Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

16.959

59.800

76.759

7.420

84.179

‒ 5.054

15.000

0

0

          

Uitgaven

16.959

58.800

75.759

7.420

83.179

‒ 5.054

15.000

0

0

          

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

7.091

58.800

65.891

8.422

74.313

‒ 5.004

15.000

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

1.600

0

1.600

‒ 1.100

500

0

0

0

0

Noodpakketten

0

30.100

30.100

1.600

31.700

0

0

0

0

Opdrachten

         

Opdrachten landen

1.214

‒ 1.000

214

2.122

2.336

‒ 4

0

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

0

14.700

14.700

‒ 3.700

11.000

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Bijdrage aan landen

2.191

0

2.191

20.000

22.191

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting Curaçao

0

15.000

15.000

‒ 10.500

4.500

‒ 5.000

15.000

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Diverse bijdragen

136

0

136

0

136

0

0

0

0

          

4.2 Caribisch Nederland

9.868

0

9.868

‒ 1.002

8.866

‒ 50

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Subsidies Caribisch Nederland

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Opdrachten

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

800

0

800

566

1.366

597

597

813

813

Opdrachten Caribisch Nederland

591

0

591

‒ 591

0

‒ 597

‒ 597

‒ 813

‒ 813

Inkomensoverdrachten

         

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.477

0

2.477

0

2.477

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

5.500

0

5.500

‒ 977

4.523

‒ 50

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 92,5% juridisch verplicht.

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Bij eerste suppletoire begroting wordt € 1,6 mln. van de regeling Diverse subsidies naar Noodpakketten gerealloceerd om deze op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt het eerste deel van investeringsmiddelen voor onderwijshuisvesting op Curaçao (€ 0,5 mln.) via een subsidie aan zeven scholengemeenschappen op Curaçao verstrekt. Deze scholengemeenschappen gaan hiermee de huisvesting van hun scholen renoveren. Deze middelen zijn toegevoegd aan deze regeling, waardoor deze regeling per saldo € 1,1 mln. afneemt.

Noodpakketten

Bij eerste suppletoire begroting wordt € 1,6 mln. van de regeling Diverse subsidies naar Noodpakketten binnen hetzelfde instrument gerealloceerd om deze opde juiste regeling te verantwoorden.

Opdrachten

Opdrachten landen

Er wordt circa € 2,2 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd naar het instrument opdrachten om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Er wordt € 3,7 mln. aan budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd van deze regeling naar begrotingsartikel 6 en de departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden. Hiermee worden de werkzaamheden van het eerste half jaar gefinancierd.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan de landen

Op 2 november 2020 is een akkoord gesloten met de regering van Curaçao over de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de Covid-19 pandemie te beperken. Onderdeel van dat akkoord is het beschikbaar stellen van maximaal € 20,0 mln. voor steunverlening bedrijven op Curaçao. Momenteel vindt er in overleg met Curaçao onderzoek plaats naar de gewenste wijze van inzet van deze middelen.

Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de overeenkomst met Curaçao inzake de derde tranche liquiditeitssteun is een investering van € 30,0 mln. in onderwijshuisvesting van Curaçao. Bij eerste suppletoire begroting wordt € 10,0 mln. van dit budget in 2021 afgeboekt om dit in het juiste meerjarige kasritme te zetten.

Dit betreft verder een herschikking van eerste deel van investeringsmiddelen voor onderwijshuisvesting op Curaçao (€ 0,5 mln.) van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar Subsidies.

Artikel 4.2 Caribisch Nederland

Opdrachten

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Alle opdrachten voor Caribisch Nederland worden verantwoord op de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht. Daarom worden de middelen die op de regeling Opdrachten Caribisch Nederland verantwoord waren gerealloceerd naar de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht.

Daarnaast zijn vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties middelen overgemaakt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een pilot met de kindertelefoon op Caribisch Nederland.

Opdrachten Caribisch Nederland

Alle opdrachten voor Caribisch Nedeland worden verantwoord op de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht. Daarom worden de middelen die op de regeling Opdrachten Caribisch Nederland verantwoord waren gerealloceerd naar de regeling Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht.

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Vanuit dit instrument wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd naar het BES-fonds (H) voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba. Saba krijgt hiermee meer middelen voor eilandelijk beleid.

Voor de uitwerking van het kabinetsstandpunt Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties is juridische capaciteit benodigd. Om de uitgaven hiervoor op de juiste manier te verantwoorden worden middelen overgeheveld van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Licence