Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat Kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

Inspectie JenV

Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie: • Rechtsbescherming en Executie • Politie en Crisisbeheersing • Migratie, Cyber en Security • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s. De Inspectie brengt begin 2021 haar strategische koers voor de periode tot 2024 uit.

De uitgaven voor het Wetenschappelijk Onderzoek en – Documentatie-centrum (WODC) worden ook onder het apparaat kerndepartement verantwoord. Het WODC stelt jaarlijks een werkprogramma op dat met de Raad van Advies, de bestuursraad en de bewindspersonen wordt afgestemd. De Minister van Justitie en Veiligheid biedt het werkpro-gramma ter kennisname aan bij de ministerraad. De begroting voor de uitvoering van het programma in 2020 bedraagt ca € 11,8 mln.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 39 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

475.446

505.124

470.552

470.180

466.778

467.408

467.544

        

Apparaatsuitgaven

489.477

506.455

471.883

471.511

468.109

467.408

467.544

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

       

Personele uitgaven

328.867

347.707

325.819

323.194

318.495

318.170

318.276

waarvan eigen personeel

283.746

308.423

288.876

287.087

284.501

284.176

284.281

waarvan externe inhuur

43.027

37.405

35.085

34.242

32.128

32.128

32.129

waarvan overig personeel

2.094

1.879

1.858

1.865

1.866

1.866

1.866

Materiele uitgaven

160.610

158.748

146.064

148.317

149.614

149.238

149.268

waarvan ict

23.492

26.575

21.850

22.446

22.561

22.561

22.561

waarvan sso's

103.551

88.680

85.014

87.307

89.068

89.068

89.069

waarvan overig materieel

33.567

43.493

39.200

38.564

37.985

37.609

37.638

        

Ontvangsten

33.871

20.475

19.406

19.406

19.406

19.406

19.406

B. Toelichting op de financiële instrumenten

De hogere uitgaven in het jaar 2020 ten opzichte van het jaar 2021 en verder worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een incidentele verhoging met € 10,9 mln. voor de hogere uitgaven die samenhangen met de overgang naar het systeem van het individueel keuzebudget (IKB) in de CAO-rijk. Dit leidt eenmalig in 2020 tot hogere kosten op het onderdeel «eigen personeel»;

  • Eigen personeel onderdeel JustID is verhoogd met € 2,6 mln in verband met kosten jeugdsysteem

  • In 2020 wordt € 5,5 mln. uitgetrokken voor het programma «tolken in de toekomst», op het onderdeel «ict»;

  • Het onderdeel «overig materieel» is verhoogd in 2020 in verband met incidentele middelen voor het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ad € 5,4 mln. voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc);

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 40 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.269.526

2.275.506

2.210.842

2.199.093

2.185.941

2.177.520

2.176.385

Kerndepartement

489.477

506.455

471.883

471.511

468.109

467.408

467.544

Openbaar Ministerie

572.831

587.017

557.302

555.716

555.808

554.973

554.080

Raad voor de rechtspraak

986.657

966.772

969.807

959.815

951.389

944.461

943.390

Raad voor de Kinderbescherming

188.072

184.449

180.318

180.520

180.296

180.339

180.429

Hoge Raad

32.489

30.813

31.532

31.531

30.339

30.339

30.942

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.855.867

2.048.236

1.988.843

1.937.682

1.902.797

1.899.427

1.907.715

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.259.337

1.346.141

1.333.465

1.310.103

1.311.235

1.310.009

1.318.147

Immigratie en Naturalisatiedienst

367.387

457.804

408.000

380.000

344.500

342.000

342.000

Centraal Justitieel Incasso Bureau

130.523

142.155

140.288

140.474

139.951

140.279

140.429

Nederlands Forensisch Instituut

57.318

58.711

60.004

60.019

60.025

60.053

60.053

Dienst Justis

41.302

43.425

47.086

47.086

47.086

47.086

47.086

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

6.742.580

6.828.361

6.703.075

6.693.454

6.569.637

6.572.427

6.584.040

Nationale Politie

6.115.466

6.207.663

6.093.863

6.102.449

5.996.254

5.982.968

5.988.747

Politieacademie (PA)

2.926

3.009

3.010

3.010

3.010

3.010

3.010

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

51.743

27.201

27.595

27.595

27.595

27.595

27.595

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.956

7.865

7.789

7.789

7.789

7.789

7.789

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

20.492

19.291

18.525

18.524

18.525

18.526

18.527

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.627

7.762

7.561

7.563

7.464

7.464

7.464

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

915

720

720

550

550

550

550

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.884

1.829

1.709

1.742

1.742

1.742

1.742

Raad voor de rechtshandhaving

277

226

300

324

324

324

324

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

- Stichting Reclassering Nederland (SRN)

152.139

152.625

152.425

151.564

153.175

153.175

153.175

- Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

22.372

23.218

23.262

24.168

24.165

24.165

24.165

- Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

75.634

76.289

76.193

74.917

74.911

74.911

74.911

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

7.509

9.294

8.207

8.054

7.747

8.079

8.059

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

33.938

34.901

34.091

33.471

33.473

33.473

33.473

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.775

2.229

1.864

1.868

1.868

1.868

1.868

Stichting HALT

12.303

12.651

12.317

12.139

12.037

11.837

11.837

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.361

30.745

30.372

30.367

30.370

30.370

30.370

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

13.746

13.175

13.189

13.207

13.207

13.207

13.207

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [3]

159.447

177.876

170.507

154.665

136.061

152.004

157.858

Stichting Nidos [3]

25.070

19.791

19.575

19.489

19.370

19.370

19.370

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten

Licence