Base description which applies to whole site

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

816.616

46.100

862.716

139.323

1.002.039

166.174

175.797

173.802

165.464

           
 

Apparaatsuitgaven

535.469

0

535.469

41.109

576.578

21.402

20.696

19.531

18.773

33.1

apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

         
 

Personele uitgaven

445.090

0

445.090

36.859

481.949

20.064

19.358

18.193

17.435

 

waarvan eigen personeel

403.479

0

403.479

36.002

439.481

20.202

19.498

18.331

17.572

 

waarvan externe inhuur

40.176

0

40.176

816

40.992

‒ 178

‒ 180

‒ 178

‒ 177

 

waarvan overig personeel

1.435

0

1.435

41

1.476

40

40

40

40

 

Materiele uitgaven

90.379

0

90.379

4.250

94.629

1.338

1.338

1.338

1.338

 

waarvan ict

8.609

0

8.609

1.632

10.241

400

400

400

400

 

waarvan sso's

32.569

0

32.569

2.618

35.187

938

938

938

938

 

waarvan overig materieel

49.201

0

49.201

0

49.201

0

0

0

0

           
 

Programma-uitgaven

281.147

45.600

326.747

98.214

424.961

144.772

155.101

154.271

146.691

 

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

100%

    

33.2

Bestuur, informatie en technologie

         
 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.534

0

7.534

208

7.742

208

208

208

208

 

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

2.538

0

2.538

70

2.608

70

42

42

42

 

Overige Bijdrage medeoverheden

934

0

934

26

960

26

26

26

26

 

Subsidies

         
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.642

0

3.642

90

3.732

90

80

80

80

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

394

0

394

10

404

10

0

0

0

 

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

1.535

0

1.535

38

1.573

38

38

38

38

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

166

0

166

4

170

4

0

0

0

 

Overige Subsidies

1.051

0

1.051

26

1.077

26

26

26

26

 

Opdrachten

         
 

Overige Opdrachten

53

0

53

1

54

3

3

3

3

           

33.3

Opsporing en vervolging

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

NFI

72.537

0

72.537

1.600

74.137

1.706

1.722

1.722

1.722

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.721

0

4.721

2.265

6.986

130

130

130

130

 

FIU.Nederland

6.674

0

6.674

184

6.858

178

178

178

178

 

Aanpak ondermijning

53.738

0

53.738

87.423

141.161

141.229

149.139

149.428

149.428

 

Overige Bijdrage medeoverheden

12.428

0

12.428

2.287

14.715

1.446

1.445

345

346

 

Subsidies

         
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

651

0

651

18

669

18

16

16

16

 

Overige Subsidies

2.080

500

2.580

1.053

3.633

1.053

1.053

1.053

1.053

 

Opdrachten

         
 

Schadeloosstellingen

19.512

0

19.512

0

19.512

0

0

0

0

 

Keten Informatie Management

5.422

0

5.422

187

5.609

48

48

48

48

 

Onrechtmatige Detentie

7.040

0

7.040

‒ 4.000

3.040

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

 

Gerechtskosten

33.580

0

33.580

564

34.144

3.995

494

494

494

 

Verkeershandhaving OM

20.281

0

20.281

‒ 2.654

17.627

‒ 1.854

4.268

4.265

‒ 3.235

 

Afpakken

2.272

0

2.272

63

2.335

62

58

58

58

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.037

0

13.037

0

13.037

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

858

45.100

45.958

166

46.124

151

11

11

11

 

Garanties

         
 

Faillissementscuratoren

761

0

761

19

780

19

19

19

19

           

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

         
 

Opdrachten

         
 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

7.708

0

7.708

8.566

16.274

116

97

81

0

           
 

Ontvangsten

1.252.175

0

1.252.175

‒ 2.839

1.249.336

7.667

18.502

29.495

43.235

 

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

0

0

 

waarvan Boeten en Transacties

854.815

0

854.815

‒ 2.839

851.976

7.667

18.502

29.495

43.235

 

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln.

Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:

  • toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;

  • een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);

  • diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz (WvGGZ);

  • een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerechtelijke brieven;

  • een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);

  • een aantal kleine mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 87,4 mln.

  • het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in 2020 en verdere jaren tot besteding komen;

  • om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;

  • het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.

Mutaties ontvangsten Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van 2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43 mln. in 2024.

Licence