Base description which applies to whole site
+

3.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

293.059

299.707

318.751

10.987

329.738

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

299.115

312.463

328.995

‒ 11.454

317.541

98.01 Personele uitgaven

223.422

233.923

248.203

‒ 11.323

236.880

Personele uitgaven

223.422

233.923

248.203

‒ 11.323

236.880

- Waarvan eigen personeel

193.622

200.637

209.316

‒ 4.385

204.931

- Waarvan inhuur externen

21.241

24.727

32.339

‒ 6.617

25.722

- Waarvan overige personele uitgaven

8.559

8.559

6.548

‒ 321

6.227

98.02 Materiële uitgaven

75.693

78.540

80.792

‒ 131

80.661

Materiële uitgaven

75.693

78.540

80.792

‒ 131

80.661

- Waarvan ICT

20.383

23.874

23.171

‒ 1.676

21.495

- Waarvan bijdrage SSO's

34.527

34.737

44.785

5.523

50.308

- Waarvan overige materiële uitgaven

20.783

19.929

12.836

‒ 3.978

8.858

Ontvangsten

5.430

12.081

18.801

2.473

21.274

Verplichtingen

Hogere verplichtingen doordat meerjarige verplichtingen zijn aangegaan die in latere jaren tot uitgaven leiden. Het betreft voornamelijk de tweejarige verlenging van het contract voor het beheer van SAP.

Uitgaven

98.01 Personele uitgaven

De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte en doordat er minder facturen zijn ontvangen voor gedetacheerde medewerkers dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor personele exploitatie lager uitgevallen.

De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS en Vrachtwagenheffing. Het niet aangewende bedrag hiervan wordt naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget voor deze projecten gehandhaafd blijft. Daarnaast is er sprake van capaciteitsbehoefte die is ingevuld middels detachering in plaats van externe inhuur, is er meer uitbesteed aan Rijksbrede SSO’s in plaats van externe inhuur en is er sprake van facturen die niet meer in 2019 binnen zijn gekomen, maar overlopen naar 2020.

De overige personele uitgaven zijn lager omdat doordat de uitgaven voor aanspraken van oud werknemers lager zijn dan oorspronkelijk geraamd.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere uitgaven voor ICT worden overwegend veroorzaakt doordat er meer is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.

Hogere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voor een groot deel hogere facilitaire uitgaven voor derden die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten. Daarnaast betreft het uitgaven die zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvoor ontvangsten binnenkomen.

De lagere materiële uitgaven is het gevolg van vertragingen bij projecten waaronder ERTMS. Het niet aangewende bedrag voor ERTMS wordt naar het Infrastructuurfonds teruggeboekt zodat het totale budget voor dit project gehandhaafd blijft. Als gevolg van vertragingen in de facturering is een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreft de compensatie van derden voor met name extra facilitaire uitgaven aan Rijksbrede SSO's.

Licence