Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

Inspectie JenV

Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden.

De Inspectie JenV richtte haar organisatie opnieuw in en kent sinds 2019, onder gezag van de Inspecteur-Generaal, drie toezichtgebieden en een beheerdirectie:

  • Rechtsbescherming en Executie

  • Politie en Crisisbeheersing

  • Migratie, Cyber en Security

  • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering

Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken, risico’s te signaleren en organisaties aan te zetten tot verbetering. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV.

De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s.

Speerpunten voor de komende jaren zijn het stimuleren van het lerend vermogen van organisaties, de kwaliteit van de samenwerking in ketens en netwerken, reflectie door middel van periodieke beelden en een vanzelfsprekende rol bij onderzoek naar incidenten binnen het domein van JenV.

WODC

De uitgaven voor het Wetenschappelijk Onderzoek en – Documentatiecentrum (WODC) worden ook onder het apparaat kerndepartement verantwoord. Het WODC stelt jaarlijks een werkprogramma op dat met de Raad van Advies, de bestuursraad en de bewindspersonen wordt afgestemd. De Minister van Justitie en Veiligheid biedt het werkprogramma ter kennisname aan bij de ministerraad. De begroting voor de uitvoering van het programma in 2020 bedraagt ca € 11,7 mln.

Tabel 4.1.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (Bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

452.315

481.349

446.713

447.450

447.039

448.273

449.312

                 

Uitgaven

445.144

476.025

448.044

448.781

448.370

449.604

449.312

                 

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

             
 

Personele uitgaven

302.444

314.354

303.175

305.229

302.790

304.494

304.494

 

waarvan eigen personeel

261.246

272.964

267.905

270.119

268.302

269.506

269.506

 

waarvan inhuur externen

40.029

39.532

33.442

33.296

32.667

33.167

33.167

 

waarvan overige personele uitgaven

1.169

1.858

1.828

1.814

1.821

1.821

1.821

 

Materiele uitgaven

142.700

161.671

144.869

143.552

145.580

145.110

144.818

 

waarvan ICT

21.307

23.037

21.650

22.244

22.493

22.596

22.596

 

waarvan bijdrage aan SSO's

93.082

102.154

88.097

85.881

87.742

87.252

87.252

 

waarvan overige materiele uitgaven

28.311

36.480

35.122

35.427

35.345

35.262

34.970

                 

Ontvangsten

33.309

21.446

20.125

19.406

19.406

19.406

19.406

Uitgaven

De hogere uitgaven in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2020 zijn het gevolg van de vertraagde afrekening Europol met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ten bedrage van € 16 mln. welke op het onderdeel bijdrage aan SSO’s wordt verantwoord. Daarnaast is er een incidente verhoging van de raming van externen bij Just-id en DT&V. De kosten eigen personeel zijn in 2019 hoger dan in 2020 in verband met een kasschuif van 2020 naar 2019.

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 4.1.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.083.984

2.239.471

2.112.845

2.123.364

2.127.307

2.123.173

2.110.954

Kerndepartement

445.144

476.025

448.044

448.781

448.370

449.604

449.312

Openbaar Ministerie

548.138

559.034

535.469

533.410

532.460

533.735

533.808

Raad voor de rechtspraak

876.579

990.102

929.727

939.542

940.274

933.274

921.274

Raad voor de Kinderbescherming

183.557

183.242

170.744

172.713

177.284

177.282

177.282

Hoge Raad

30.566

31.068

28.861

28.918

28.919

29.278

29.278

               

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.723.410

1.896.526

1.842.297

1.806.629

1.741.717

1.743.250

1.742.976

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.200.269

1.256.489

1.221.446

1.207.052

1.165.856

1.169.898

1.172.567

Immigratie en Naturalisatiedienst

317.352

401.500

383.693

364.000

340.500

337.500

334.500

Centraal Justitieel Incasso Bureau

112.773

140.101

138.133

137.350

137.133

137.624

137.681

Nederlands Forensisch Instituut

58.075

55.011

55.600

54.800

54.800

54.800

54.800

Dienst Justis

34.941

43.425

43.425

43.427

43.428

43.428

43.428

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

6.401.588

6.770.589

6.669.418

6.528.959

6.396.077

6.395.624

6.377.112

Nationale Politie

5.735.326

6.068.110

5.996.844

5.879.542

5.766.828

5.775.900

5.761.936

Politieacademie (PA)

2.856

2.922

2.929

2.930

2.930

2.930

2.930

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

50.528

51.839

26.420

26.414

26.414

26.414

26.414

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

5.884

7.164

7.467

6.953

6.953

6.953

6.953

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

16.121

18.592

18.535

18.541

18.540

18.541

18.541

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.327

18.592

18.535

18.541

18.540

18.541

18.541

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

915

1.030

720

720

720

720

720

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.681

1.885

1.746

1.665

1.696

1.696

1.696

Raad voor de rechtshandhaving

118

157

226

450

450

450

450

Reclasseringsorganisaties (cluster):

             

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

145.032

151.734

148.276

148.214

145.878

145.453

145.453

– Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

21.348

23.618

23.573

23.611

23.520

23.517

23.517

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

72.878

73.597

73.183

73.216

72.947

72.941

72.941

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.696

7.147

6.877

6.918

5.946

5.946

5.946

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

32.904

33.954

34.009

33.950

34.077

34.079

34.079

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.717

1.821

1.821

1.822

1.826

1.826

1.826

Stichting HALT

11.913

11.938

11.975

11.986

12.121

12.119

12.119

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

32.311

28.502

28.847

28.874

28.869

28.872

28.872

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

12.635

12.913

12.880

12.893

12.911

12.911

12.911

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)1

211.799

222.132

222.055

199.219

182.411

173.315

168.767

Stichting Nidos1

31.599

32.942

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten.

Tabel 4.1.3 Tabel apparaatsuitgaven per beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)

Artikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31. Politie

28.025

34.635

33.766

33.689

33.810

33.923

33.898

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

98.853

95.267

85.202

85.368

84.390

84.761

84.554

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

53.522

51.832

45.045

44.021

41.302

41.267

41.386

34. Straffen en beschermen

49.871

56.120

50.472

50.888

50.827

51.447

51.412

36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

78.818

93.037

92.286

94.013

95.969

95.904

95.851

37. Migratie

136.055

145.134

141.273

140.802

142.072

142.302

142.211

Totale toerekening

445.144

476.025

448.044

448.781

448.370

449.604

449.312

Licence