Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van LNV geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-generaal en stafdirecties). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) worden apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU een raming voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kerndepartement LNV.

Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

VERPLICHTINGEN

126.989

133.167

126.761

118.110

116.756

114.407

114.200

UITGAVEN

126.989

133.167

126.761

118.110

116.756

114.407

114.200

               

Personele uitgaven

69.108

95.106

90.907

89.797

89.098

86.949

86.628

– waarvan eigen personeel

60.152

87.030

82.785

81.751

81.265

79.618

79.352

– waarvan externe inhuur

2.426

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

– waarvan overige personele uitgaven

6.530

5.195

5.241

5.165

4.952

4.450

4.395

Materiële uitgaven

57.881

38.061

35.854

28.313

27.658

27.458

27.572

– waarvan ICT

4.444

4.380

3.126

3.162

3.199

3.237

3.237

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

14.825

10.375

10.418

10.612

10.096

10.096

10.096

– waarvan SSO DICTU

24.856

12.414

12.168

12.039

12.039

12.039

12.039

– waarvan overige materiële uitgaven

13.756

10.892

10.142

2.500

2.324

2.086

2.200

               

ONTVANGSTEN

5.550

2.786

2.786

2.793

2.786

3.431

3.431

Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

De standen voor 2018 vallen formeel niet onder het begrotingshoofdstuk van het Ministerie van LNV (XIV), maar worden hier voor de inzichtelijkheid wel getoond. De gerealiseerde begrotingsstanden voor het jaar 2018 zijn formeel verantwoord in artikel 42 van het jaarverslag van het Ministerie van EZK (XIII).

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Dit betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de diensten. Deze uitgaven zijn inclusief het LNV-deel van de uitgaven die worden gedaan voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 138). Deze gezamenlijke onderdelen (o.a. directie Bedrijfsvoering, directie Wetgeving en Juridische Zaken) zijn formeel opgehangen onder het Ministerie van EZK. De kosten van de gezamenlijke onderdelen worden volgens een verdeelsleutel aan de begrotingen van de ministeries van LNV en EZK toebedeeld. Overschrijdingen, meevallers, taakstellingen, etc. bij deze onderdelen worden door beide departementen gezamenlijk gedragen.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen voor het kerndepartement en de buitendiensten. Ook hier geldt dat de uitgaven inclusief het LNV-deel van de uitgaven van de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV zijn.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangsten van het kerndepartement bestaan onder andere uit ontvangsten voor detacheringen en ontvangsten voor doorbelaste kosten.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor LNV weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement alsmede de apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze via de Rijksbegroting gefinancierd worden) weergegeven.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Apparaatsuitgaven Departement

126.989

133.167

126.761

118.110

116.756

114.407

114.200

Kerndepartement (beleid en staf)

126.989

133.167

126.761

118.110

116.756

114.407

114.200

               

2. Apparaatskosten Agentschappen

345.312

345.581

371.963

369.892

365.168

365.881

366.030

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

345.312

345.581

371.963

369.892

365.168

365.881

366.030

               

3. Apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

             

Staatsbosbeheer

 

90.269

         

Raad voor Plantenrassen

 

654

         

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

 

17.684

         

Wageningen Research

305.814

           

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

 

2.157

         

Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

 

5.952

         

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 

15.423

         

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

 

29.679

         

De standen voor 2018 vallen formeel niet onder het begrotingshoofdstuk van het Ministerie van LNV (XIV), maar worden hier voor de inzichtelijkheid wel getoond. De gerealiseerde begrotingsstanden voor het jaar 2018 zijn formeel verantwoord in artikel 42 van het jaarverslag van het Ministerie van EZK (XIII).

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de agentschapsparagraaf en Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak» wordt dit nader toegelicht.

Apparaatsuitgaven per beleidsterrein/Directoraat-Generaal (bedragen x € 1.000)
 

2020

Totaal apparaat

126.761

DG Agro

22.774

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

13.725

Kerndepartement overig en diensten

90.262

Dit betreft de personeelsuitgaven van het kerndepartement en diensten. Materiële kosten worden verantwoord op het onderdeel kerndepartement en diensten.

Licence