Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.403.934

1.292.400

46.452

99.248

1.438.100

      

Programma-uitgaven

1.403.934

1.292.400

46.452

99.248

1.438.100

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

     

Bijdrage Agentschappen

     

Immigratie- en Naturalisatiedienst

424.913

442.464

39.590

10.094

492.148

DJI - Vreemdelingenbewaring

71.989

73.064

0

87

73.151

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

COA

775.006

639.665

26.426

82.839

748.930

NIDOS - opvang

75.289

65.803

0

0

65.803

Subsidies

     

Vluchtelingenwerk Nederland

10.170

10.356

0

0

10.356

Overige Subsidies

1.692

1.452

0

0

1.452

Opdrachten

     

Programma Keteninformatisering

5.422

5.525

0

2

5.527

Versterking vreemdelingenketen

9.415

27.428

‒ 15.219

6.213

18.422

      

37.3 Terugkeer

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.807

10.027

‒ 2.631

13

7.409

Subsidies

     

REAN-regeling

5.889

5.999

‒ 342

0

5.657

Overige Subsidies

3.131

3.189

‒ 131

0

3.058

Opdrachten

     

Vreemdelingen vertrek

11.211

7.428

‒ 1.241

0

6.187

      

Ontvangsten

4.991

79.891

41.100

54.593

175.584

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland; de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 49,7 mln.

 • Desaldering afrekening IND 2020. Dit betreft de reguliere afrekening met IND over de opdracht van het jaar 2020 voor 41,1 mln. De middelen worden gebruikt voor de opdracht 2021.

 • Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln.

 • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA) 109,3 mln.

 • Er geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreizen. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Het betreft kosten voor ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND voor onder andere het neerzetten, inrichten en beheren van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiervoor is totaal 25,8 mln. beschikbaar gesteld waarvan 2,2 mln. voor IND.

 • De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. Voor de hogere bezetting is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van de toerekening aan ODA, en de rest (44,6 mln.) is tegenvaller voor JenV. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Daarnaast maakt COA ook kosten (en mogelijk KMar, IND en Politie ook) voor de opvang en identificatie van de evacués uit Afghanistan. Deze kosten worden nog geïnventariseerd.

 • Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals middelen voor de corona-gerelateerde uitgaven die worden toegevoegd aan het budget van het COA voor 3,6 mln.

Versterking vreemdelingenketen ‒ 9.006

 • In het voorjaar zijn middelen uitgetrokken voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Na aanpassing van de ramingen is een kasschuif (-10,5 mln.) noodzakelijk.

 • De middelen ad 6,3 mln. voor de implementatie voor grenzen en veiligheid worden door middel van deze mutatie overgeheveld naar de desbetreffende implementerende partners (Defensie/KMar 5,2 mln. en BZ 1,1 mln.)

 • Tegenvaller 9 mln. Seamless Flow. In afwachting van besluitvorming over een subsidie-aanvraag in het RRP fonds (Recovery and Resilience Plan) ontstaat in 2021 een financieel knelpunt omdat de kosten voor EES (European Extry/ Exit System) op AAS (Amsterdam Airport Schiphol) betaald moeten worden aan Schiphol. Deze 9 miljoen is onderdeel van de totale toezegging van de Rijksoverheid aan Schiphol van 29 miljoen euro. Dit bedrag wordt formeel verdeeld over drie ministeries. Indien de RRP subsidie wordt toegekend is de toezegging aan Schiphol volledig gedekt.

 • Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking naar het gemeentefonds. De departementen SZW, BZK, VWS en JenV hebben besloten om samen eenmalig de kosten te dekken voor de voortgezette pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's). Totaal wordt er 10 mln. bijgedragen waarvan 2,5 mln. door JenV.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 95,7mln.

 • Desaldering afrekening IND 2020. Dit betreft de reguliere afrekening van de IND over de opdracht van het jaar 2020 voor 41,1 mln.

 • Bij de afrekening van de opdracht 2020 is meer terugbetaald dan eerder geraamd waardoor er 10 mln. meer ontvangen is. Deze ontvangst wordt aangewend voor de opdrachten aan de IND in 2021 die noodzakelijk zijn vanwege de hogere instroom.Hiervoor worden de uitgaven en ontvangsten gedesaldeerd met 10 mln.

 • De bezetting bij COA is een stuk hoger dan bij voorjaar verwacht. Daarvoor is 82,8 mln. extra nodig voor COA, een deel daarvan (38,2 mln.) komt van toerekening aan ODA, en de rest, ad 44,6 mln. is een tegenvaller voor JenV. Deze tegenvaller wordt gedekt uit de asielreserve. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met 44,6 mln.

Licence