Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

De werkzaamheden van de Eerste Kamer in 2021, zowel wat inhoud als organisatie betreft, zullen mede afhangen van de gevolgen van de huidige coronamaatregelen. Op dit moment zijn die nog niet te overzien, maar het is niet uitgesloten dat deze kunnen doorwerken in de organisatie of werkwijze van de Eerste Kamer.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

13.433

17.493

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

        

Uitgaven

12.636

17.493

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

        

Institutionele inrichting

8.884

13.092

16.482

9.282

9.293

9.293

9.293

Apparaat Eerste Kamer

8.884

13.092

16.482

9.282

9.293

9.293

9.293

Personele uitgaven

3.639

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.639

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

Materiële uitgaven

113

367

77

77

77

77

77

Verenigde Vergadering

113

367

77

77

77

77

77

        

Ontvangsten

140

140

140

140

140

140

140

Apparaat Eerste Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Eerste Kamer.

Budgettaire ontwikkeling

De onderhavige raming gaat ervan uit de dat de werkzaamheden van de Eerste Kamer in 2021 zullen worden voorgezet met inachtneming van de aanpassingen zoals die in de achterliggende jaren zijn doorgevoerd. Er zijn geen middelen geraamd voor grote nieuwe projecten in 2021, behalve inzake de renovatie en tijdelijke huisvesting.

De ophoging van de begroting voor het jaar 2021 heeft voornamelijk betrekking op het doorschuiven van kosten ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer.

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

Dit betreft de vergoedingen aan de voorzitter en de leden van de Eerste Kamer.

Verenigde Vergadering

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag in september Prinsjesdag plaats. Dit is de Verenigde Vergadering met de bijbehorende kosten. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De Eerste Kamer organiseert (en betaalt) deze dag. Voor de periode gedurende de renovatie wordt nog gezocht naar een vervangende locatie.

Ontvangsten

Deze bestaan voornamelijk uit restaurant-opbrengsten en terugbetalingen door de betreffende fracties van de Eerste Kamer van teveel uitgekeerde voorschotten aan deze fracties en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen. Tevens komt het voor dat er ontvangsten zijn als gevolg van mogelijke detacheringen van griffiemedewerkers.

Licence