Base description which applies to whole site

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

862.716

1.002.039

‒ 67.370

‒ 14.533

920.136

      

Apparaatsuitgaven

535.469

576.578

10.439

23.403

610.420

33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

     

Personele uitgaven

445.090

481.949

10.662

3.222

495.833

waarvan eigen personeel

403.479

439.481

10.662

2.000

452.143

waarvan externe inhuur

40.176

40.992

0

1.198

42.190

waarvan overig personeel

1.435

1.476

0

24

1.500

Materiele uitgaven

90.379

94.629

‒ 223

20.181

114.587

waarvan ict

8.609

10.241

‒ 43

8.222

18.420

waarvan sso's

32.569

35.187

0

4.813

40.000

waarvan overig materieel

49.201

49.201

‒ 180

7.146

56.167

      

Programma-uitgaven

326.747

424.961

‒ 77.809

‒ 45.936

301.216

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

     

Bijdrage medeoverheden

     

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.534

7.742

0

1.390

9.132

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

2.538

2.608

0

0

2.608

Overige Bijdrage medeoverheden

934

960

‒ 10

0

950

Subsidies

     

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.642

3.732

0

669

4.401

Keurmerk Veilig Ondernemen

394

404

1.300

0

1.704

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

1.535

1.573

0

0

1.573

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

166

170

0

0

170

Overige Subsidies

1.051

1.077

0

154

1.231

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

53

54

0

0

54

      

33.3 Opsporing en vervolging

     

Bijdrage Agentschappen

     

NFI

72.537

74.137

373

1.257

75.767

Bijdrage medeoverheden

     

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.721

6.986

0

250

7.236

FIU.Nederland

6.674

6.858

840

0

7.698

Aanpak ondermijning

53.738

141.161

‒ 80.213

‒ 8.947

52.001

Overige Bijdrage medeoverheden

12.428

14.715

‒ 1.768

‒ 4.926

8.021

Subsidies

     

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

651

669

0

‒ 669

0

Overige Subsidies

2.580

3.633

119

859

4.611

Opdrachten

     

Schadeloosstellingen

19.512

19.512

0

0

19.512

Keten Informatie Management

5.422

5.609

0

0

5.609

Onrechtmatige Detentie

7.040

3.040

0

3.000

6.040

Gerechtskosten

33.580

34.144

0

0

34.144

Verkeershandhaving OM

20.281

17.627

0

0

17.627

Afpakken

2.272

2.335

‒ 2.000

‒ 335

0

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.037

13.037

0

‒ 1.041

11.996

Overige Opdrachten

45.958

46.124

3.550

‒ 44.472

5.202

Garanties

     

Faillissementscuratoren

761

780

0

800

1.580

      

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

     

Opdrachten

     

Vervolging en berechting MH17-verdachten

7.708

16.274

0

6.075

22.349

      

Ontvangsten

1.252.175

1.249.336

‒ 149.500

46.075

1.145.911

waarvan Afpakken

384.360

384.360

0

0

384.360

waarvan Boeten en Transacties

854.815

851.976

‒ 149.500

40.000

742.476

waarvan Overig

13.000

13.000

0

6.075

19.075

Budgetflexibileit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.

AlgemeenBij tweede nota van wijziging (TK-vergaderjaar 2018–2019, 35 000 VI, nr. 13) op de begroting van Justitie en Veiligheid 2019 zijn extra middelen voor de versterking van de integrale aanpak van ondermijning toegevoegd aan begrotingsartikel 33. De middelen ten behoeve van de preventieve aanpak van ondermijning zijn gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. De middelen zijn ter beschikking gesteld aan acht gemeenten. De begroting kan als grondslag voor deze bijdragen dienen, indien deze de ontvanger en het bedrag waarop de bijdrage ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt (art. 17 FVW jo. art. 4:23, derde lid, aanhef en onder c, Awb). Aangezien dit bij de bovengenoemde nota van wijziging niet heeft plaatsgevonden, staat in onderstaande tabel de precieze verdeling van de incidentele gelden die voor de periode 2020 t/m 2022 aan de gemeenten zijn toegezegd, op basis van de projectplannen voor de besteding van deze middelen.

In 2020 wordt in totaal 5,06 mln. uitbetaald. Het verplichtingenbeslag in 2020 is 13,06 mln.

Tabel 7
 

Totaal in subsidiebrieven (verplichting 2020)

kasbetaling 2020

kasbetaling 2021

kasbetaling 2022

Gemeente Amsterdam

1.650.000

650.000

500.000

500.000

Gemeente Rotterdam

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Gemeente Utrecht

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Gemeente Den Haag

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Gemeente Arnhem

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Gemeente Eindhoven

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Gemeente Tilburg

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Gemeente Zaanstad

1.630.000

630.000

500.000

500.000

Totaal

13.060.000

5.060.000

4.000.000

4.000.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 33,8 mln.

Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:

 • Incidentele middelen vanuit BOTOC naar het OM voor 7,5 mln. Zie ook de toelichting bij artikel 31;

 • Digitalisering strafrechtketen 13,7 mln. Zie ook de toelichting bij artikel 31;

 • In verband met extra uitgaven door Covid ‒ 19 is aan het OM 5,5 mln. beschikbaar gesteld;

 • Een aantal kleine mutaties zoals 1,4 mln. voor de inzet van personeel bij het Functioneel Parket. En 1,5 mln. voor extra gemaakte kosten vanwege de vertraagde oplevering van ICT koppelingen.

  33.3 Opsporing en vervolging

  Aanpak ondermijning € -89,2 mln.

  • Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (botoc) is bij najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen). Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Bij de tweede suppletoire begroting is 64,2 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

  • Er is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten. Er is een bedrag van 23,4 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld.

  • Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.

   Overige Bijdrage medeoverheden € -6,7 mln.Dit bedrag is samengesteld uit diverse mutaties kleiner dan 1,5 mln., waaronder het beschikbaar stellen van middelen voor het opstarten van pilots in het kader van de Innovatiewet (1,5 mln.).Overige Opdrachten € -40,9 mln. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 44,3 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van diverse projecten ten behoeve van digitalisering werkprocessen in de strafrechtketen, zie ook de toelichting bij artikel 31. Het restant van het saldo telt een aantal kleine mutaties.

   33.4 Vervolging en berechtiging MH17-verdachten

   Opdrachten vervolging en berechtiging MH17-verdachten € 6,1 mln. Dit betreft een overheveling van de ontvangsten van de JIT landen (Joint Investigation Team) ten behoeve van het MH17 proces naar de uitgaven om de JIT gerelateerde uitgaven te kunnen dekken. Zie ook ontvangsten.

   Mutaties ontvangsten

   Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 103,4 mln.

   • Boeten en transacties: door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 107 mln. in 2020 verwacht.

   • 6,1 mln. ten behoeve van het MH17 proces, Zie ook uitgaven

   • Het restantbedrag betreft de mutatie verlopen rijbewijzen en Apk’s. Het kabinet biedt coulance voor rijbewijzen en APK-keuringen die verlopen in de periode van 16 maart tot 1 juli 2020. Dit leidt tot een derving van de verwachte ontvangsten van circa 2,5 mln.

Licence