Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 37. Migratie

Een op maatschappelijk verantwoorde wijze en in overeenstemming met internationale verplichtingen gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland van vreemdelingen, alsmede verkrijging van het Nederlanderschap of de intrekking daarvan.

De Minister ontwikkelt en geeft uitvoering aan het vreemdelingenbeleid en het beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Hij heeft daarbij:

  • een uitvoerende rol ten aanzien van de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatingsprocedures in Nederland en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland;

  • verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap door het geheel aan overheidsorganisaties dat zich (primair) met het vreemdelingen- en nationaliteitsbeleid bezighoudt;

  • verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het zelfstandig bestuursorgaan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voor de centra van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waar de vreemdelingenbewaring en de grensdetentie ten uitvoer wordt gelegd;

  • een gezagsrelatie met de Koninklijke Marechaussee en de politie voor wat betreft het vreemdelingentoezicht.

In 2021 gaat de bredere aandacht verder uit naar de versterking van de migratieketen, versterking van het Europees grenzentoezicht en gemeenschappelijk asielbeleid. 

De inzet tegen asielzoekers die voor overlast zorgen of crimineel gedrag vertonen, die op gecoördineerde wijze door de vreemdelingenketen en de strafrechtsketen wordt gepleegd, zal in 2021 onverkort doorgang vinden, waarbij steeds wordt gekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn.

Het kabinet zet in op versterking van het grenstoezicht en het verbeteren van de implementatie van het Schengen- en asielacquis.

De effecten van corona en de weg te werken voorraad bij de IND door middel van de Taskforce noodzaken ook in 2021 tot flexibiliteit in de uitvoering.

Naast de verschillende analyses en beleidsdoorlichtingen die op het terrein van migratie meerjarig tot stand komen, wordt voor het verder door ontwikkelen van een robuuste migratieketen in 2021 ook gekeken naar partners van de migratieketen waar een substantiële subsidie relatie mee bestaat. Daarnaast wordt in kaart gebracht op welke onderdelen de nationale wet – en regelgeving en uitvoeringspraktijk significant afwijkt van andere EU-lidstaten, om te onderzoeken in hoeverre aanpassingen kunnen bijdragen aan de effectiviteit van de migratieketen.

Tabel 29 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.256.020

1.567.190

1.403.934

1.211.700

1.171.355

1.135.030

1.144.598

        

Programma-uitgaven

1.277.149

1.567.190

1.403.934

1.211.700

1.171.355

1.135.030

1.144.598

Waarvan juridisch verplicht

  

99%

    

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

       

Bijdrage Agentschappen

       

Immigratie- en Naturalisatiedienst

404.969

546.977

424.913

395.524

359.946

357.239

357.260

DJI - Vreemdelingenbewaring

81.559

73.459

71.989

71.540

71.531

71.714

81.814

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

COA

637.789

807.407

775.006

618.631

618.432

584.631

584.658

NIDOS - opvang

91.033

76.121

75.289

74.957

74.499

74.499

74.499

Subsidies

       

Vluchtelingenwerk Nederland

9.552

10.164

10.170

10.185

10.185

10.185

10.185

Overige Subsidies

4.820

1.690

1.692

1.693

1.693

1.693

1.693

Opdrachten

       

Programma Keteninformatisering

3.786

5.417

5.422

5.429

5.429

5.429

5.429

Versterking vreemdelingenketen

5.443

15.829

9.415

3.059

3.059

3.059

2.479

        

37.3 Terugkeer

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

10.377

9.803

9.807

9.821

8.221

8.221

8.221

Subsidies

       

REAN-regeling

5.547

5.885

5.889

5.899

5.899

5.899

5.899

Overige Subsidies

2.614

3.130

3.131

3.135

3.135

3.135

3.135

Opdrachten

       

Vreemdelingen vertrek

19.660

11.308

11.211

11.827

9.326

9.326

9.326

        

Ontvangsten

229.027

56.341

4.991

3.000

3.000

3.000

3.000

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2021 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Kengetallen vreemdelingenketen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen voor de vreemdelingenketen. De hoogte van de instroom (asiel, regulier en naturalisatie) is een belangrijke bepalende factor voor de werkhoeveelheid en daarmee voor de bijdragen aan de organisaties in de vreemdelingenketen. De Brexit heeft gevolgen voor het aantal af te handelen VVR of TEV aanvragen.

Tabel 30 Kengetallen vreemdelingenketen

Vreemdelingenketen (aantallen)

Realisatie

Prognose

     
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Asiel

       

Asielinstroom

31.360

32.530

29.600

29.300

29.300

29.300

29.300

Overige instroom

3.670

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Opvang COA

       

Instroom in de opvang

36.320

36.430

33.500

33.200

33.030

33.030

33.030

Uitstroom uit de opvang

31.380

33.530

36.810

37.200

34.070

34.070

34.070

Gemiddelde bezetting in de opvang

24.670

31.200

30.000

26.400

23.900

23.900

23.900

Toegang en toelating IND)

       

Machtiging tot voorlopig verblijf nareis (MVV nareis)

6.130

4.030

3.600

3.300

3.300

3.300

3.300

Verblijfsvergunning regulier (VVR)

35.700

72.500

52.500

52.500

52.500

52.500

52.500

Toelating en Verblijf (TEV)

61.960

64.520

64.500

64.500

64.500

64.500

64.500

Visa

3.200

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Aantal naturalisatie verzoeken

44.400

33.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Streefwaarden Terugkeer (%)

       

Zelfstandig vertrek

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Gedwongen vertrek

26%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Zelfstandig vertrek zonder toezicht

54%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Bronnen: INDIS/INDIGO, Maandrapportage COA, KMI en Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen

Begrotingsreserve Asiel en ODA-toerekening

De begrotingsreserve Asiel is in 2010 gecreëerd toen het asieldossier in plaats van generaal specifiek werd en is aan de Tweede Kamer gemeld via de begroting 201121. De asielreserve is bedoeld om fluctuaties in de lastig voorspelbare uitgaven voor (de instroom van) asielzoekers op te vangen.

Tabel 31 Overzicht geraamd verloop begrotingsreserve Asiel (x € 1 mln.)

Stand per 1/1/2020

Verwachte toevoegingen jaar 2020

Verwachte onttrekkingen 2020

Verwachte stand per 1/1/2021

Verwachte toevoegingen 2021

Verwachte onttrekkingen 2021

Verwachte stand per 31/12/2021

12,23

0

12,2

0,03

0

0

0,03

De verwachte stand van de asielreserve op 1 januari 2021 is € 0,03 mln. In 2020 wordt € 12,20 mln. ingezet voor de dekking van de kosten van de dwangsommen bij de IND. Er zijn geen stortingen of onttrekkingen voorzien in 2021. De onttrekkingen uit de asielreserve in 2020 zijn juridisch verplicht.

In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die vanuit de verschillende JenV onderdelen worden toegerekend aan de ODA in het kader van de eerstejaarsopvang asielzoekers uit DAC-landen (Het Development Assistance Committee(DAC) van de OESO stelt deze lijst van landen samen). Onderstaande tabel is opgenomen naar aanleiding van een toezegging van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking22.

Tabel 32 ODA-aandeel Begroting JenV in kader van opvangkosten voor asielzoekers (x € 1.000)
 

2021

Bijdrage COA

400.713

Bijdrage Nidos

12.931

IND (tolken)

5.600

Rechtsbijstand

33.840

Vluchtelingenwerk Nederland

9.890

Totaal

462.974

Bijdragen aan agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en het beleid ten aanzien van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

De bekostiging van de IND vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor reguliere verblijfsvergunning of verzoeken tot naturalisatie.

Bij VJN 2019 is besloten dat de IND op een stabielere wijze gefinancierd wordt om de IND in staat te stellen een stabieler financieel en personeelsbeleid te voeren, waardoor de IND beter kan inspelen op schommelingen in de instroom. In 2020 is een Taskforce ingesteld die de opdracht heeft gekregen om de opgelopen achterstanden bij de IND voor het einde van 2020 weg te werken. Dat stelt de IND in staat om vanaf 2021 de asielaanvragen binnen de wettelijke termijn af te doen.

In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe het budget is verdeeld over de verschillende productgroepen van de IND.

Tabel 33 Bekostiging IND (x € 1.000)

Productgroep

Budgettair kader 2021

%

Asiel

€ 180.996

42,6%

Regulier

€ 169.075

39,8%

Naturalisatie

€ 23.606

5,6%

Ketenondersteuning

€ 4.890

1,2%

Lumpsum

€ 106.261

25,0%

   

Totale bekostiging

€ 484.828

114,1%

Bijdragen derden

€ ‒ 54.000

‒ 12,7%

Doelmatigheidskorting

€ ‒ 5.915

‒ 1,4%

   

Bijdrage JenV

€ 424.913

 
Tabel 34 Kengetallen IND doorlooptijden: vreemdelingenzaken waarop binnen de wettelijke termijn is besloten
 

2019

2020

2021

2022

2023

Asiel

91%

90%

90%

90%

90%

Regulier

89%

95%

95%

95%

95%

Naturalisatie

54%

95%

95%

95%

95%

In de agentschapsparagraaf van de IND vindt u verdere informatie.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De vreemdelingenbewaring van DJI is verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers. De vreemdelingen verblijven op grond van een bestuursrechtelijke maatregel in een detentiecentrum.

DJI draagt zorg voor de vreemdeling vanaf het moment dat een vreemdeling vanuit de politie, de DT&V of de Koninklijke Marechaussee is overgebracht naar een inrichting voor vreemdelingenbewaring dan wel grensdetentie van DJI.

Het is de taak van DJI om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding van de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.

Ten behoeve van gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) is de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) te Zeist beschikbaar.

In de agentschapsparagraaf van DJI vindt u nadere informatie over vreemdelingenbewaring.

Daarnaast werkt DJI steeds vaker samen met het COA, bijvoorbeeld als het gaat om de opvang van asielzoekers in de handhaving en toezichtlocatie (HTL).

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) draagt zorg voor de opvang van vreemdelingen in Nederland. Het COA biedt vreemdelingen huisvesting, verstrekt middelen van bestaan en geeft begeleiding. Het opvangbeleid is gericht op de opvang van asielzoekers gedurende de asielprocedure. Daarnaast biedt het COA onderdak aan vreemdelingen die meewerken aan hun terugkeer en aan gezinnen met minderjarige kinderen die zijn uitgeprocedeerd.

Tabel 35 Bekostiging COA

Productgroep

Aandeel

Personeel

34%

Materieel en Regelingen

40%

Rente en afschrijving

7%

Gezondheidszorg

19%

Totaal

100%

Tabel 36 Prestatie-indicator Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (in maanden)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gemiddelde opvangduur vergunninghouders na vergunningverlening

4,4

4

3,5

3,5

3,5

3,5

Gemiddelde verblijfsduur opvang op basis van uitstroom

11,6

13

11

9

9

9

Stichting Nidos

Nidos is belast met de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen, conform het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is Nidos aangewezen voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) bij kinderen van gezinnen met een vreemdelingenstatus.

Sinds 2016 verzorgt NIDOS de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) na vergunningverlening in kleinschalige opvangvoorzieningen tot zij 18 jaar oud zijn.

Nidos is ook verantwoordelijk voor de opvang in pleeggezinnen van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die op het moment van aankomst in Nederland 14 jaar of jonger zijn.

De subsidie aan Nidos bestaat uit begeleidingskosten (voogdij, jeugdbescherming en begeleiding) en verzorgingskosten (met name opvang). Deze subsidie wordt op basis van jaarplannen verstrekt en is voor voogdij gerelateerd aan het aantal AMV’s onder begeleiding van Nidos en voor verzorging aan het aantal opgevangen AMV’s. Het aantal AMV’s onder begeleiding en in de opvang is afhankelijk van de in- en uitstroom van AMV’s (uitstroom bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging) en het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de AMV’s.

Het hieronder gehanteerde normbedrag voor verzorgingskosten is afhankelijk van de verdeling over de verschillende opvang vormen (pleeggezin, woongroep of wooneenheid). Deze is geraamd op basis van de verwachte opbouw van de AMV populatie. Afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor opvang.

Tabel 37 Kengetal instroom en bezetting AMV’s
 

2019

2020

2021

2022

Instroom AMV’s

1.450

1.420

1.420

1.420

Aantal pupillen onder Nidos begeleiding

3.920

3.270

3.010

2.800

Tabel 38 Kosten AMV's
 

Normbedrag 2020

Normbedrag 2021

Begeleidingskosten per AMV

€ 7.474

€ 7.474

Verzorgingskosten per AMV

€ 16.351

€ 16.351

Instroomteam(organiseren initiële begeleiding en opvang)

€ 1.125

€ 1.125

Subsidies

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van en geven van voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers. De subsidie aan VWN is bedoeld om voorlichting over de asielprocedure te geven en is deels gerelateerd aan de bezetting op de COA locaties.

Het grootste deel van de kosten is toe te rekenen aan het proces toelating (circa 84%). Een deel van de werkzaamheden draagt bij aan het welbevinden van de mensen die in opvang verblijven en bewaren van de rust in de opvangcentra en kan hierom worden toegerekend aan het proces opvang (circa 8%). Een laatste deel kan worden toegerekend aan het proces terugkeer (circa 8%) vanwege informatieve gesprekken na afwijzing door IND of negatieve uitspraken door de rechtbank.

Opdrachten

Keteninformatisering

Het budget Keteninformatisering is bestemd voor het beheer en de reguliere doorontwikkeling van de centrale ketenvoorzieningen die gebruikt worden voor digitale informatie uitwisseling in de Migratieketen zoals de Basisvoorziening Vreemdelingenketen (BVV), SIGMA en de Terugmeldvoorziening Migratieketen (TMK).

Versterking vreemdelingenketen

In 2021 worden vanuit dit budget diverse kleinere opdrachten gefinancierd met als doel verbeteringen in de vreemdelingenketen te bewerkstellingen.

37.3 Terugkeer

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) schakelt de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI in voor het vervoer van vreemdelingen die geen recht op verblijf meer hebben in Nederland. Bijvoorbeeld vervoer naar ambassades.

Subsidies

REAN-regeling

REAN staat voor Return and Emigration Assistance from the Netherlands en betreft een programma waarmee vrijwillige terugkeer en herintegratie wordt ondersteund.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Nederland voert op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid het REAN-programma uit. Op basis van dit programma biedt IOM praktische terugkeerondersteuning aan vreemdelingen die naar Nederland zijn gekomen met het oog op langdurig verblijf en zelfstandig uit Nederland willen vertrekken, maar niet over voldoende middelen beschikken om hun eigen vertrek te organiseren. Daarnaast wordt via het REAN-programma aan een specifieke groep vreemdelingen herintegratieondersteuning aangeboden in het land van herkomst. De IOM levert daarmee een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse terugkeerbeleid.

Overige subsidies

Niet-gouvernementele organisaties in Nederland voeren op grond van de «Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019» projecten uit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of te beëindigen door hun zelfstandig vertrek uit Nederland te ondersteunen. De nadruk ligt op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Daarnaast beoogt de subsidieregeling gemeenschapsonderdanen die de intentie hadden om zich voor langere duur in Nederland te vestigen, die het niet gelukt is om in Nederland voldoende inkomsten te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, die voor overlast (kunnen) zorgen en die sociaal maatschappelijke begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer of herintegratie, te ondersteunen bij terugkeer. Daarnaast worden incidentele pilot projecten gericht op het vertrek van vreemdelingen gesubsidieerd.

Opdrachten

Vertrek Vreemdelingen

Als professionele terugkeerorganisatie voert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het terugkeerbeleid uit. De DT&V regisseert met behulp van casemanagement het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Uitgangspunt is dat de vreemdeling de kans heeft om zelfstandig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V en maatschappelijke organisaties zoals IOM. Zo levert de DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten van € 5 mln. bestaan uit een ontvangst van € 2 mln. van Eurostar als vergoeding voor de grenscontrole in Nederland en daarnaast uit diverse kleinere ontvangsten.

22

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 300, nr. 58

Licence