Base description which applies to whole site
+

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

A: Algemene Doelstelling

Het verlenen van goede consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

B: Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden;

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten;

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland;

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven;

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland;

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn;

 • Uitbrengen van reisadviezen;

 • Crisisrespons;

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten;

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke:

Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Indicator

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

85%

85%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 5.4.2010). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid;

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017–2020). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2017–2020).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Gedelegeerde activiteiten Publieksdiplomatie en Cultuur door Nederlandse ambassades.

 • Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

C: Beleidswijzigingen

Consulaire Zaken en Visumbeleid

Het beleid is op hoofdlijnen hetzelfde, maar – mede naar aanleiding van de IOB-evaluatie11 – is in de beleidsbrief «de Staat van het Consulaire» geëxpliciteerd wat het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstaat onder goede en klantgerichte dienstverlening. Ook ligt bij de consulaire dienstverlening meer nadruk op zelfredzaamheid en besteedt BZ tegelijkertijd meer aandacht aan kwetsbare groepen.

Internationaal Cultuurbeleid

De doorlichting door IOB die in 2019 werd afgerond, vormt geen aanleiding het huidige beleidskader aan te passen, maar levert wel inzichten op voor het opvolgende, vierjarig beleidskader dat met ingang van 2021 van start gaat. In 2020 worden enerzijds programma’s en activiteiten onder het huidige kader afgerond en anderzijds voorbereidingen getroffen ter uitvoering van het opvolgend kader.

Publieksdiplomatie

Er is een nieuwe visuele identiteit van Nederland ontwikkeld om de reputatie van Nederland te versterken en de beleidsmatige doelstellingen concreet te ondersteunen. Het nieuwe verhaal van Nederland en de visuele weergave in een beeldmerk – alles ontwikkeld in nauwe samenspraak met relevante departementen en het bedrijfsleven – onderscheidt Nederland als open, vindingrijk en inclusief. Er komt er een uitgebreide toolkit voor het vertellen van dit verhaal, die vanaf begin 2020 publiekelijk zal worden uitgerold. De implementatie vanaf 2020 versterkt de reputatie van Nederland en ondersteunt de huidige beleidsdoelstellingen, conform huidig beleid op publieksdiplomatie.

D1: Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Bedragen in EUR 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

55.902

68.575

51.873

44.871

50.871

44.571

46.821

Uitgaven:

             

Programma-uitgaven totaal

55.790

70.218

54.198

49.271

49.171

49.171

49.671

 

waarvan juridisch verplicht

   

51%

       

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13.962

17.312

12.462

9.657

9.657

9.657

12.457

                   
 

Subsidies

             
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.524

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

 

Inkomensoverdrachten

             
   

Gedetineerdenbegeleiding

 

540

540

540

540

540

540

 

Opdrachten

             
   

Consulaire bijstand

527

409

409

409

409

409

409

   

Reisdocumenten en verkiezingen

4.992

2.900

2.550

2.550

2.550

2.550

5.350

   

Consulaire opleidingen

146

400

400

400

400

400

400

   

Consulaire informatiesystemen

6.386

7.003

7.003

4.198

4.198

4.198

4.198

   

Loket buitenland

 

3.500

         
   

Gedetineerdenbegeleiding

387

           
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

             
   

Loket buitenland

 

1.000

         
                   

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

14.840

20.619

13.449

11.189

11.089

11.089

9.339

                   
 

Opdrachten

             
   

Ambtsberichtenonderzoek

18

150

150

150

150

150

150

   

Visumverlening

2.857

2.900

2.950

3.050

3.050

3.050

3.050

   

Legalisatie en verificatie

49

80

80

80

80

80

80

   

Consulaire informatiesystemen

10.886

14.586

9.241

6.881

6.781

6.781

5.031

   

Informatie ondersteunend beslissen

 

1.875

         
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Bijdragen asiel en migratie

920

1.028

1.028

1.028

1.028

1.028

1.028

                   
 

Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk

             
   

Bijdragen asiel en migratie

110

           
                   

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.023

9.898

7.706

8.794

8.794

8.794

8.794

                   
 

Subsidies

             
   

Internationaal cultuurbeleid

1.564

7.075

5.236

8.794

8.794

8.794

8.794

                   
 

Opdrachten

             
   

Internationaal cultuurbeleid

4.118

           
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

             
   

Internationaal cultuurbeleid

1.341

           
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Internationaal cultuurbeleid

 

2.823

2.470

       
                   

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

19.965

22.389

20.581

19.631

19.631

19.631

19.081

                   
 

Subsidies

             
   

Instituut Clingendael

800

820

820

2.420

2.420

2.420

2.420

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4.545

5.958

4.058

3.058

3.058

3.058

3.058

   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

49

99

99

99

99

99

99

   

Publieksdiplomatie

2.833

2.329

3.399

3.399

3.399

3.399

3.399

   

Onderzoeksprogramma

50

50

50

50

50

50

50

                   
 

Opdrachten

             
   

Adviesraad Internationale vraagstukken

376

525

525

525

525

525

525

   

Instituut Clingendael

 

1.600

1.600

       
   

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

382

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

   

Algemene voorlichting

2.333

4.448

2.290

2.290

4.490

4.490

4.490

   

Koninklijk Huis – inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

   

China-strategie

 

250

500

550

550

550

 
   

Onderzoeksprogramma

2.000

320

220

220

220

220

220

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

480

           
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

             
   

Algemene voorlichting

2.056

 

2.200

2.200

     
 

Bijdragen aan ZBO's/ RWT's

             
   

Verkeersnotificaties

 

400

400

400

400

400

400

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Europese bewustwording

 

250

250

250

250

250

250

   

Publieksdiplomatie

2.943

2.340

1.170

1.170

1.170

1.170

1.170

                   

Ontvangsten

64.894

51.749

50.374

50.374

50.374

50.374

50.374

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

20.407

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

44.413

41.375

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

874

874

874

874

874

874

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

0

0

0

0

0

0

0

D2: Budgetflexibiliteit

De uitgaven van subsidies en opdrachten voor gedetineerdenbegeleiding en overige consulaire dienstverlening, op basis van eigen verantwoordelijkheid, aan Nederlanders in het buitenland zijn volledig juridisch verplicht. Voor de consulaire informatiesystemen zijn de verplichtingen nog niet juridisch vastgelegd, maar dat wordt gedurende het jaar gedaan. De inkoop van de te verstrekken reisdocumenten alsmede de geplande uitgaven voor het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn nog niet juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van paspoorten van visa bepaald. Hiervoor worden wel aan het begin van het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan. Binnen het artikelonderdeel grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur zijn de uitgaven voor de specifieke landenprogramma’s nog niet juridisch verplicht, de verplichtingen worden in het begrotingsjaar zelf aangegaan. Voor het inzetten van publieksdiplomatie om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen door het postennetwerk en het ministerie zelf zijn ramingen opgenomen die nog niet juridisch vastliggen. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van voorlichting, landenprogramma’s, bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven voor het Corps Diplomatique en internationale organisaties. Het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is voor 39% juridisch verplicht en wordt gedurende het jaar verder ingevuld. De subsidie voor Clingendael is geheel juridisch vastgelegd. De uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis worden in de loop van 2020 ingevuld. Dit geldt ook voor de Chinastrategie.

E: Artikelonderdelen

4.1: Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;

 • Verstrekken van reisadviezen;

 • Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties;

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen;

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

4.2 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

 • Behandelen van aanvragen voor visa kort verblijf en het beleid op dit terrein;

 • Inname van aanvragen voor MVV’s;

 • Afnemen van inburgeringsexamens;

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door J&V mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;

 • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;

 • In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • Subsidieverlening via de posten en aan DutchCulture voor internationale culturele activiteiten.

 • Ondersteuning van initiatieven in vier landen in de ring rondom Europa die de lokale cultuursector versterken, cultuurparticipatie vergroten, de leefomgeving in steden verbeteren en behoud van lokaal cultureel erfgoed verduurzamen.

4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 • Via strategische beleidscommunicatie richt Buitenlandse Zaken zich op doelgroepen die van belang zijn bij het ontwikkelen, bereiken en uitdragen van beleidsdoelstellingen op het terrein van buitenlandbeleid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media en via persoonlijke contacten zoals bijeenkomsten. Daarnaast worden online kanalen ingezet, zoals Facebook en twitter.

 • Bijdrage aan publieksdiplomatie, waarmee Nederlandse ambassades activiteiten kunnen ondersteunen of opstarten op het gebied strategische beleidscommunicatie, beeldvorming over Nederland en internationaal cultuurbeleid;

 • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael;

 • Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid;

 • Ondersteuning van de diplomatieke missies, in Nederland: het faciliteren van ambassades en hun medewerkers, maar ook het toepassen, interpreteren, handhaven en implementeren van de Weense verdragen en zetelovereenkomsten en de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

 • Voor bezoeken, ontvangsten en overige uitgaven hoogwaardigheidsbekleders, Corps Diplomatique en internationale organisaties wordt EUR 1 miljoen geraamd.

 • Voor uitgevan ten behoeve van staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis wordt EUR 2 miljoen geraamd.

Ontvangsten

 • De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten. Een deel van de consulaire ontvangsten wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de kosten van het consulaire werkproces.

Licence