Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

10.797.624

10.856.861

‒ 93.435

245.031

11.007.857

Waarvan garantieverplichtingen

66.600

71.100

0

0

71.100

Waarvan overige verplichtingen

10.731.024

10.785.761

‒ 94.035

245.031

10.936.757

      

Uitgaven

3.771.790

3.760.130

‒ 20.635

‒ 51.413

3.688.082

Waarvan juridisch verplicht

78%

80%

  

99%

      

Subsidies

3.510.444

3.476.656

‒ 1.184.750

‒ 99.843

2.192.063

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

35.244

47.504

‒ 1.800

‒ 6.272

39.432

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

48.040

48.040

‒ 8.617

‒ 1.683

37.740

Energie-efficiency

2.368

3.049

34

277

3.360

Green Deals

500

500

 

‒ 310

190

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

66.806

64.206

‒ 19.516

‒ 10.910

33.780

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

4.900

4.500

‒ 2.000

‒ 684

1.816

Projecten Klimaat en Energieakkoord

0

1.402

‒ 780

1.026

1.648

MEP

0

293

298

 

591

SDE

699.167

694.867

  

694.867

SDE+

2.322.649

2.297.917

‒ 1.124.698

‒ 74.334

1.098.885

Aardwarmte

0

15.000

  

15.000

ISDE-regeling

200.000

140.000

‒ 36.000

16.000

120.000

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

105.595

110.625

  

110.625

Carbon Capture and Storage (CCS)

4.080

7.980

‒ 92

‒ 806

7.082

Subidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

0

65

  

65

Hoge Flux Reactor

7.651

7.651

‒ 400

200

7.451

Elektrisch rijden

0

0

  

0

Caribisch Nederland

4.944

15.284

9.500

‒ 9.277

15.507

Overige subsidies

6.000

5.873

‒ 679

‒ 1.473

3.721

Maatregelen voor CO2-reductie

2.500

11.900

 

‒ 11.597

303

      

Leningen

4.000

4.000

0

0

4.000

Lening EBN

4.000

4.000

  

4.000

      

Garanties

0

4.500

0

0

4.500

Verliesdeclaratie aardwarmte

0

4.500

  

4.500

      

Opdrachten

11.499

11.603

‒ 884

15.984

26.703

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

1.916

2.891

‒ 425

‒ 817

1.649

SodM onderzoek

1.925

1.925

 

‒ 725

1.200

Joint Implementation

0

0

  

0

Uitvoeringsagenda Klimaat

823

577

 

‒ 107

470

Klimaat mondiaal

369

369

108

 

477

Onderzoek en opdrachten

6.466

5.841

‒ 567

17.633

22.907

      

Bijdrage aan agentschappen

62.421

82.004

6.032

‒ 5.148

82.888

Bijdrage aan RVO.nl

50.498

69.949

2.024

‒ 715

71.258

Bijdrage aan Agentschap Telecom

0

400

61

‒ 84

377

Bijdrage aan NEa

7.194

7.669

1.193

‒ 1.721

7.141

Bijdrage aan KNMI

1.143

1.786

‒ 87

 

1.699

Bijdrage aan NVWA

841

788

26

‒ 111

703

Bijdrage aan RIVM

1.513

0

52

‒ 52

0

Bijdrage aan RWS

1.232

1.412

2.763

‒ 2.465

1.710

      

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

141.955

143.308

‒ 9.298

‒ 3.593

130.417

Doorsluis COVA-heffing

111.000

111.000

‒ 10.550

‒ 3.450

97.000

TNO kerndepartement

29.166

31.019

1.199

264

32.482

TNO-SodM

1.789

1.289

53

‒ 407

935

      

Bijdrage aan medeoverheden

23.602

23.602

163

‒ 11.765

12.000

Uitkoopregeling

23.602

23.602

163

‒ 11.765

12.000

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

13.169

13.757

445

‒ 1.305

12.897

Nuclear Research Group (NRG)

11.675

12.021

408

‒ 1.154

11.275

Internationale contributies

1.494

1.736

37

‒ 151

1.622

      

Stortingen begrotingsreserve

4.700

700

1.167.657

54.257

1.222.614

Storting in begrotingsreserve duurzame energie

0

0

1.167.657

54.257

1.221.914

Storting in begrotingsreserve aardwarmte

4.700

700

  

700

      
      

Ontvangsten

3.487.161

3.626.536

‒ 69.533

50.153

3.607.156

Ontvangsten COVA

111.000

111.000

 

‒ 14.000

97.000

Opbrengst heffing ODE (SDE+)

2.411.000

2.411.000

  

2.411.000

Ontvangsten zoutwinning

2.511

2.511

  

2.511

Onttrekking reserve Duurzame Energie

173.000

236.020

  

236.020

ETS-ontvangsten

450.000

450.000

‒ 70.000

60.000

440.000

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie

324.450

390.610

  

390.610

Diverse ontvangsten

15.200

25.395

467

4.153

30.015

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget heeft voornamelijk betrekking op de reservering van verplichtingenruimte (€ 238,8 mln) voor de toekenning van een subsidie voor vrijwillige sluiting van kolencentrales. Deze subsidie wordt toegekend als aan de eisen die in de call for proposals zijn gesteld is voldaan (Kamerstuk 32 813, nr. 568). De bijbehorende kasuitgave zal naar verwachting in 2021 volgen en is daarom niet meegenomen als mutatie op de begroting 2020. De kasuitgave zal in 2021 uit de begrotingsreserve duurzame energie gedekt worden (Kamerstuk 32 813, nr. 496).

Uitgaven

Subsidies

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Op de middelen die bestemd zijn voor de regeling MOOI is er sprake van een onderuitputting van € 6,3 mln, omdat alle betalingen die in 2020 op de openstelling 2020 werden verwacht doorschuiven naar 2021.

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

EZK hevelt vanuit het DEI+-budget in totaal € 7,75 mln naar artikel 2 van de EZK-begroting voor twee voorstellen die door NWO worden uitgevoerd. Het eerste voorstel betreft twee onderzoeksprogramma's van de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA). Het tweede voorstel betreft een fonds voor samenwerking met Duitsland op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM). Daarnaast hevelt EZK € 0,5 mln over naar de begroting van IenW voor het Rijkswaterstaat-project Getij Grevelingen in de Brouwersdam. Verder is er sprake van een onderuitputting op de reguliere DEI+ van € 2,7 mln.

SDE+

Voor de uitgaven van Rijkswaterstaat voor activiteiten op het gebied van Wind op Zee wordt € 2,2 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van IenW. Voor het project «zonnepanelen op daken van defensiegebouwen» wordt € 3,6 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

Het tekort op de ISDE (€ 16 mln) wordt uit het SDE+-budget gedekt. Het restant van de onderuitputting wordt in de begrotingsreserve duurzame energie gestort (€ 52,6 mln).

ISDE-regeling

Het tekort van € 16 mln op de ISDE-regeling wordt uit het SDE+ budget gedekt. Het tekort is vooral ontstaan doordat op de subsidiebeschikkingen die vóór 2020 zijn afgegeven meer betalingen zijn verricht dan eerder was ingeschat.

Caribisch Nederland

EZK was voornemens om in 2020 een financiële bijdrage te leveren aan de nieuwe deelneming in de brandstofopslag Bonaire. Door vertraging in de oprichting van deze deelneming is het niet mogelijk om in 2020 de middelen te storten en is besloten om de storting van het eigen vermogen pas in 2021 te doen.

Maatregelen voor CO2-reductie

Op het budget dat gereserveerd was voor de nadeelcompensatie voor de sluiting van de Hemweg-centrale is sprake van een meevaller, omdat deze nadeelcompensatie lager is uitgevallen dan eerder ingeschat. Deze meevaller (€ 11,6 mln) vloeit terug naar de algemene middelen.

Opdrachten

Onderzoek en opdrachten

Het benodigde budget is hoger dan eerder werd voorzien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afwikkeling van enkele juridische procedures.

Bijdrage aan medeoverheden

Uitkoopregeling

Voor de uitkoop van huiseigenaren die loodrecht onder hoogspanningslijnen wonen is in 2020 € 23,6 mln beschikbaar. Op dit budget wordt een onderuitputting verwacht van € 11,8 mln vanwege een beperkt beroep op de regeling.

Storting begrotingsreserve

Storting in begrotingsreserve duurzame energie

De niet benutte middelen voor de SDE+ (€ 52,6 mln) en de HER+ (€ 1,7 mln) worden in de begrotingsreserve duurzame energie gestort.

Ontvangsten

Ontvangsten COVA

De COVA-heffing is een opslag die wordt geheven op aardolieproducten in Nederland en is bedoeld voor het financieren van het aanhouden van strategische olievoorraden door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). Als gevolg van de coronacrisis is er minder getankt. Hierdoor is er minder voorraadheffing opgehaald en wordt er ook minder uitgekeerd aan COVA.

ETS-ontvangsten

Op basis van bijgestelde ramingen van de ETS-ontvangsten worden de inkomsten met € 60 mln naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling is met name het gevolg van een sneller en sterker herstel van de ETS-prijs dan verwacht bij de vorige ramingen, nadat de ETS-prijs in maart een sterke daling kende.

Toelichting op de begrotingsreserves

Tabel 13 Begrotingsreserve Duurzame energie (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

3.155.088

+ Geraamde storting

1.221.914

– Geraamde onttrekking

‒ 236.020

Stand (raming) per 31/12/2020

4.140.982

De begrotingsreserve voor duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+, de HER of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. In 2020 zal naar verwachting zo’n € 1.222 mln onbenutte (kas)middelen in de begrotingsreserve gestort worden. De verwachte onttrekking van in totaal € 236 mln betreft:

  • de tranche 2020 (€ 73 mln) van de tijdelijke onttrekking aan de begrotingsreserve die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 aan de orde is geweest (zie hiervoor onder meer het antwoord op vraag 5 en 6 in Kamerstuk 34 210 XIII, nr. 4 , blz. 5 - 7)

  • de onttrekking van € 100 mln ter financiering van het amendement Mulder c.s. (extra openstelling ISDE voor het MKB)

  • de onttrekking van € 63 mln als bijdrage aan de financiering van het aanvullende pakket aan CO2-reducrende maatregelen (Urgenda 2.0).

Tabel 14 Begrotingsreserve Aardwarmte (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

21.974

+ Geraamde storting

700

– Geraamde onttrekking

‒ 4.580

Stand (raming) per 31/12/2020

18.094

De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 0,7 mln. De naar verwachting uit te betalen verliesdeclaraties (€ 4,6 mln) worden onttrokken aan de reserve.

Tabel 15 Begrotingsreserve aan NRG verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

6.600

+ Geraamde storting

0

– Geraamde onttrekking

0

Stand (raming) per 31/12/2020

6.600

De middelen in de begrotingsreserve risicopremie NRG zullen worden aangesproken als de Nuclear Reseach Group (NRG) – al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk – niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.

Tabel 16 Begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

395.210

+ Geraamde storting

0

– Geraamde onttrekking BZK

‒ 175.560

– Geraamde onttrekking EZK

‒ 49.600

– Geraamde onttrekking LNV

‒ 87.000

– Geraamde onttrekking IenW

‒ 63.750

– Geraamde onttrekking Financiën

‒ 14.700

Stand (raming) per 31/12/2020

4.600

Het kabinet heeft additionele maatregelen genomen om aanvullende CO2-reductie te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen in het najaar van 2018 nog onzeker waren, heeft het kabinet destijds besloten deze eventuele maatregelen via een tijdelijke begrotingsreserve mogelijk te maken. De reserve loopt tot en met 2020 en komt daarna te vervallen. De reserve is bij Najaarsnota 2018 eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van EZK coördineert de set aan maatregelen om CO2 te reduceren. De uitvoering van de maatregelen voor CO2-reductie vindt deels plaats door LNV, IenW en BZK. De in de bovenstaande tabel opgenomen bedragen zijn aan de reserve onttrokken en via Incidentele Suppletoire Begrotingen (ISB’s) zijn de door deze departementen te besteden middelen beschikbaar gesteld.

Licence