Base description which applies to whole site

4.8 Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunt de krijgsmacht in haar taken. Het DOSCO doet dit door te zorgen voor personele diensten, opleidingen, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. Het DOSCO voorziet zelf in die ondersteuning en koopt een deel van de producten en diensten in bij organisaties buiten het Ministerie van Defensie.

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het DOSCO een bijdrage levert.

COVID-19 heeft veel impact op onze samenleving en ook op het werk van Defensie en de ondersteuning door het DOSCO. Niet alleen werd thuiswerken in 2020 de norm voor velen, ook het werk en de dienstverlening op de kazernes veranderde. Ondanks deze veranderingen heeft het DOSCO het grootste deel van haar dienstverlening kunnen leveren met oog voor onze ‘klanten’ en met aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers. De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) en breder de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) heeft in 2020 daar waar mogelijk de civiele gezondheidszorg tijdens de COVID-19 crisis zowel met personeel als materieel ondersteund.

In 2020 waren er geen significante beleidswijzigingen ten opzichte van de begroting 2019. Wel is verder ingezet op:

  • het weer op orde krijgen van de vastgoedportefeuille, in samenwerking met het RVB, waarvoor een inhaalslag nodig is met een aanpak op de korte en lange termijn (Kamerstuk 33 763, nr. 151 over het strategisch vastgoedplan). In 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor instandhouding vanuit de investeringen. Hiermee is een begin gemaakt met het oppakken van de achterstand in onderhoud van het vastgoed van Defensie. In 2020 is het IBO Vastgoed gestart, hierin wordt onderzocht wat de meest doelmatige set aan maatregelen is om het vastgoed van Defensie op orde te krijgen. Uw Kamer wordt in het voorjaar van 2021 over de uitkomsten geïnformeerd.

  • modernisering van (medische) infrastructuur, waaronder ingebruikname nieuwbouw gezondheidscentrum Ermelo, tandheelkundig centrum Badhoevedorp en de start van de verbouwing van gezondheidscentra Den Helder en Amersfoort. De modernisering van de medische infrastructuur is in gang gezet. De nieuwbouw in Ermelo is gereed, net zoals het tandheelkundig centrum in Badhoevedorp. Ook de verbouwing van het gezondheidscentrum in Den Helder is gestart en de medische IT-structuur wordt verbeterd met de inrichting van Delight.

  • investeringen in en met het oog op het verbeteren van de inzetbaarheid, het welzijn van het personeel door het aanbieden van sportprogramma’s, lifestylecoaches en het promoten van gezonde voeding. Hiermee is in 2020 voortvarend van start gegaan. DOSCO heeft de defensieonderdelen ondersteund bij de inzet van de lifestylecoaches. De COVID-19 crisis heeft echter wel voor een lager tempo gezorgd.

  • innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van werving, selectie en keuring, opleidingen, re-integratie, transport en het opzetten van gezondheidsmonitoring. In 2020 heeft DOSCO bijgedragen aan innovatieve oplossingen en proeftuinen op het gebied van werving, selectie, keuren en re-integratie. Op het gebied van opleiden is mede door de COVID-19 crisis versnelling gekomen in de ontwikkeling van onderwijs op afstand en andere onderwijs innovaties.

Naast alle veranderde omstandigheden door COVID-19 ontstonden in deze crisis ook mooie initiatieven, zoals het versneld invoeren van afstandsonderwijs en het online werken op afstand.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

886.300

1.245.160

1.296.628

1.401.191

1.541.365

1.335.147

206.218

        

Uitgaven

1.127.552

1.223.267

1.315.775

1.393.756

1.531.401

1.335.147

196.254

Waarvan juridisch verplicht

    

101%

53%

 
        

Opdrachten

188

190

166

133

11.737

 

11.737

- gereedstelling

187

190

166

133

76

 

76

- instandhouding materieel

1

   

11.661

 

11.661

Inkomensoverdrachten

  

43.392

34.444

67.626

37.465

30.161

Nationaal Fonds Ereschuld

  

43.392

34.444

67.174

37.465

29.709

Reservering Schadevergoedingen Chroom 6 Defensie

    

452

  

Personele uitgaven

512.085

543.248

579.465

771.503

774.498

746.130

28.368

- waarvan eigen personeel

475.462

510.000

540.789

581.098

604.573

593.251

11.322

- waarvan externe inhuur

24.559

21.158

26.107

26.031

27.498

3.178

24.320

- waarvan overige personele exploitatie1

   

150.599

128.562

137.209

‒ 8.647

- waarvan overig, attachés

12.064

12.090

12.569

13.774

13.865

12.492

1.373

Materiële uitgaven

615.279

679.829

692.752

587.676

677.540

551.552

125.988

- waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)

228.185

256.916

263.593

    

- waarvan instandhouding infrastructuur

115.191

109.976

103.321

413.376

434.153

254.536

179.617

- waarvan overige materiële exploitatie1

236.126

278.343

286.337

168.563

238.698

287.796

‒ 49.098

- waarvan SSO Paresto

29.463

29.550

33.590

    

- waarvan instandhouding IT

    

28

 

28

- waarvan overig, attachés

6.314

5.044

5.911

5.737

4.661

9.220

‒ 4.559

        

Apparaatsontvangsten

63.665

85.812

89.243

89.784

90.346

81.355

8.991

1

In 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

In 2020 is voor een bedrag van € 206,2 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan dan begroot. Het betreft enerzijds een toename als gevolg van de hogere uitgaven en anderzijds betreft het verplichtingen die in 2020 zijn of worden aangegaan maar betrekking hebben op activiteiten die in 2021 en latere jaren worden uitgevoerd. Het betreffen onder meer verplichtingen voor instandhouding van vastgoed (€ 153,3 miljoen inclusief versnellingsopties van € 135 miljoen), uitkeringen aan veteranen (€ 29,7 miljoen), kosten voor het inrichten en verhuizen (€ 6,4 miljoen) en schoonmaakkosten (€ 5,4 miljoen).

Uitgaven

Opdrachten Het budget voor instandhouding materieel laat een overschrijding zien van € 11,7 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een administratieve herschikking in 2020. Een budget van € 8,8 miljoen voor onderhoud van niet-operationele voertuigen en opdrachten in het kader van dienstverlenende activiteiten op het gebied van transport, is overgeheveld vanuit het budget voor overige materiële exploitatie naar het budget voor instandhouding materieel.

Inkomensoverdrachten De realisatie voor Nationaal Fonds Ereschuld is € 29,7 miljoen hoger dan begroot. Aan het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is in 2020 € 20,8 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door een defensiebrede herprioritering (€ 12,6 miljoen) en een interne herschikking van het Nationaal Fonds Ereschuld vanwege een rechterlijke uitspraak over de te hanteren rekenrente, waardoor het budget voor schadevergoedingen dat niet in 2019 is uitgekeerd, in 2020 weer aan het budget is toegevoegd (€ 8,2 miljoen). In de laatste maanden van 2020 zijn onverwacht meer en hogere uitkeringen aan veteranen toegekend waardoor er sprake is van een overrealisatie.

Personele uitgaven De realisatie van personele uitgaven is per saldo € 28,4 miljoen hoger dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 12,8 miljoen vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht. Het budget voor eigen personeel is verder door het arbeidsvoorwaardenakkoord verhoogd. Het arbeidsvoorwaardenakkoord bestaat met name uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 8,7 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 9,8 miljoen). In 2020 is ook de structurele verhoging van de stagevergoeding verwerkt, formatie «No Regretlocaties» (vastgoedlocaties die initieel afgestoten zouden worden, maar alsnog aangehouden worden) is structureel toegevoegd en er is een zorgbonus uitgekeerd (totaal € 7,8 miljoen). Naast toevoeging van budget heeft een herschikking plaatsgevonden van niet-strategische internationale functies van DOSCO naar andere defensieonderdelen (€ 15,5 miljoen) en een herschikking van € 22,1 miljoen van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur waardoor hier meer uitgegeven is dan oorspronkelijk begroot was. De overschrijding op het budget voor externe inhuur is gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie.

Materiële uitgaven De realisatie voor materiële uitgaven is per saldo € 126,0 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een kasschuif vanuit de investeringen naar de instandhouding van het vastgoed (€ 135 miljoen). Dit betreft extra vastgoeduitgaven op de defensielocaties in verband met achterstanden in het onderhoud. Daarbij steeg tevens het uitgavenbudget als gevolg van hogere ontvangsten voor medegebruik van vastgoed (€ 6 miljoen). Daarnaast heeft een overheveling van budget voor overige materiële exploitatie naar het budget voor instandhouding materieel plaatsgevonden voor het onderhoud van niet-operationele voertuigen en opdrachten in het kader van dienstverlenende activiteiten op het gebied van transport (€ 8,8 miljoen).

Licence