Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Apparaat Eerste Kamer

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

20.593

0

20.593

3.061

23.654

2.180

2.030

2.030

1.930

          

Uitgaven

20.593

0

20.593

3.061

23.654

2.180

2.030

2.030

1.930

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Eerste Kamer

16.482

0

16.482

3.061

19.543

2.180

2.030

2.030

1.930

Personele uitgaven

         

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.034

0

4.034

0

4.034

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Verenigde Vergadering

77

0

77

0

77

0

0

0

0

          

Ontvangsten

140

0

140

0

140

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

In 2020 is de kwaliteit van de bedrijfsvoering onderzocht. Naar aanleiding daarvan is een griffiebreed ontwikkeltraject ingezet om ambtelijke ondersteuning te versterken. Hiertoe worden middelen aan de begroting van de Eerste Kamer toegevoegd.

Licence