Base description which applies to whole site

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

273.598

81.350

354.948

11.430

366.378

19.386

22.435

22.448

22.448

           
 

Programma-uitgaven

273.598

81.350

354.948

7.395

362.343

19.386

22.435

22.448

22.448

 

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

    

36.2

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Overige bijdragen agentschappen

330

0

330

8

338

8

8

8

8

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Instituut Fysieke Veiligheid

30.372

0

30.372

1.899

32.271

1.899

1.899

1.899

1.899

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

172.799

0

172.799

3.696

176.495

3.695

3.696

3.696

3.696

 

COVID-19

0

60.000

60.000

0

60.000

0

0

0

0

 

Overige Bijdrage medeoverheden

29.692

0

29.692

353

30.045

12.993

16.041

16.054

16.054

 

Subsidies

         
 

Nederlands Rode Kruis

1.291

0

1.291

27

1.318

28

28

28

28

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.285

0

1.285

524

1.809

24

24

24

24

 

Overige Subsidies

2.730

0

2.730

52

2.782

52

52

52

52

 

Opdrachten

         
 

Project NL-Alert

4.597

0

4.597

90

4.687

96

96

96

96

 

NCSC

8.735

0

8.735

‒ 444

8.291

172

172

172

172

 

COVID-19

0

21.350

21.350

587

21.937

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

8.578

0

8.578

328

8.906

144

144

144

144

           

36.3

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.189

0

13.189

275

13.464

275

275

275

275

           
 

Ontvangsten

2.000

0

2.000

29.472

31.472

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties verplichtingen

De mutatie verplichtingen is 4 mln. hoger dan de uitgaven. Het betreft een mutatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de subsidiebeschikking kennisopbouw TNO. De Subsidiebeschikking TNO 2021 is in december 2020 in de Ministerraad vastgesteld en daarna door EZK verzonden. In deze beschikking was een verplichtingenbedrag inbegrepen voor JenV van 4 mln. die betrekking had op Kennisopbouw TNO. Eind 2020 is de overboeking verwerkt aan EZK voor het verplichtingendeel en in 2021 is het kasbedrag overgeboekt naar EZK. Derhalve is het kasbedrag lager dan het verplichtingenbedrag in 2021.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 29,5 mln. In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Het restant saldo betreft een mutatie kleiner dan 5 mln.

Licence