Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken Ministeries;

  • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

  • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

  • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

  • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders;

  • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak Onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie6.

De Kanselarij der Nederlandse Orden en al haar ketenpartners maken voor de aanvraag en behandeling van Koninklijke onderscheidingen gebruik van een in 2001 gebouwd ICT-systeem, genaamd Daisy. Dit systeem diende vervangen te worden uit hoofde van continuïteit en zekerheid. De implementatie van de 1e (basis)release van het nieuwe ICT-systeem (LINT) heeft in 2019 plaatsgevonden.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

3.933

6.178

3.315

5.291

6.740

4.282

2.458

        

Uitgaven

4.170

4.409

4.807

5.392

5.739

4.282

1.457

4.1 Apparaat

2.906

3.187

3.326

4.364

4.539

2.546

1.993

4.2 Decoraties

1.262

1.221

1.480

1.027

1.199

1.731

‒ 532

4.3 Riddertoelagen

2

1

1

1

1

5

‒ 4

        

Ontvangsten

241

294

308

335

343

199

144

Tabel 13 Specificatie apparaatsuitgaven artikelonderdeel 4.1
 

2019

Totaal apparaat

4.539

waarvan personeel

 

Eigen personeel

1.673

Externe inhuur

1.012

Overig personeel

0

  

waarvan materieel

1.854

4.1 Apparaat

De uitgaven op apparaatskosten zijn hoger (€ 1,993 mln.) dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Deze extra uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de implementatie van de (basis)release van het nieuwe decoratiesysteem LINT. Bij de eerste suppletoire begroting 2019 is er een bedrag van € 1,4 mln. toegevoegd.

4.2 Decoraties

De gerealiseerde uitgaven van decoraties op de begroting heeft onder andere te maken met de jaarlijkse bestelling van versierselen en toebehoren (zoals verpakkingen en oorkondes). De lagere uitgaven in 2019 kunnen verklaard worden door een lagere bestelling van decoraties om de voorraad bij de KNO niet te groot te laten worden. Daarnaast is er een vertraging in de levering van kokers voor oorkondes opgelopen.

4.3 Riddertoelagen

Aan de in leven zijnde Ridders Militaire Willems-Orde, de weduwen/weduwnaren van Ridders Militaire Willems-Orde of de minderjarige kinderen van Ridders Militaire Willems-Orde wordt van rechtswege een jaarlijkse riddertoelage uitgekeerd.

Ontvangsten

Er zijn in 2019 meer borgsommen ontvangen dan was begroot voor het voor onbepaalde tijd in bruikleen houden van Koninklijke onderscheidingen door gedecoreerden of erven van gedecoreerden.

6

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence