Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 21 Circulaire Economie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Circulaire Economie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

69.309

‒ 5.533

63.776

    

Uitgaven

62.888

‒ 4.227

58.661

    

5 Duurzame productieketens

60.141

‒ 4.353

55.788

Opdrachten

20.338

‒ 318

20.020

Uitvoering duurzame productieketens

12.580

‒ 844

11.736

Waarvan RWS

6.149

0

6.149

Overige opdrachten

1.609

526

2.135

Subsidies

14.976

‒ 5.021

9.955

Subsidies duurzame productieketens

14.976

‒ 5.021

9.955

Bijdragen aan agentschappen

24.320

167

24.487

Waarvan bijdrage aan RWS

11.662

0

11.662

Waarvan bijdrage aan RVO

11.365

35

11.400

Overige bijdragen aan agentschappen

1.293

132

1.425

Bijdragen aan medeoverheden

0

800

800

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

0

800

800

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

50

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

457

19

476

    

6. Natuurlijk kapitaal

2.747

126

2.873

Opdrachten

2.133

100

2.233

Uitvoering Natuurlijk kapitaal

1.709

50

1.759

Overige opdrachten

424

50

474

Bijdragen aan agentschappen

614

26

640

    

Ontvangsten

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 5,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en daarnaast onder andere door de volgende mutatie:

Monitoring & Sturing Circulaire Economie (€ - 2,0 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 21 naar artikel 97 voor de door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te verrichten onderzoekwerkzaamheden (in 2023) in het kader van het Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie.

Uitgaven

Artikel 21.05 Duurzame productieketens

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € - 5,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuif subsidie Ontwikkeling en Opschaling Recycling (€ - 6,1 miljoen)

Dit betreft een kasschuif van € 6,1 miljoen naar 2024-2027. De subsidieregeling Ontwikkeling en Opschaling Recycling zou in 2023 open worden gesteld. De juridische uitwerking duurt echter langer, waardoor de subsidie pas in 2024 verstrekt zal worden.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen voor de subsidieregeling circulaire ketenprojecten.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence