Base description which applies to whole site

4.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een overheid die haar maatschappelijke taken op professionele wijze uitvoert en waar de samenleving op kan vertrouwen.

Ze draagt hieraan bij door randvoorwaarden te creëren voor het optimaal en duurzaam functioneren van ambtenaren en organisaties in de publieke sector én in het bijzonder voor een efficiënte en effectieve rijksbrede bedrijfsvoering.

De Minister van BZK heeft bij het streven naar een goed functionerende (Rijks)overheid vooral een regisserende rol. Dit houdt in dat de minister regels en kaders opstelt, afspraken en handreikingen maakt en deze monitort en onderhoudt.

De rol die de Minister van BZK heeft, verschilt per doelgroep en taak. Dit geldt ook voor de reikwijdte. Voor een aantal onderwerpen heeft de rol van de minister een bredere reikwijdte dan de Rijksdienst, namelijk boven-sectoraal: voornamelijk Nederlandse overheidsorganisaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor deze onderwerpen:

 • de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en pensioenen van ambtenaren;

 • een adequaat overlegstelsel en kennispositie van overheidswerkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden;

 • de normering en openbaarmaking van topinkomens.

Stimuleren

 • De Minister van BZK stimuleert de mogelijkheden voor duurzaam samenwerken door rijksbreed vergaderen mogelijk te maken. Dit draagt bij aan het imago van de overheid als aantrekkelijke werkgever. In 2019 en 2020 wordt gewerkt aan rijksbrede samenwerkingsafspraken en worden deze getest in pilots. Op grond van de ervaringen uit de pilots worden het beleid, seviceconcept, processen en techniek nader uitgewerkt.

 • De Minister van BZK stimuleert onder andere met subsidies diverse doelen ter bevordering van professioneel werkgeverschap zoals bijvoorbeeld het vergroten van de aantrekkingskracht van het werken bij de overheid bij jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van overheidsmanagers.

 • De Minister van BZK stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek, bijvoorbeeld op het vlak van productiviteitsontwikkeling.

 • De Minister stimuleert het creëren van banen voor arbeidsbeperkten door in te zetten op partnerschappen tussen overheidswerkgevers en leveranciers (social return).

 • De Minister stimuleert kennisdeling over het verminderen van agressief gedrag tegen publieke werkers. Dit draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Financieren

 • Een goede samenwerking tussen werknemers, werkgevers en kabinet draagt bij aan de kwaliteit van de publieke sector. Om die reden ondersteunt de minister waar nodig deelnemende partijen met kennis en subsidies om de aanpak van gezamenlijke inhoudelijke opgaven mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het subsidiëren van samenwerking en overleg tussen overheidswerkgevers en met werknemersorganisaties rondom pensioenen, de ambtelijke rechtspositie en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit draagt bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever.

Regisseren

 • De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden maken.

 • De Minister van BZK heeft rijksbreed een regisserende rol bij het personeelsbeleid rijk, de rijksbrede bedrijfsvoering en bij de banenafspraak voor het rijk. Als het gaat om de integriteit van medewerkers, de rechtspositie van ambtenaren, het ambtelijk vakmanschap, arbeidsvoorwaarden en pensioenen, dan heeft deze rol betrekking op meerdere overheidsorganisaties.

 • Op het gebied van rijksbrede huisvesting, inkoop en faciliteiten stelt de Minister van BZK kaders op voor een efficiënte, effectieve en duurzame bedrijfsvoering. De Minister van BZK adviseert over organisatievormen en werkwijzen en zorgt voor de naleving van de kaders. Bij het vervullen van deze kaderstellende rol is er aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de voorbeeldrol van de rijksoverheid richting partners. Het gaat daarbij om het benutten van inkoopkracht voor het realiseren van maatschappelijk effect en in de masterplannen voor de Rijkskantoorhuisvesting wordt rekening gehouden met kabinetsbrede ambities op het terrein van duurzaamheid.

 • De Minister van BZK kan op het gebied van ICT samenhangende kaders opstellen voor de informatiesystemen van de Rijksdienst, in samenwerking met de andere ministeries. Zij kan, na interdepartementaal overleg, kaders vastleggen voor het aanwijzen van werkzaamheden die voor alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd, voor verplicht gebruik van bepaalde voorzieningen en voor de wijze waarop gegevens over informatiesystemen wordt verstrekt. De benoeming en het ontslag van CIO’s kan alleen plaatsvinden na overleg met de minister van BZK. Tenslotte regiseert de Minister van BZK de versterking van de kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk, onder andere via het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst.

Uitvoeren

 • De Minister van BZK zorgt ervoor dat het Rijk zich in de arbeidsmarktcommunicatie als één werkgever profileert en als één werkgever werft.

 • De Minister van BZK zorgt in samenwerking met de andere ministeries voor het realiseren van een hoogwaardig leiding­gevend kader in de Rijksdienst. Dit gebeurt door middel van werving en selectie, loopbaanbegeleiding en een gericht leer- en ontwikkel­aanbod voor een grote groep (top)managers.

 • De Minister van BZK ondersteunt de departementen bij de doelstelling om ten minste 30% van de topfuncties binnen de Rijksdienst vervuld te hebben door een vrouw, en het percentage vrouwen in topfuncties verder te laten stijgen.

 • De Minister van BZK voorziet in een aantal generieke ICT-voorzieningen voor de Rijksdienst, ter bevordering van eenheid, kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en van samenwerking tussen rijksambtenaren. Daarnaast werkt zij aan versterking van de kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk, onder andere via het programma RADIO.

 • De Minister van BZK stuurt door middel van de Masterplannen op de samenstelling en kwaliteit van de Rijkskantoren.

 • De Minister van BZK draagt zorg voor de toepassing van het kader Functionele Werkomgeving Rijk (FWR) in Masterplanprojecten. De FWR maakt het mogelijk dat ambtenaren op een veilige en comfortabele manier, flexibel kunnen werken.

 • De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Duurzame bedrijfsvoering

In 2020 is het Rijk gestart met het in uitvoering brengen van de inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ en zijn de inkoopcriteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wederom geactualiseerd. Een visie voor het circulair maken van de kantoren is doorgeschoven naar 2021. De verduurzaming van de bedrijfsvoering is rijksbreed ondersteund, onder anderen door het opzetten van een netwerk van departementale duurzaamheidscoördinatoren. Via de website www.denkdoeduurzaam.nl zijn meer dan dertig praktijkvoorbeelden gedeeld. Het programma duurzame bedrijfsvoering is in 2020 beëindigd. Via de klimaatmonitor en de in mei 2020 verschenen Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk is over de voortgang gerapporteerd. Uit deze documenten blijkt dat de haalbaarheid van de doelen voor 2030 op basis van de huidige inzet bemoeilijkt wordt. Het Rijk moet zich blijven inspannen om de ambitie een voorbeeldrol te vervullen ook waar te maken. Dit gaan we doen doordat in 2021 gestart wordt met een nieuw rijksbreed programma gericht op de verduurzaming van de Rijksorganisatie en het stimuleren van de duurzame transitie en economisch herstel via de Rijksinkoop. Ook wordt ingezet op het doorvoeren van maatregelen gericht op het behouden van de CO2-winst van het minder reizen in 2020. 

ICT

De Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) heeft het aanbod vergroot en de activiteiten vanuit het rijksbrede programma HR-ICT zijn voortgezet. Ook zijn er opdrachten verstrekt voor de ontwikkeling van een nieuw online leerplatform voor RADIO en zijn digitale leermiddelen zoals webinars en podcast en de klassikale cursus digitale transitie doorontwikkeld zodat deze ook online te volgen is. Vanwege de corona crisis hebben een aantal opdrachten vertraging opgelopen. Hierdoor valt de werkelijke kosten lager uit dan begroot. Deze zijn aanbesteed over verschillende jaren en de uitputting zal de komende jaren plaatsvinden.

Bij het I-Partnerschap heeft de samenwerking tussen het Hoger Onderwijs en de rijksoverheid verder vorm gekregen. Zo zijn er samenwerkingsopdrachten uitgevoerd en community bijeenkomsten gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

Nadat op 1 juli 2020 de eerste genormaliseerde CAO Rijk afliep is na onderhandelingen in september een nieuwe CAO Rijk overeengekomen. Deze nieuwe CAO Rijk loopt van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021. Alle ruim 120.000 rijksambtenaren hebben een loonsverhoging van 0,7% gekregen en een éénmalige uitkering van 225 euro. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over duurzaam vervoer en een tijdelijke thuiswerkvergoeding. Vanwege de coronacrises was beperkt ruimte voor een loonsverhoging. Aan de andere kant zijn investeringen in de verduurzaming van vervoer van rijksambtenaren ingezet. Met een vergoeding van € 500 voor de aanschaf van een fiets worden rijksambtenaren gestimuleerd de fiets voor hun woon-werkverkeer te gebruiken en een pilot met leasefietsen wordt opgestart. Nieuwe regels voor internationale dienstreizen hebben als doel het vliegverkeer terug te dringen en geven daarmee invulling aan de motie hierover (Motie Schonis/Van der Lee). Zo wordt de CO2-uitstoot verminderd en het openbaar vervoer ontlast. Ook is afgesproken gezamenlijk te verkennen hoe ambtenaren na de crisis gecombineerd thuis en op kantoor kunnen werken. Op deze wijze wordt bijgedragen aan een flexibele inzet van rijksambtenaren en een grenzeloos samenwerkende overheid mede mogelijk gemaakt.

Grenzeloos samenwerken

In het kader van het Strategisch Personeelsbeleid 2025 (SPB2025) (Kamerstuk 31 490, nr. 243) is afgesproken dat de departementen in 2019 hun meerjarige personeelsplannen (MPP’s) actualiseren . De Tweede Kamer is in mei 2020 over de stand van zaken geïnformeerd (Kamerstukken II, 2019 ‒ 2020, 31490, nr. 278), met de voetnoot dat de actualisatie van de meerjarige personeelsplannen plaatsvond in 2019 (voor de uitbraak van het Covid-19-virus).

Wet normering topinkomens (WNT)

De wetsevaluatie normering topinkomens 2016-2020, bestaande uit het kabinetsstandpunt, overkoepelend eindrapport en verscheidene onderzoeken, is in december 2020 afgerond en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer (Kamerstukken II 2020-2021, 30111, nr. 125). De belangrijkste conclusies van de wetsevaluatie WNT zijn (1) De WNT is doeltreffend in het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector, (2) De doelmatigheid van de WNT is vanwege de complexiteit van de WNT voor verbetering vatbaar en (3) het is niet vast te stellen of zich niet-beoogde neveneffecten van de WNT voordoen of hebben voorgedaan op het gebied van loongebouw, omvang en samenstelling van bestuur en kwaliteit van bestuur. Op het gebied van arbeidsmobiliteit lijken er zich wel niet-beoogde invloeden van de WNT voor te doen.

Huis voor Klokkenluiders

De evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders is uitgevoerd. Bij brief van 21 december 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke wetswijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie (Kamerstukken II 2020-2021, 33258, nr. 51).

Brede evaluatie organisatiekaders

Het ministerie van BZK voert een brede evaluatie uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van kaderstelling, gericht op rijksorganisaties op afstand. Eind 2020 is het deelonderzoek naar de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties afgerond (Kamerstukken II 2020-2021, 31490, nr. 292). Het deelonderzoek naar benoemingenprocedures verkeert in een afrondende fase. Momenteel – begin 2021- wordt gewerkt aan de deelevaluaties naar organisatiekaders voor planbureaus, zbo’s, agentschappen, stichtingen en adviescolleges. Begin 2021 worden essays opgeleverd rond de thema’s, die de rode draad vormen in de evaluatie, zoals governance, ministeriële verantwoordelijkheid en publieke verantwoording. 

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

23.326

29.068

27.379

35.758

39.149

34.343

4.806

        

Uitgaven

29.118

28.566

26.403

41.061

36.415

34.343

2.072

        

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

10.870

12.159

9.887

32.274

28.721

26.481

2.240

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

2.493

3.819

3.300

1.463

1.235

638

597

Overlegstelsel

4.445

3.066

3.125

2.503

2.310

2.901

‒ 591

Internationaal

197

236

175

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

280

227

205

22

A&O-fonds

0

0

0

3.400

0

0

0

Opdrachten

       

Arbeidsmarktbeleid

3.211

4.242

2.150

0

0

0

0

Programma Veilige Publieke Taak

20

0

0

0

0

0

0

Zorg voor politieke ambtsdragers

497

796

456

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

1.795

1.662

6.275

‒ 4.613

Kwaliteit management rijksdienst

0

0

0

2.811

2.259

2.750

‒ 491

Werkgeversbeleid

0

0

0

2.040

1.536

1.820

‒ 284

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

0

0

0

108

0

108

Bijdrage aan zbo’s/rwt’s

       

Diverse bijdragen

0

0

668

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

392

581

0

581

Werkgeversbeleid

0

0

0

2.183

2.057

2.100

‒ 43

Bijdrage aan medeoverheden

       

Werkgeversbeleid

0

0

0

144

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

       

Arbeidsmarktbeleid

7

0

0

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

0

0

0

13

74

0

74

Bijdrage aan agentschappen

       

Kwaliteitsverbetering

0

0

0

1.431

1.528

1.528

0

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

0

0

0

9.161

7.868

7.451

417

Werkgeversbeleid

0

0

0

1.264

2.312

813

1.499

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

2.579

3.315

0

3.315

I-functie Rijk

0

0

0

118

98

0

98

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

0

0

488

1.089

0

1.089

Arbeidsmarktbeleid

0

0

13

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

209

462

0

462

        

7.2 Pensioenen en uitkeringen

18.248

16.407

16.516

8.787

7.694

7.862

‒ 168

Inkomensoverdrachten

       

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

5.815

5.428

6.687

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo’s/rwt’s

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

12.433

10.979

9.829

8.787

7.694

7.862

‒ 168

        

Ontvangsten

2.791

25

1.432

2.108

2.426

450

1.976

Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Er zijn diverse incidentele subsidies verstrekt ter bevordering van modern en goed werkgeverschap binnen de publieke sector.

Zo zijn er om meer banen en ook stageplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren onder andere subsidies verstrekt aan stichting De Normaalste Zaak, stichting Onbeperkte denkers, stichting De Omslag en stichting Studeren en Werken op Maat.

Aan de Stichting Beroepseer is een subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van een leergang ‘Ambtelijk Vakmanschap’ voor publieke organisaties.

Stichting IPSE heeft een bijdrage ontvangen in de vorm van een subsidie voor het onderzoeksprogramma 2020-2023 naar productiviteit en doelmatigheid van publieke sectoren en organisaties.

Tot slot heeft het European Institute of Public Administration een subsidie ontvangen voor het bevorderen van de kennis en vaardigheden van overheidsfunctionarissen, samenhangend met EU-vraagstukken.

Overlegstelsel

De Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) heeft subsidie ontvangen voor de ondersteuning van verschillende commissies, waaronder de rijksbrede geschillencommissies, de ondersteuning van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) en onderzoek en voorlichting op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid.

De subsidies aan de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO) en het Verbond Sector-werkgevers Overheid (VSO) worden per 1 januari 2021 beëindigd na een afbouw van twee jaar (Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 71). In 2020 zijn de subsidies conform planning afgebouwd. Het VSO heeft geen beroep gedaan op het resterende subsidiebedrag. Als overgangsmaatregel zijn (doel)subsidies verstrekt voor onder andere voorlichtingen over de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), de coronacrisis, het versterken van de medezeggenschap en expertmeetings voor jongeren over pensioenen. Ook is de subsidieperiode verlengd naar 31 december 2021, omdat bijeenkomsten door de coronacrisis in 2020 niet plaats konden vinden.

Bedrijfsvoeringsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers en vakbonden om sociaal verantwoord opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. In 2020 heeft de Code subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een onderzoeksproject met als resultaat handreikingen voor relevantie en zinvolle gunningscriteria.

Fysieke Werkomgeving Rijk

Het kennisinstituut Center for People and Buildings heeft subsidie ontvangen voor de generieke ontwikkeling van toepasbare kennis in het domein van de kantoorhuisvesting en de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). De FWR is een concept voor een werkomgeving van Rijksambtenaren dat flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken mogelijk maakt. De subsidie in 2020 is verstrekt voor het opbouwen van kennis over kwalitatieve en financiële aspecten van de FWR voor kantoorgebouwen van het Rijk. Deze kennis is actueel toepasbaar voor de oriëntatie op meer hybride werken door de Rijksdienst na de coronacrisis. 

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Rijksinkoopstelsel

De bijdrage aan PIANOo is verstrekt en de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Waaronder het organiseren van diverse sessies over de inkoopstrategie van het Rijk, het MVI-congres, het delen van praktijkvoorbeelden en het samenwerken met andere overheden.

Onderzoek ‘We werken thuis’

Door de pandemie werken de meeste kenniswerkers thuis. Dat biedt de unieke kans om de beperkingen en mogelijkheden van thuiswerken en het lerend vermogen van medewerkers en organisaties breed te onderzoeken. Het Rijk heeft zich daarom aangesloten bij een breed onderzoek naar thuiswerken (‘We werken thuis’), door het Center for People and Buildings (CfPB). Met dit onderzoek worden de ontwikkelingen rond thuiswerken gevolgd. Dit biedt inzichten voor het mede in onderlinge samenhang verder ontwikkelen van personeels- facilitair-, huisvestings- en IT-beleid (Hybride werken). De departementen voerden het onderzoek uit binnen hun eigen organisatie. De departementale rapportages hebben merendeels in 2020 plaatsgevonden. Daarnaast financiert het Ministerie van BZK het Rijksbrede deel van het onderzoek en de rapportage. Deze rapportage vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.

ICT

Door het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) zijn in 2020 diverse initiatieven ontplooid die Rijksonderdelen ondersteunen bij het veiligstellen en beter vindbaar maken van hun informatie. Voorbeelden hiervan kennisproducten zoals een handreiking voor het bewaren informatie op berichtenapps en goede voorbeelden voor de archivering van websites en sociale media. De implementatie hiervan bij de departementen wordt, bijvoorbeeld door kennissessies, vanuit RDDI ondersteund.

Daarnaast is gewerkt aan een snellere afhandeling van WOB-verzoeken door het verbeteren van ondersteunende software. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om overheidsarchief eerder over te brengen naar het Nationaal Archief. Tenslotte startte dit jaar een campagne om Rijksmedewerkers te informeren over het belang van goed informatiebeheer en wordt via Futurelab onderzocht hoe de informatiehuishouding zich in de toekomst ontwikkelt.

Kwaliteit management rijksdienst

Op 31 december 2020 bestond de Algemene Bestuursdienst (ABD) uit ruim 1.500 managementfuncties bij de Rijksoverheid. De functionarissen op deze functies zijn de lijnmanagers in schaal 15 en hoger, en bepaalde project- en programmamanagers in schaal 15 en hoger. Bureau ABD ondersteunt de ministeries bij de werving en selectie voor ABD-functies en verzorgt een gericht leer- en ontwikkelaanbod voor (top)managers bij het Rijk. Door werving en selectie voor de ABD rijksbreed te harmoniseren, worden de mobiliteit en flexibele inzet bevorderd en worden gelijktijdig de mogelijkheden vergroot om rijksbreed te sturen op bijvoorbeeld diversiteit.

In het streven naar diversiteit begeleidt Bureau ABD de ministeries in het verwezenlijken van de doelstelling om tenminste 30% van de topfuncties binnen de Rijksdienst vervuld te hebben door een vrouw. Op 31 december 2020 was 41% van de ABD'ers vrouw.

Hiernaast verzorgde het Bureau loopbaanbegeleiding voor deze groep, onder andere door met iedere manager op een ABD-functie minstens één loopbaangesprek per jaar te hebben.

Tot slot verzorgde Bureau ABD namens de Minister van BZK de werkgeverstaken voor de circa 90 managers op het hoogste niveau, daar waar het gaat om benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Deze Topmanagementgroep (TMG) bestaat uit de (plaatsvervangend) secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal, ABDTOPConsultants en enkele vergelijkbare functies. Vergelijkbaar hieraan verzorgde Bureau ABD enkele HR-diensten aan de kabinetsleden, waaronder de salarisadministratie.

In 2020 heeft de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar het functioneren van het ABD-stelsel. Aanleiding was een motie van de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019/20, 31066, nr. 570). De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en openbaar gemaakt.

Werkgeversbeleid

Er zijn opdrachten verstrekt ten behoeve van de tweede wetsevaluatie van de wet Normering Topinkomens (Kamerstukken II 2020/21, 30111, nr. 125).

In 2020 is gestart met de brede evaluatie van de organisatiekaders van het Rijk en is het eerste deelonderzoek, de Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, afgerond (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 292).

In 2020 zijn diverse opdrachten verstrekt ten behoeve van het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit alles met als doel meer mensen met een arbeidsbeperking perspectief op werk en inkomen te bieden. Zo werd bijvoorbeeld vanuit veertien overheidssectoren deelgenomen aan workshops communicatie, ter ondersteuning van hun communicatie binnen hun organisaties, en is een rijksbrede beweging van onbeperkte denkers geïnitieerd die een inclusief werkklimaat ondersteunt. Daarnaast is onderzocht welk HR-instrumentarium aangepast moet worden, zodat er meer maatwerk mogelijk is voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Het Rijk was in 2020 de hoofdpartner van De Kleurrijke top 100. De Kleurrijke top 100 bestond in 2020 10 jaar en is een bewezen instrument om de zichtbaarheid van rolmodellen in de media, bedrijfsleven en overheid te vergroten van mensen uit minderheidsgroepen (migratie-achtergrond, LHBTI+).

Diverse opdrachten zijn verstrekt om de beweging van een grenzeloos samenwerkende rijksoverheid in 2020 verder te realiseren, onder andere voor onderzoek naar ongeschreven regels, een essay over Grenzeloos Samenwerken, de ontwikkeling van een Grenzeloos Samenwerkingsspel en een test om te achterhalen wat voor type grenswerker je bent. Daarnaast is de pleio site online gegaan en zijn verschillende (al dan niet digitale) bijeenkomsten gehouden.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

Het betreft opdrachten voor de doorontwikkeling van het ICT Dashboard en een onderzoek naar de vernieuwing van Single Sign On. Voor de vernieuwing van het Rijksportaal is een Privacy Impact Analyse opgesteld.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

Datagedreven bedrijfsvoeringsbeleid

In 2020 zijn we aangesloten op de nieuwe software die beter past bij de analyse werkzaamheden. Voor de datawarehouses vond in 2020 de voorbereiding plaats voor het uitzetten van een Europese aanbesteding in 2021. Daarnaast is gestart met het opstellen van een projectplan om een datawarehouse te voorzien van nieuwe architectuur en inbedding. Ten slotte is bijgedragen aan een datagedreven bedrijfsvoeringsbeleid. Dit betreft diensten ten behoeve van publicatie van reguliere producten, zoals Trends & Cijfers, de Jaarrapporage Bedrijfsvoering Rijk en de Spend informatie.

Interdepartementaal klantentevredenheidsonderzoek (iKTO)

De jaarlijkse uitvoering van het rijksbreed interdepartementaal klantentevredenheidsonderzoek (iKTO) is door het coronavirus een jaar uitgesteld en zal in 2021 plaatsvinden. 2020 is besteed aan de doorontwikkeling en voorbereiding hiervan. Stichting ICTU heeft een begeleidende rol in dit ontwikkeltraject.

Rijksinkoopstelsel

In het kader van de ‘Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software’ is het programma Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO) opgezet. Het opdrachtgeverschap hiervoor ligt bij het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK. Hiermee beoogt de overheid veilige producten en diensten in te kopen en ook de markt te stimuleren veilige producten te leveren. Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn instrumenten in ontwikkeling: sets van inkoopeisen, een basisprocesbeschrijving en een ‘Wizard’ waarmee voor specifieke aanbestedingen/inkopen relevante eisen kunnen worden geselecteerd. De uitvoering van dit programma is belegd bij het Centrum van Informatiebeveiliging en Privacy (UWV).

Voor de optimale inrichting van het websitelandschap van de Rijksinkoop is door ICTU een inventarisatie en verkenning uitgevoerd, onder andere ten behoeve van rijksbreed categoriemanagement en strategisch leveranciersmanagement. Tevens werd een advies opgeleverd om het websitelandschap van de inkoop van de rijksoverheid te verbeteren.

Werkgeversbeleid

ICTU

De stichting ICTU ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de exploitatie van de door het Ministerie van BZK ontwikkelde, en door heel veel publieke organisaties gebruikte, benchmarkinstrumenten (InternetSpiegel en Vensters voor bedrijfsvoering). Deze instrumenten zijn bedoeld om publieke organisaties te helpen bij het professionaliseren van hun werkgeverschap en bedrijfsvoering.

Daarnaast verzorgt ICTU via het driejaarlijkse WERKonderzoek de beleidsmonitoring op de dossiers integriteit, veilige publieke taak, organisatiecultuur en (impact) HR. Deze resultaten hiervan zijn in 2020, verrijkt met een tiental wetenschappelijke analyses, als ‘lessen voor beleid’ gepubliceerd.

Tot slot beheert ICTU ook enkele onderzoekspanels die op verzoek van het Ministerie van BZK ad-hoc worden bevraagd. Daar is in 2020 veelvuldig gebruik van gemaakt.

CBS

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft bijdragen ontvangen voor het onderhoud van het WNT-register.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Werkgeversbeleid

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft in 2020 de jaarlijkse Rijksbijdrage 2019 en 2020 ontvangen voor de overeengekomen collectieve dienstverlening van AWVN. De bijdrage voor 2019 was in 2019 per abuis niet verstrekt.

De Workplace Pride Foundation heeft de jaarlijkse bijdrage ontvangen van het Rijk voor activiteiten ter bevordering van diversiteit en inclusie.

Bijdrage aan agentschappen

Kwaliteitsverbetering

In 2020 zijn voor het programma ‘kwaliteitsverbetering doorontwikkeling integrale dienstverlening’ middelen aan het agentschap FMH toegekend om dit ten uitvoer te brengen.

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

UBR Personeel heeft een bijdrage ontvangen voor onder andere het uitvoeren van de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie. Hierbij draagt UBR Personeel bij aan het doel om het Rijk te positioneren als één aantrekkelijke werkgever bij interne en externe kandidaten (onder meer via de website WerkenvoorNederland.nl en de social media kanalen). Zij zorgt op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie voor betere verbinding met en tussen de rijksorganisaties (door onder ande kennisdeling en themabijeenkomsten) en voor aansluiting bij wensen van interne en externe kandidaten (denk hierbij aan gerichte doelgroepaanpak).

Werkgeversbeleid

UBR heeft diverse bijdragen ontvangen. Het onderdeel KOOP heeft een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling en het beheer van het register voor overheidsinstellingen.

Daarnaast heeft het onderdeel Personeel een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van het Personeelsbeleid, het Organisatiebeleid, ambtelijk vakmanschap en rechtspositie, en de exploitatie RABA (Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken).

Het onderdeel UBR Rijksconsultants heeft meerdere bijdragen ontvangen voor de inzet van Rijksconsultants, onder andere ten behoeve van het programma Grenzeloos Samenwerken, het programma Rijksdienst 2022 en het ontwikkelen van een opleiding sociale veiligheid.

Tot slot is aan het onderdeel UBR Binnenwerk een bijdrage verstrekt voor het uitvoeren van een longitudinaal wetenschappelijk onderzoek ‘Binnenwerk in de buitenlucht’ om te onderzoeken hoe collectieve plaatsingen van medewerkers in teams bij Staatsbosbeheer, in vergelijking met teams werkzaam in kantoren, bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en ervaren gezondheid van medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak.

Bedrijfsvoeringsbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een bijdrage ontvangen voor proeftuinen partnerships om de inkoopkracht van overheden te benutten voor het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn ontvangsten van Logius besteed aan de bekostiging van de programmakosten Transitie DigiInkoop.

I-functie Rijk

DICTU heeft een bijdrage ontvangen voor functioneel beheer van het ICT dashboard.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van AZ heeft een bijdrage ontvangen voor een onderzoek naar de vernieuwing van het Rijksportaal. Dienst ICT Uitvoering heeft een bijdrage ontvangen ter ondersteuning van een enquete- en formulierengenerator.

UBR heeft meerdere bijdragen ontvangen. Het onderdeel KOOP heeft een bijdrage ontvangen voor de beheer name van de Pilot KamerdebatApp en P-Direkt ontving een bijdrage voor aanpassingen aan de rijkspas infrastructuur. SSC-ICT ontving bijdragen voor de vernieuwing van SSOn Rijk en aanpassingen aan de Rijksadresgids (RAG).

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

Het bedrag is onder andere besteed aan de ontwikkeling van het curriculum aan opleidingen voor het inkoopstelsel van het Rijk. Deze opleidingen zijn in opdracht van het Ministerie van BZK ontwikkeld door de Rijksacademie voor Financiën en Bedrijfsvoering (Ministerie van Financiën) en worden in 2021 voor het eerst gegeven.

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indische Pensioenen

Dit betreft de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de jaarlijkse verrekening voor de Garantiewet Surinaamse Pensioenen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn er niet-begrote ontvangsten gerealiseerd die onder meer betrekking hebben op ontvangsten van de afrekening van de subsidie 2019 aan het CAOP en een aantal vorderingen in verband met opleidingskosten voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).

De opdracht 2019 aan Logius voor DigiInkoop heeft als gevolg van vertragingen in werkzaamheden geleid tot minder besteding in 2019. In 2020 is dit bedrag teruggevorderd en ontvangen. Dit bedrag is besteed aan de bekostiging van de programmakosten Transitie DiginInkoop.

Licence