Base description which applies to whole site

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

657.706

943.017

991.968

– 523.632

468.336

Uitgaven

895.163

856.310

903.545

– 9.080

894.465

15.01 Verkeersmanagement

13.819

13.819

13.986

0

13.986

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

402.465

393.745

358.627

5.312

363.939

15.02.01 Beheer en onderhoud

187.111

151.858

204.039

– 1.297

202.742

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

15.02.04 Vervanging

215.354

241.887

154.588

6.609

161.197

15.03 Aanleg

251.537

212.827

283.656

– 14.392

269.264

15.03.01 Realisatie

234.117

284.459

276.544

– 12.526

264.018

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

– 71.632

7.112

– 1.866

5.246

15.04 Geintegreerde contractvormen

0

0

0

0

0

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

238.793

247.370

247.276

0

247.276

15.06.01 Apparaatskosten RWS

224.559

233.136

233.811

0

233.811

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

14.234

14.234

13.465

0

13.465

15.07 Investeringsruimte

– 11.451

– 11.451

0

0

0

15.09 Ontvangsten

32.113

70.852

56.046

– 7.702

48.344

15.02 Beheer en onderhoud

De hogere uitgaven op 15.02.04 Vervanging worden voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Amsterdam Rijn kanaal en MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) fase III/IV. De facturen voor deze projecten zijn alsnog in 2014 ontvangen en betaald.

15.03 Aanleg

15.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

80

80

2009–2015

2009–2015

 

Dynamisch verkeersmanagement

15

25

99

99

2014

2014

1)

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

0

2

5

5

2015

2014

2)

Walradarsystemen

2

2

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

8

 

12

12

   

3)

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

6

6

14

14

2015

2015

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

3

13

13

2015

2015

4)

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

   

17

17

2016

2016

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

26

26

79

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

89

88

452

452

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

 

2

2

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

1

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

57

59

667

667

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

14

14

53

53

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

34

35

283

283

2017

2017

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

2

2

6

6

divers

divers

 

Kleine/afgeronde projecten

0

1

172

172

nvt

nvt

 

Afronding

1

1

1

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

255

266

1.989

1.989

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

9

11

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

264

277

1.989

1.989

     

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

264

277

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. Bij dit project is een factuur aangehouden, omdat met de leverancier van VOS (Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart) nog onderhandeld wordt over het geleverde en gefactureerde werk. Een aantal activiteiten en betalingen die hieraan gekoppeld zijn schuiven ook door. Een ander onderdeel is een vertraging in opgedragen werkzaamheden van de leverancier van MSW (Maritiem Single Window), waardoor pas in 2015 kan worden betaald.

  • 2. Een aantal verwachte subsidievaststellingen heeft niet in 2014 plaatsgevonden.

  • 3. Het programma Beter Benutten is begroot op artikel 12 Hoofdwegennet. De maatregelen binnen dit programma voor Blauwe Golf, Multimodaalvervoer en Zuid Willemsvaart zijn betaald op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. In 2015 wordt hiervoor budget overgeheveld.

  • 4. Het betreft hier een subsidie aan de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden zijn niet in 2014 afgerond. Er is meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal.

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

 

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 44

– 44

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

601

601

2019

2019

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

176

176

nnb

nnb

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

33

33

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

61

61

nvt

nvt

 

Bestemd

508

508

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

       

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

   

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

 

Projecten Oost-Nederland

         

– Verkenning IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

– Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.455

2.455

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.455

2.455

     

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Vaarweg Lemmer Delfzijl: dit project is in eigen beheer van RWS binnen Beheer en Onderhoud gekomen, waardoor de meerjarige verplichting ten behoeve van de bijdrage aan de provincie ad. € 458 mln. in 2014 is afgeboekt.

  • Programma Vervanging en Renovatie: een aantal maatregelen binnen het programma Vervanging en Renovatie worden na 2014 gegund.

  • Lichteren buitenhaven IJmuiden: het projectbesluit van dit project wordt pas in 2015 verwacht.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Walradar Noordzeekanaal: de toezegging (na een discussie met het project) van de gemeente Amsterdam om in 2014 € 2,7 mln. bij te dragen is niet nagekomen. Deze bijdrage wordt nu in 2015 verwacht.

  • Dynamisch Verkeersmanagement: de TEN-T subsidie is in 2014 gedeeltelijk ontvangen en het restant wordt in 2015 en 2016 ontvangen.

Licence