Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1); de reis- en overige kostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer (artikel 2.2).

Tabel 4 Aantal deelgerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pensioenen oud-leden

455

448

442

430

432

451

Wachtgelden oud-leden

15

69

62

54

14

58

Totaal

470

517

504

484

446

509

Tabel 5 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel (x 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Schadeloosstelling

22.583

22.180

23.461

24.416

24.393

23.515

Gemiddeld per lid Tweede Kamer

152

148

156

163

163

157

Pensioenen en wachtgelden

8.606

11.296

10.943

9.463

9.468

11.918

Totaal

31.189

33.476

34.404

33.879

33.861

35.433

gemiddeld per lid Tweede Kamer

208

223

229

226

226

236

Schadeloosstelling leden Europarlement

103

103

117

45

0

0

Gemiddeld per lid Europees Parlement

103

103

117

45

0

0

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in de Comptabiliteitswet 2016 (artikel 4.4, lid 4) afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor wat betreft de uitvoering en de beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

33.580

34.521

33.924

34.411

34.885

34.957

‒ 72

               

Uitgaven

33.580

34.521

33.924

33.862

35.434

34.957

477

               

Institutionele inrichting

             

Schadeloosstelling

22.181

23.461

24.416

24.394

23.516

22.208

1.308

Personele uitgaven

             

Pensioenen en wachtgelden

11.296

10.943

9.463

9.468

11.918

12.749

‒ 831

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

103

117

45

0

0

0

0

               

Ontvangsten

25

14

30

29

46

86

‒ 40

Uitgaven

Institutionele inrichting

Schadeloosstelling

Op dit artikel is sprake van een overschrijding als gevolg van de betaalde eindheffing in 2021 over het jaar 2020 voor de werkkostenregeling.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Ten opzichte van 2020 is het aantal politieke pensioenen toegenomen met 19 tot in totaal 451. Het aantal wachtgeldgerechtigden is 58. Dit is een stijging van 44 als gevolg van de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021.

Tabel 7 Pensioenen en wachtgelden (x 1.000)
 

Uitgaven 2020

Uitgaven 2021

Verschil

Pensioenen

6.742

6.426

‒ 316

Wachtgelden

1.868

3.997

2.129

Outplacement

97

1.076

979

Uitvoeringskosten

761

421

‒ 340

Totaal

9.468

11.920

2.452

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten van de leden en bedragen circa € 0,1 mln.

Licence