Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Verplichtingen

 

16.160

 

16.160

24.812

40.972

21.476

37.217

37.430

37.766

Uitgaven

 

19.302

 

19.302

30.938

50.240

23.573

39.285

39.370

38.668

waarvan juridisch verplicht

    

20%

    

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

15.202

 

15.202

30.365

45.567

22.103

37.315

40.000

40.000

2.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

    

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

15.202

 

15.202

30.365

45.567

22.103

37.315

40.000

40.000

2.03

Studiekosten

4.100

 

4.100

573

4.673

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.100

 

4.100

573

4.673

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

Ontvangsten

    

0

0

    

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

   

0

0

    
Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 26,2 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 30,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging van € 9,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 0,5 miljoen en een verhoging in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds € 20,0 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

De kasschuif bij investeringen zoetwatervoorzieningen kent diverse oorzaken. De belangrijkste is dat het kasritme bij het project Ecoligisch Markermeer in overeenstemming dient te worden gebracht met de uitvoeringsafspraak met de provincie Noord-Holland.

Overboekingen binnen Deltafonds

In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen. In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

2.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 2,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 en kasschuiven naar latere jaren van € 1,5 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

€ 1,5 miljoen wordt naar latere jaren verschoven om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning IJsselmeergebied en peilbesluit en een aantal zoetwateronderzoeken.

Licence