Base description which applies to whole site

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Het verlenen van goede consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

De minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten.

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland.

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland.

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

 • Uitbrengen van reisadviezen.

 • Crisisrespons.

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Doorlooptijden visumaanvragen: percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld.

 

2018

2019

2020

Streefwaarde

85%

85%

85%

Realisatie

81%

86%

92%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag. 

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017–2020). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2017–2020).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Gedelegeerde activiteiten Publieksdiplomatie en Cultuur door Nederlandse ambassades.

 • Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

Internationaal cultuurbeleid

De Coronacrisis had grote gevolgen voor de Nederlandse culturele sector en de mogelijkheden van uitwisseling en samenwerking. Een groot deel van de geplande activiteiten kon door de opgelegde beperkingen geen doorgang vinden, werd geannuleerd of uitgesteld. Op die plekken waar dat wel mogelijk was, zijn initiatieven uit de culturele sector en de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland - veelal online – gestimuleerd, waarmee bestaande netwerken konden worden bestendigd en ook nieuw publiek is bereikt. De solide culturele basisinfrastructuur en het internationale cultuurbeleid waar Nederland op kan bogen, alsook de verschillende steunpakketten voor de culturele sector, hebben eraan bijgedragen dat, ondanks de pandemie, Nederlandse programmering met zijn vernieuwend aanbod van kunst, cultuur en een rijk cultureel erfgoed, internationaal toch zichtbaar is gebleven. Daarmee wordt de lijn van voorgaande jaren voortgezet (zie ook de voortgangsrapportage 2019 van het internationaal cultuurbeleid (ICB) die eind 2020 aan de Tweede Kamer werd aangeboden en die terugzag op het jaar 2019.

Consulaire zaken

Ook op consulair gebied was 2020 een intensief jaar, met vele onvoorziene taken en activiteiten. Het beleid m.b.t consulaire bijstand en visumverlening is echter ongewijzigd gebleven. Er liepen in 2020 verschillende evaluaties en er zijn enkele gestart (o.a. evaluatie Bijzondere Bijstand Buitenland). Deze zullen hoofdzakelijk pas in 2021 zijn afgerond en geïmplementeerd.

Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Vastgestelde begroting 2020

Verschil 2020

 

Verplichtingen

56 319

44 923

55 902

70 038

78 029

50 873

27 156

         
 

Uitgaven:

       
         
 

Programma-uitgaven totaal

47 190

45 625

55 790

63 223

80 244

53 198

27 046

         

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13 378

13 607

13 962

14 100

22 987

12 462

10 525

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

2 073

1 686

1 524

976

1 858

1 560

298

 

Consulaire bijstand

 

25

0

0

   
         
 

Inkomensoverdrachten

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

    

220

540

‒ 320

         
 

Opdrachten

       
 

Consulaire bijstand

245

208

527

582

7 016

509

6 507

 

Reisdocumenten en verkiezingen

3 932

4 603

4 992

2 559

1 453

2 550

‒ 1 097

 

Consulaire opleidingen

147

246

146

135

80

400

‒ 320

 

Consulaire informatiesystemen

6 354

6 607

6 386

9 429

6 181

6 903

‒ 722

 

Loket buitenland

   

419

6 035

0

6 035

 

Gedetineerdenbegeleiding

 

232

387

    
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Loket buitenland

    

144

0

144

         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Consulaire informatiesystemen

628

0

0

0

   
         

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

7 659

6 681

14 840

18 370

19 822

13 449

6 373

         
 

Opdrachten

       
 

Ambtsberichtenonderzoek

20

13

18

116

82

150

‒ 68

 

Visumverlening

1 080

1 236

2 857

3 955

3 022

2 950

72

 

Legalisatie en verificatie

67

46

49

14

38

80

‒ 42

 

Consulaire informatiesystemen

5 653

4 535

10 886

12 212

15 925

9 241

6 684

 

Informatie Ondersteunend Beslissen

   

1 240

59

0

59

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Asiel en migratie

841

851

920

0

696

1 028

‒ 332

         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Asiel en migratie

  

110

833

   
         

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7 154

6 567

7 023

9 077

6 133

7 706

‒ 1 573

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Internationaal cultuurbeleid

6 039

6 192

1 564

2 663

4 559

5 236

‒ 677

 

Erfgoed

1 116

375

0

0

   
         
 

Opdrachten

       
 

Internationaal cultuurbeleid

  

4 118

87

   
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Internationaal cultuurbeleid

  

1 341

1 857

   
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Internationaal cultuurbeleid

   

4 470

1 574

2 470

‒ 896

         

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

18 999

18 770

19 965

21 676

31 302

19 581

11 721

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Instituut Clingendael

2 797

800

800

2 734

786

820

‒ 34

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 628

4 590

4 545

6 020

5 911

4 058

1 853

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

    

69

99

‒ 30

 

Publieksdiplomatie

    

2 059

2 899

‒ 840

 

Onderzoeksprogramma

    

79

50

29

 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

  

211

    
 

overige subsidies

281

40

0

    
         
 

Opdrachten

       
 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

407

338

376

477

423

525

‒ 102

 

Instituut Clingendael

    

2 310

1 600

710

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 082

370

382

387

259

1 000

‒ 741

 

Algemene voorlichting

    

2 469

2 290

179

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

1 779

1 906

1 500

1 736

957

2 000

‒ 1 043

 

Chinastrategie

    

233

500

‒ 267

 

Onderzoeksprogramma

 

2 756

1 636

247

221

220

1

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

  

480

 

3 326

0

3 326

 

Kennisplatform Oost-Europa

       
 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

131

159

879

68

   
 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

3 105

3 547

6 628

532

   
 

Europese bewustwording

 

299

364

    
         
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Algemene voorlichting

    

2 217

2 200

17

 

Publieksdiplomatie

    

900

0

900

 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

1 052

0

2 056

1 409

   
         
 

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

       
 

Verkeersnotificaties

   

215

255

400

‒ 145

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europese bewustwording

312

85

0

95

546

250

296

 

Publieksdiplomatie

    

1 606

670

936

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

    

6 676

0

6 676

 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

4 429

3 880

108

7 756

   
         
 

Ontvangsten

52 619

55 206

64 894

53 445

21 241

50 874

‒ 29 633

         

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

19 790

22 337

20 407

12 559

7 381

9 500

‒ 2 119

         

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

32 035

31 569

44 413

40 498

13 448

40 500

‒ 27 052

         

4.40

Doorberekening Defensie diversen

794

1 300

74

74

74

874

‒ 800

         

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

   

314

338

0

338

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, de eerste incidentele suppletoire begroting en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB(s), die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

Deze incidentele suppletoire begroting betreft een convenant tussen de rijksoverheid, verzekeraars en reisbranche, getiteld «bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19)». Teneinde uitvoering te geven aan dit convenant was een aanvulling noodzakelijk op de financiële middelen voor consulaire bijstand van EUR 6,6 miljoen in 2020. Dit wordt verantwoord op artikelonderdeel 4.1 Consulaire bijstand.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget nam in 2020 uiteindelijk toe. Met name in de eerste suppletoire begroting namen de verplichtingen toe. De uiteindelijke toename is grotendeels te verklaren door een stijging voor verplichtingen voor Consulaire dienstverlening en loket buitenland. Verder voor verplichtingen inzake programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) op het terrein van Coronamaatregelen.

Voor de Nederlandse cultuur (artikel 4.3) is een geplande grotere commitering voor het Nederlands Vlaams Huis DeBuren met 1 jaar uitgesteld.

Uitgaven

Artikel 4.1

De stijging van het budget voor artikel 4.1 komt onder meer door het convenant «bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19)». Deze stijging is EUR 6,6 miljoen, zoals toegelicht in de incidentele suppletoire begroting.

Enerzijds stijgen de uitgaven voor consulaire dienstverlening door de digitale ambities zoals toegelicht in de eerste suppletoire begroting. Anderzijds is er sprake van een daling als gevolg van COVID-19, die is beschreven in de toelichting van de tweede suppletoire begroting.

De kosten voor consulaire dienstverlening namen af. Dit met name als gevolg van de coronapandemie. Consulaire voorlichtingscampagnes werden (deels) stopgezet en er vonden minder consulaire opleidingen plaats. Daarnaast vielen de kosten voor reisdocumenten lager uit dan geraamd.

Artikel 4.2

De kosten voor consulaire informatiesystemen nemen toe, dit is beschreven in de toelichting van de eerste suppletoire begroting. Via de eindejaarsmarge wordt een EUR 1 miljoen van het budget van consulaire informatiesystemen doorgeschoven naar volgend jaar.

Artikel 4.4

De uitgaven voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe. De stijging is het gevolg van extra inzet ten behoeve van internationale samenwerking in het kader van de coronapandemie. Deze extra uitgaven zijn zowel toegelicht in de eerste suppletoire begroting als de tweede suppletoire begroting.

Naast de stijgingen van de bestedingen waren er ook onderdelen met minder uitgaven. In 2020 heeft de Koning een staatsbezoek gebracht aan Indonesië. Verder vonden er werkbezoeken plaats aan Israël, Auschwitz en woonde de Koning de begrafenisplechtigheid bij van de Sultan van Oman. Door de coronacrisis konden veel geplande bezoeken niet doorgaan.

Ontvangsten

Artikel 4.10

De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 2,1 miljoen. Dit is uitgewerkt in de tweede suppletoire begroting.

Artikel 4.20

De ontvangsten nemen per saldo af met EUR 27,1 miljoen. Dit is het gevolg van COVID-19. De vraag naar visa en reisdocumenten is lager dan oorspronkelijk begroot. In de tweede suppletoire begroting is dit nader toegelicht. Uiteindelijk waren de opbrengsten nog lager dan begroot, door een verdere verlenging van de reisbeperkingen.

Licence