Base description which applies to whole site

4.4 Beleidsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

51 873

5 600

57 473

18 664

76 137

6 329

4 509

6 129

4 154

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

54 198

5 600

59 798

26 088

85 886

4 539

3 589

3 589

3 614

 

waarvan juridisch verplicht

51%

   

65%

    
           

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

12 462

6 600

19 062

7 435

26 497

1 000

1 000

1 000

1 000

           
 

Subsidies

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

1 560

 

1 560

0

1 560

    
           
 

Inkomensoverdrachten

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

 

540

0

540

    
           
 

Opdrachten

         
 

Consulaire bijstand

409

6 700

7 109

0

7 109

    
 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 550

 

2 550

0

2 550

    
 

Consulaire opleidingen

400

 

400

150

550

    
 

Consulaire informatiesystemen

7 003

‒ 100

6 903

1 000

7 903

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Loket buitenland

0

 

0

5 285

5 285

    
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Loket buitenland

0

 

0

1 000

1 000

    
           
           
           

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

13 449

 

13 449

8 457

21 906

4 208

4 208

4 208

4 208

           
 

Opdrachten

         
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

 

150

0

150

    
 

Visumverlening

2 950

 

2 950

8

2 958

8

8

8

8

 

Legalisatie en verificatie

80

 

80

0

80

    
 

Consulaire informatiesystemen

9 241

 

9 241

8 449

17 690

4 200

4 200

4 200

4 200

           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Asiel en migratie

1 028

 

1 028

0

1 028

    
           

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7 706

0

7 706

823

8 529

81

81

81

106

           
 

Subsidies

         
 

Internationaal Cultuurbeleid

5 236

0

5 236

623

5 859

‒ 2 144

‒ 2 144

‒ 2 144

‒ 2 119

           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Internationaal cultuurbeleid

2 470

0

2 470

200

2 670

2 225

2 225

2 225

2 225

           

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

20 581

‒ 1 000

19 581

9 373

28 954

‒ 750

‒ 1 700

‒ 1 700

‒ 1 700

           
 

Subsidies

         
 

Instituut Clingendael

820

 

820

‒ 34

786

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

 
 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4 058

 

4 058

1 501

5 559

750

   
 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

99

 

99

0

99

    
 

Publieksdiplomatie

3 399

‒ 500

2 899

‒ 1 150

1 749

‒ 1 135

‒ 1 135

‒ 1 135

‒ 1 135

 

Onderzoeksprogramma

50

 

50

0

50

    
           
 

Opdrachten

         
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

 

525

0

525

    
 

Instituut Clingendael

1 600

 

1 600

516

2 116

2 000

2 000

2 000

 
 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

 

1 000

0

1 000

    
 

Algemene voorlichting

2 290

 

2 290

‒ 1 000

1 290

‒ 1 700

‒ 1 700

‒ 1 700

‒ 1 700

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

 

2 000

0

2 000

    
 

China-strategie

500

 

500

100

600

    
 

Onderzoeksprogramma

220

 

220

80

300

    
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Algemene voorlichting

2 200

 

2 200

200

2 400

200

   
           
 

Bijdragen aan ZBO's/ RWT's

         
 

Verkeersnotificaties

400

 

400

0

400

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

 

0

8 010

8 010

    
 

Europese bewustwording

250

 

250

0

250

    
 

Publieksdiplomatie

1 170

‒ 500

670

1 150

1 820

1 135

1 135

1 135

1 135

           

Ontvangsten

 

50 374

500

50 874

7 075

57 949

20 700

20 700

20 700

23 200

           

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 500

 

9 500

‒ 2 500

7 000

‒ 2 500

‒ 2 500

‒ 2 500

 
           

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

40 000

500

40 500

9 375

49 875

23 000

23 000

23 000

23 000

           

4.40

Doorberekening Defensie diversen

874

 

874

0

874

    
           

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

0

 

0

200

200

200

200

200

200

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt omdat aanvullende middelen voor het Loket Buitenland zijn opgenomen. Dit betreft verplichtingen voor de website voor loket buitenland, waardoor de dienstverlening van de agentschappen (o.a. UWV, belastingdienst, SVB) opgenomen kunnen worden. Verder stijgt het verplichtingenbudget als gevolg van de autonome groei van de consulaire dienstverlening welke vraagt om investeringen in het kwaliteitsbehoud van de consulaire IT-systemen. Ten slotte een stijging voor programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) op het terrein van Coronamaatregelen.

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening neemt meerjarig toe. De belangrijkste reden hiervoor is dat de in 2019 niet bestede middelen voor het loket buitenland en uitgaven voor consulaire ICT systemen in 2020 worden opgenomen. Ook wordt budget voor het loket buitenland, wat is opgenomen op het apparaatsartikel, toegevoegd aan artikel 4.1. Dit omdat het ICT uitgaven betreft en deze staan binnen dit artikel opgenomen. Ten slotte wordt meerjarig extra budget opgenomen voor ICT. Dit ook in lijn met de digitale ambities die binnen het consulaire domein zijn uitgesproken. Deze middelen worden via de extra ontvangsten gefinancierd.

Artikel 4.2

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief voor een visum te verhogen vanaf 1 februari 2020. Dit betekent dat de totale consulaire opbrengsten vanaf 2020 toenemen. Dit bedrag wordt binnen de BZ-begroting ingezet om het consulaire proces meer kostendekkend te maken en ook de meerkosten die ontstaan als gevolg van autonome groei van het aantal te verstrekken visa op te vangen. Als gevolg hiervan nemen de uitgaven voor consulaire informatiesystemen structureel toe.

Artikel 4.3

Geen toelichting

Artikel 4.4

Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen neemt in 2020 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 en een intensivering op het terrein van programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) ten behoeve van internationale ondersteuning in het kader van de bestrijding van Corona. Hier staat tegenover dat vanaf 2021 het budget structureel afneemt doordat uitgaven voor algemene voorlichting worden opgenomen binnen het apparaatsartikel. Het betreft inzet van personeel op het terrein van communicatie en voorlichting.

Ontvangsten

Artikel 4.10

Betreft een neerwaartse bijstelling op de ontvangsten uit de afgifte van paspoorten in verband met de verlenging van de geldigheid van de paspoorten waardoor er minder reisdocumenten verstrekt zullen worden.

Artikel 4.20

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief voor een visum te verhogen van EUR 60,- naar EUR 80,- vanaf 1 februari 2020. Op basis van de huidige ramingen betekent dit dat de totale consulaire opbrengsten zullen stijgen. Dit bedrag wordt binnen de BZ-begroting ingezet om het consulaire proces meer kostendekkend te maken en ook de meerkosten die ontstaan als gevolg van autonome groei van het aantal te verstrekken visa, op te vangen.

Hier staat tegenover dat als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldwijde reisrestricties het daarom de verwachting is dat dit jaar het aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom de oorspronkelijke verwachte stijging verlaagd met EUR 15 miljoen waardoor per saldo voor 2020 de visuminkomsten geraamd worden op EUR 9,4 miljoen.

Artikel 4.40

Geen toelichting

Artikel 4.41

Vanaf 1 mei 2019 worden buitenlandse diplomaten en medewerkers van Internationale organisaties in Nederland aangesproken op verkeersovertredingen. Vanaf dat moment krijgen zij bij een geconstateerde verkeersovertreding een notificatiebrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken met een betaalverzoek ter hoogte van het boetebedrag dat geldt voor de betreffende overtreding. Op basis van een conservatieve inschatting is hiervoor een meerjaren raming opgenomen.

Licence