Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Tabel 38 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Vastgestelde Begroting 2021

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

417.494

452.315

475.446

564.152

564.553

472.402

92.151

         
 

Apparaatsuitgaven

424.387

445.144

489.477

515.502

551.437

473.733

77.704

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

       
 

Personeel

286.437

302.444

328.867

356.753

391.320

327.594

63.726

 

waarvan eigen personeel

251.663

261.246

283.746

313.140

324.819

289.336

35.483

 

waarvan externe inhuur

33.124

40.029

43.027

43.613

66.501

36.400

30.101

 

waarvan overig personeel

1.650

1.169

2.094

0

0

1.858

‒ 1.858

 

Materieel

137.950

142.700

160.610

158.749

160.117

146.139

13.978

 

waarvan ICT

20.011

21.307

23.492

28.547

35.970

21.850

14.120

 

waarvan SSO's

89.440

93.082

103.551

89.935

97.462

85.014

12.448

 

waarvan overig materieel

28.499

28.311

33.567

40.267

26.685

39.275

‒ 12.590

         
 

Ontvangsten

28.048

33.309

33.871

35.182

42.161

19.406

22.755

Toelichting uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is € 77,7 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan was € 69,5 mln. opgenomen in de eerste en tweede suppletoire begroting. De slotwet bevat een mutatie van € 14,1 mln. Dit artikel bestaat uit ruim 30 grotere en kleinere diensten/budgethouders. In de loop van het uitvoeringsjaar vinden er vele kleine mutaties en enkele grotere mutaties plaats. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht. ↵

  • € 7,7 mln. toekenning van loonbijstelling 2021

  • € 7,9 mln. voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc);

  • € 10,3 mln. extra kosten in verband met COVID-19;

  • € 9,6 mln. voor digitalisering van de strafrechtketen;

  • € 7 mln. voor extra en onverwachte kosten SSC-ICT.

  • € 4 mln. voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit.

  • € 6,3 mln. budgetoverheveling vanuit BZK voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.

  • € 22,7 mln. Justid. Justid heeft een begrotingsbudget en wordt daarnaast ook nog gefinancierd door verschillende opdrachtgevers. Tegenover de hogere uitgaven staan derhalve ook extra ontvangsten (€ 13,9 mln.) vanwege deze opdrachten

  • 8,7 mln. meevaller op het onderdeel Europol/Eurojust. De verklaring hiervan is dat diverse projecten afgelopen jaar zijn getemporiseerd door Rijksvastgoedbedrijf.

  • restant saldo betreft vele kleinere mutaties.

Toelichting ontvangsten

Op de apparaatsontvangsten is € 22,8 mln. meer gerealiseerd dan begroot. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten bij Justid van € 13,9 mln. die samenhangen met extra opdrachten en een ontvangst van € 5,2 mln. van FM-Haaglanden met betrekking tot de afrekening van in 2020 gebruikte werkplekken. Het restant saldo betreft dit diverse kleine mutaties.

Tabel 39 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen enZelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak1 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Vastgestelde Begroting 2021

Verschil

        

Apparaatsuitgaven kerndepartement

424.387

445.144

489.477

515.502

551.437

473.733

77.704

        

Grote uitvoeringsorganisaties

       

Openbaar Ministerie

507.040

548.138

572.831

603.660

621.331

557.302

64.029

Raad voor de rechtspraak

876.579

856.419

986.657

984.607

1.064.406

990.102

74.304

Raad voor de Kinderbescherming

175.525

183.557

188.072

199.439

195.211

180.318

14.893

Hoge Raad

28.071

30.566

32.489

32.957

34.476

31.532

2.944

Agentschappen

       

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.104.371

1.200.269

1.259.337

1.376.825

1.455.673

1.221.446

234.227

Immigratie en Naturalisatiedienst

316.528

317.352

367.387

446.192

495.637

383.693

111.944

Centraal Justitieel Incasso Bureau

114.112

112.773

130.523

140.332

148.792

138.133

10.659

Nederlands Forensisch Instituut

57.709

58.075

57.318

64.374

63.653

55.600

8.053

Dienst Justis

33.714

34.941

41.302

45.288

50.402

43.425

6.977

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's2

       

Nationale Politie

5.861.219

5.735.326

6.115.466

6.232.513

6.362.359

6.093.863

268.496

Politieacademie (PA)

2.797

2.856

2.926

3.009

3.075

3.010

65

Raad voor rechtsbijstand (RvR)

49.471

50.528

51.743

30.888

26.810

27.595

‒ 785

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

5.907

5.884

6.956

7.883

8.146

7.789

357

Autoriteit Persoonsgegevens

10.894

16.121

20.492

23.826

26.257

18.525

7.732

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.120

7.327

7.627

8.215

8.303

7.561

742

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

694

915

915

915

1.127

720

407

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.707

1.681

1.884

1.925

1.969

1.709

260

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)3

4.814

5.031

5.127

5.127

5.127

5.500

‒ 373

Raad voor de rechtshandhaving

217

118

277

277

253

300

‒ 47

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

139.597

145.032

152.139

158.156

160.436

152.425

8.011

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

20.861

21.348

22.372

22.892

23.861

23.262

599

– Stichting Verslavingsreclassering GGZ

69.414

72.878

75.634

77.032

78.826

76.193

2.633

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.689

6.696

7.509

8.890

9.995

8.207

1.788

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

34.330

32.904

33.938

40.248

41.093

34.091

7.002

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.828

1.717

1.775

3.066

3.381

1.864

1.517

Stichting HALT

12.065

11.913

12.303

12.644

12.897

12.317

580

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

29.374

32.311

30.361

102.764

62.542

30.372

32.170

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

12.349

12.635

13.746

16.045

15.594

13.189

2.405

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

332.102

214.711

159.447

159.447

167.729

170.507

‒ 2.778

Stichting Nidos

42.250

33.484

25.070

25.070

17.109

19.575

‒ 2.466

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)4

0

0

0

0

0

0

0

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet naar voren komt niet altijd in de jaarrekening.

2

Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet naar voren komt in de jaarrekening.

3

de uitgaven voor de Stab worden vanaf 2020 op de begroting van JenV verantwoord

4

Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

Licence