in lijn met andere inspecties, zoals de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

78

Kamerstukken II 2020/21, 31066, nr. 731

79

Kamerstukken II 2020/21, 31066, nr. 787

Licence