Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

1.403.934

0

1.403.934

‒ 111.534

1.292.400

38.821

‒ 73.254

‒ 52.950

‒ 67.218

           
 

Programma-uitgaven

1.403.934

0

1.403.934

‒ 111.534

1.292.400

38.821

‒ 73.254

‒ 52.950

‒ 67.218

 

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

    

37.2

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

424.913

0

424.913

17.551

442.464

76.670

31.107

33.757

33.736

 

DJI - Vreemdelingenbewaring

71.989

0

71.989

1.075

73.064

855

388

368

‒ 8.965

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

COA

775.006

0

775.006

‒ 135.341

639.665

‒ 80.670

‒ 135.169

‒ 116.895

‒ 122.896

 

NIDOS - opvang

75.289

0

75.289

‒ 9.486

65.803

‒ 9.494

‒ 8.502

‒ 7.502

‒ 6.402

 

Subsidies

         
 

Vluchtelingenwerk Nederland

10.170

0

10.170

186

10.356

186

186

186

186

 

Overige Subsidies

1.692

0

1.692

‒ 240

1.452

33

33

33

33

 

Opdrachten

         
 

Programma Keteninformatisering

5.422

0

5.422

103

5.525

103

103

103

103

 

Versterking vreemdelingenketen

9.415

0

9.415

18.013

27.428

54.520

35.266

36.466

36.453

           

37.3

37.3 Terugkeer

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.807

0

9.807

220

10.027

220

985

185

185

 

Subsidies

         
 

REAN-regeling

5.889

0

5.889

110

5.999

110

110

110

110

 

Overige Subsidies

3.131

0

3.131

58

3.189

59

59

59

59

 

Opdrachten

         
 

Vreemdelingen vertrek

11.211

0

11.211

‒ 3.783

7.428

‒ 3.771

2.180

180

180

           
 

Ontvangsten

4.991

0

4.991

74.900

79.891

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2021 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst 17,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties;

 • Het budget wordt verhoogd met 7,2 mln. omdat de verwachte productie bij de IND in de komende periode hoger wordt dan in de begroting 2021 was geraamd. Om de IND in staat te stellen de instroom tijdig af te doen zijn extra middelen nodig;

 • De loonbijstelling 2021 van 6,2 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

 • De prijsbijstelling 2021 van 2,8 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd;

 • Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers ‒ 135,3 mln.

 • Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad ‒ 7,3 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2021. Daarnaast worden de nabetalingen over 2019 en 2020 verrekend;

 • Op basis van de laatste asielraming (MPP) wordt een lagere asielinstroom verwacht. Dit leidt tot een lagere verwachte bezetting in de asielopvang van het COA en zorgt voor een meevaller van ‒ 160,1 mln. in 2021. Als gevolg van de lagere asielraming en een langere verblijfsduur, kan er ook minder worden toegerekend aan het ODA-budget voor eerstejaars asielopvang van BHOS dan eerder was verwacht. In 2021 wordt 198,6 mln teruggestort naar BHOS;

 • Tot slot wordt structureel reservecapaciteit toegekend aan het COA (21 mln. in 2021, aflopend naar 14 mln vanaf 2024), om te borgen dat bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan worden opgeschaald;

 • Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln.

Nidos opvang ‒ 9,5 mln.De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast. In 2021 wordt het budget verlaagd met 11 mln. en vanaf 2025 met 7,9 mln. Het restant saldo betreft de toekenning loon en prijsbijstelling.

Versterking Vreemdelingenketen 18 mln.

 • De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid zal leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. Aan het budget van vreemdelingen vertrek wordt hiervoor 24,6 mln. toegevoegd waarvan ‒ 5,7 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Defensie voor Grenzen en Veiligheid;

 • Het restant saldo bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 74,9 mln. Deze mutatie bestaat uit de volgende posten:

 • Het afromen van het eigen vermogen van COA komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

 • De afrekening van Nidos over 2020 zal leiden tot een terugbetaling van 6 mln. over de subsidie 2020 en wordt ingezet ter dekking van tegenvallers op de JenV-begroting.

Licence