Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

24.515

0

24.515

127.507

152.022

‒ 681

‒ 275

‒ 27

‒ 27

          

Uitgaven

27.081

1.000

28.081

1.081

29.162

‒ 1.941

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Waarvan juridisch verplicht

72%

   

61%

    
          

1 Luchtvaart

27.081

1.000

28.081

1.081

29.162

‒ 1.941

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Opdrachten

12.302

‒ 1.700

10.602

2.863

13.465

‒ 198

‒ 486

‒ 238

‒ 191

Opdrachten GIS

1.178

0

1.178

‒ 332

846

‒ 432

‒ 432

‒ 432

0

Caribisch Nederland

457

0

457

733

1.190

133

‒ 7

‒ 7

‒ 7

Overige Opdrachten

10.667

‒ 1.700

8.967

2.462

11.429

101

‒ 47

201

‒ 184

Subsidies

6.723

0

6.723

‒ 1.084

5.639

‒ 3

111

111

64

Subsidies klimaatbeleid

3.300

0

3.300

‒ 1.000

2.300

‒ 114

0

0

0

Subsidie tarieven Bonaire

425

0

425

0

425

0

0

0

0

Subsidie omploegen graan

1.835

0

1.835

‒ 200

1.635

0

0

0

0

Overige subsidies

1.163

0

1.163

116

1.279

111

111

111

64

Bijdrage aan agentschappen

6.477

0

6.477

‒ 766

5.711

‒ 140

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

0

14

0

14

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

460

0

460

‒ 75

385

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland

6.003

0

6.003

‒ 740

5.263

‒ 140

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

0

0

0

49

49

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.479

0

1.479

0

1.479

0

0

0

0

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

0

1.311

0

1.311

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

168

0

168

0

168

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

100

0

100

68

168

100

100

100

100

Leningen

0

2.700

2.700

0

2.700

‒ 1.700

0

0

0

Ontvangsten

1.280

0

1.280

577

1.857

2.879

0

0

0

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen art.17 (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

24.515

0

24.515

127.507

152.022

‒ 681

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

127.900

127.900

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

24.515

0

24.515

‒ 393

24.122

‒ 681

‒ 275

‒ 27

‒ 27

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 127,5 miljoen is met name het gevolg van het aangaan van garantieverplichtingen.

Er zijn meerdere garantieverplichtingen aangegaan:

  • Door het beperkte verkeersvolume in 2021 komt de financiering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verder onder druk te staan. Deze wordt grotendeels betaald uit de heffingen die de luchtvaartmaatschappijen betalen die het Nederlandse luchtruim gebruiken. Door het nog altijd beduidend lagere

    aantal vluchten als gevolg van Corona ontstaat een liquiditeitsprobleem bij LVNL. Hiervoor is een verdere verhoging van het rekening courant krediet met € 110 miljoen nodig (van € 165 miljoen naar € 275 miljoen) om dit jaar de liquiditeit te waarborgen. Met dit rekening courant krediet worden ook de Nederlandse contributies aan EUROCONTROL en het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) voor 2021 gegarandeerd. IenW stelt zich garant. Dit is op 15 februari 2021 aan de Tweede Kamer gemeld (Tweede Kamerstukken II 2021-2022, 31936, nr. 842).

  • Hiernaast staat IenW garant voor een tweetal leningen (€ 10,2 en € 7,7) miljoen voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur waarmee efficiëntere capaciteitsbenutting wordt geborgd.

Overige kleinere verplichtingenmutaties die samenhangen met mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil (€ -0,4 miljoen).

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,9 miljoen is met name het gevolg van:

  • Een overboeking van het leningenbudget naar het opdrachtenbudget. Dit voorjaar is een hypothecaire lening aan Winair verstrekt. Zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal op 31 december 2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31936 nr. 830) wordt met het verstrekken van deze lening de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd (€ 2,7 miljoen). Deze lening is deels (€ 1,7 miljoen) tijdelijk gefinancieerd uit het opdrachtenbudget. Het opdrachtenbudget voor 2021 wordt bij de voorjaarsnota aangevuld met de geraamde ontvangsten voor de lening in 2022. Hiermee kunnen in 2021 de geraamde opdrachten verstrekt worden.

  • Een overboeking van het subidiebudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (€ 0,5 miljoen).

  • Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,7 miljoen).

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € 1,1 miljoen is met name het gevolg van:

  • Overboekingen naar het opdrachtenbudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (- € 0,5 miljoen). Voor dit actieprogramma wordt ook € 0,5 miljoen overgeboekt naar artikel 14 op deze begroting.

  • Een overboeking van overige opdrachten naar overige subsidies (€ 70.000). IenW stelt in 2021 een subsidie van maximaal € 70.000 beschikbaar aan het LEO. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is een breed overlegplatform dat is opgericht voor onbepaalde tijd met als doel onder andere het zoeken naar kansrijke verbindingen tussen de luchthaven Eindhoven en haar omgeving en het samen overbruggen van eventuele tegenstellingen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

  • Ook vindt er een overboeking (€ 50.000) plaats van overige opdrachten naar overige subsidies ten behoeve van de subsidie aan de stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (Stichting ABReL). De stichting ABReL ondersteunt de bewonersvertegenwoordigers bij het adequaat en professioneel invullen hun werkzaamheden. Deze subsidie heeft tot doel de professionalisering van de inbreng van bewonersvertegenwoordigers in het debat rond regionale luchthavens. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Licence