Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

De uitvoering en organisatie van het werk van de Eerste Kamer is ook met de geldende coronamaatregelen doorgegaan. Wel zijn er maatregelen getroffen om de plenaire vergaderingen en commissievergaderingen van de leden van de Eerste Kamer veiliger te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is dat de plenaire vergadering van de Eerste Kamer niet zijn gehouden in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk.

Het beleid van de Eerste Kamer is in 2021 niet gewijzigd.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

11.711

14.424

13.433

18.892

20.837

20.593

244

               

Uitgaven

10.889

12.707

12.636

16.848

21.904

20.593

1.311

               

Institutionele inrichting

             

Apparaat Eerste Kamer

7.363

9.035

8.884

12.880

17.081

16.482

599

Personele uitgaven

             

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.439

3.590

3.639

3.751

4.661

4.034

627

Materiële uitgaven

             

Verenigde Vergadering

87

82

113

217

162

77

85

               

Ontvangsten

169

193

218

127

151

140

11

Uitgaven

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Budgettaire ontwikkeling

Na een intern onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het ingezette griffiebrede organisatieontwikkeltraject, is een nieuw Organisatie en Formatie rapport in 2020 vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat het apparaatsbudget is opgehoogd. In 2021 gaat het om een verhoging van € 1,7 mln.

Voor de uitvoering van het parlementair onderzoek Effectiviteit Anti-discriminatiewetgeving was het budget voor 2021 verhoogd met € 0,6 mln.

Daarnaast was er budget beschikbaar voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer. Vanaf september 2021 is de Eerste Kamer gevestigd in de tijdelijke huisvesting. Op dat moment zijn de openstaande punten opgepakt. In verband met de vertraging van de tijdelijke huisvesting van de Staten-Generaal was circa € 1,9 mln. doorgeschoven naar 2021.

COVID-19

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen vergaderde de Eerste Kamer ook in 2021 in de Ridderzaal. De kosten die hiervoor zijn gemaakt, zijn bekostigd vanuit het reguliere budget van de Eerste Kamer. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op het faciliteren en het openbaar streamen van de vergaderingen.

Personele uitgaven

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

De vergoedingen aan voorzitter en leden van de Eerste Kamer zijn volgens beleid en wetgeving vergoed (€ 4,6 mln.). De uitgaven zijn hoger dan het beschikbare budget. Dit komt doordat de uitgaven met betrekking tot de Werkkostenregeling zijn toegenomen.

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

In 2021 heeft de Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag conform de geldende COVID-19 maatregelen wederom plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk te Den Haag in plaats van de gebruikelijke locatie de Ridderzaal. De organisatie van Prinsjesdag wordt bekostigd door de Eerste Kamer. Het budget (€ 0,9 mln.) is onvoldoende om de uitgaven te dekken. De uitgaven voor Prinsjesdag (€ 0,3 mln.) pasten wel binnen het totale budget van de Eerste Kamer.

Tabel 3 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal apparaat

21.904

waarvan personeel

6.597

Eigen personeel

5.417

Externe inhuur

688

Overig personeel

492

   

waarvan materieel

10.421

waarvan overig (leden EK)

4.614

waarvan overig (Prinsjesdag)

272

Van het apparaatsbudget is € 2,3 mln. is niet gerealiseerd. Dit komt voor een deel doordat het budget voor de verhuizing en audiovisuele systemen met betrekking tot de tijdelijke huisvesting niet is uitgeput. Daarnaast is € 1,5 mln. dat bestemd is voor onderhoud dat de komende jaren aan audiovisuele systemen gedaan moet worden ten onrechte volledig aan het budget voor 2021 toegevoegd.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn beperkt, circa € 0,2 mln. De restaurantopbrengsten zijn door COVID-19 geheel weggevallen.

Licence