Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

De uitgaven zijn circa € 3,3 mln. lager uitgevallen dan geraamd.

Toelichting

De onderuitputting van de uitgaven op artikel 7 zijn deels te verklaren door vertragingen in leer- en ontwikkelprogramma's voor de ABD, als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Dit heeft als gevolg gehad dat circa € 0,5 mln. niet is uitgegeven. Verder is circa € 0,4 mln. dat gereserveerd was voor de SAIP niet tot besteding gekomen.

Licence