Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Tabel 32 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Vastgestelde Begroting 2020

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

443.981

417.494

452.315

475.446

564.152

446.713

117.439

         
 

Apparaatsuitgaven

445.189

424.387

445.144

489.477

515.502

448.044

67.458

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       
 

Personeel

282.341

286.437

302.444

328.867

356.753

303.175

53.578

 

waarvan eigen personeel

246.065

251.663

261.246

283.746

313.140

267.905

45.235

 

waarvan externe inhuur

34.529

33.124

40.029

43.027

43.613

33.442

10.171

 

waarvan overig personeel

1.747

1.650

1.169

2.094

0

1.828

‒ 1.828

 

Materieel

162.848

137.950

142.700

160.610

158.749

144.869

13.880

 

waarvan ICT

18.418

20.011

21.307

23.492

28.547

21.650

6.897

 

waarvan SSO's

116.801

89.440

93.082

103.551

89.935

88.097

1.838

 

waarvan overig materieel

27.629

28.499

28.311

33.567

40.267

35.122

5.145

         
 

Ontvangsten

190.785

28.048

33.309

33.871

35.182

20.125

15.057

Toelichting uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is € 67,5 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan was € 76,3 mln. opgenomen in de eerste en tweede suppletoire begroting. De slotwet bevat een mutatie van € -8,8 mln. Dit artikel bestaat uit ruim 30 grotere en kleinere diensten/budgethouders. In de loop van het uitvoeringsjaar vinden er vele kleine mutaties en enkele grotere mutaties plaats. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.

  • € 11,4 mln. toekenning van loonbijstelling 2020

  • € 10,9 mln. ten behoeve van de eenmalige kosten samenhangende met het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB);

  • € 10,3 mln. extra kosten in verband met COVID-19;

  • € 7,9 mln. interne overheveling vanuit het beleidsartikel in het kader van Digitalisering strafrechtketen;

  • € 5,4 mln. interne overheveling vanuit het beleidsartikel in het kader van Botoc (breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit) middelen ten behoeve van het LIEC.

  • € 12,8 mln. verhoging van het Justid-uitgavenbudget. Het budget van Justid wordt in de loop van het jaar opgehoogd omdat een groot deel van de projecten van Justid niet via het budget wordt gefinancierd maar via facturen, waardoor zowel de kosten als ontvangsten hoger uitkomen.

  • € 6,4 mln. verlaging van het HGIS –uitgavenbudget in verband met de afrekening 2020 met Rijksvastgoedbedrijf gebruiksvergoeding Europol en Eurojust.

Toelichting ontvangsten

Op de apparaatsontvangsten is € 15 mln. meer gerealiseerd dan begroot. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten bij Justid van € 7,5 mln. die samenhangen met extra opdrachten en een ontvangst van € 5,2 mln. van FM-Haaglanden met betrekking tot in 2019 gebruikte werkplekken. Het restant saldo betreft diverse kleine mutaties.

Tabel 33 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en 1Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2020

Verschil

        

Apparaatsuitgaven kerndepartement

445.189

424.387

445.144

489.477

515.502

448.044

67.458

        

Grote uitvoeringsorganisaties

       

Openbaar Ministerie

508.104

507.040

548.138

572.831

603.660

535.469

68.191

Raad voor de rechtspraak

906.466

876.579

856.419

986.657

984.607

990.102

‒ 5.495

Raad voor de Kinderbescherming

173.114

175.525

183.557

188.072

199.439

170.744

28.695

Hoge Raad

28.420

28.071

30.566

32.489

32.957

28.861

4.096

Agentschappen

       

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.071.181

1.104.371

1.200.269

1.259.337

1.376.825

1.221.446

155.379

Immigratie en Naturalisatiedienst

356.571

316.528

317.352

367.387

446.192

383.693

62.499

Centraal Justitieel Incasso Bureau

112.485

114.112

112.773

130.523

140.332

138.133

2.199

Nederlands Forensisch Instituut

52.813

57.709

58.075

57.318

64.374

55.600

8.774

Dienst Justis

29.795

33.714

34.941

41.302

45.288

43.425

1.863

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

       

Nationale Politie

5.312.824

5.861.219

5.735.326

6.115.466

6.232.513

6.003.844

228.669

Politieacademie (PA)

109.458

2.797

2.856

2.926

3.009

2.929

80

Raad voor rechtsbijstand (RvR)

49.836

49.471

50.528

51.743

30.888

26.420

4.468

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.146

5.907

5.884

6.956

7.883

7.467

416

Autoriteit Persoonsgegevens

8.245

10.894

16.121

20.492

23.826

18.535

5.291

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.086

7.120

7.327

7.627

8.215

7.248

967

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

608

694

915

915

915

720

195

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.656

1.707

1.681

1.884

1.925

1.746

179

Raad voor de rechtshandhaving

377

217

118

277

277

226

51

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

141.187

139.597

145.032

152.139

158.156

148.276

9.880

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

20.903

20.861

21.348

22.372

22.892

23.573

‒ 681

– Stichting Verslavingsreclassering GGZ

69.375

69.414

72.878

75.634

77.032

73.183

3.849

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.253

6.689

6.696

7.509

8.890

6.877

2.013

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

33.893

34.330

32.904

33.938

40.248

34.009

6.239

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.436

1.828

1.717

1.775

3.066

1.821

1.245

Stichting HALT

10.590

12.065

11.913

12.303

12.644

11.975

669

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

29.925

29.374

32.311

30.361

102.764

28.847

73.917

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

11.239

12.349

12.635

13.746

16.045

12.880

3.165

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

201.612

332.102

214.711

159.447

159.447

222.055

‒ 62.608

Stichting Nidos

43.302

42.250

33.484

25.070

25.070

32.500

‒ 7.430

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)2

0

0

0

0

0

0

0

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet naar voren komt niet altijd in de jaarrekening.

2

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

Licence