Base description which applies to whole site
+

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

354.948

611.378

51.014

‒ 121.069

541.323

      

Programma-uitgaven

354.948

607.343

51.014

‒ 121.069

537.288

Waarvan juridisch verplicht

    

98%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

     

Bijdrage Agentschappen

     

Overige bijdragen agentschappen

330

5.338

 

535

5.873

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Instituut Fysieke Veiligheid

30.372

32.271

31.830

1.349

65.450

Bijdrage medeoverheden

     

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

172.799

176.495

0

0

176.495

COVID-19

60.000

105.000

0

‒ 25.000

80.000

Overige Bijdrage medeoverheden

29.692

30.045

‒ 1.396

‒ 6.533

22.116

Subsidies

     

Nederlands Rode Kruis

1.291

1.318

0

0

1.318

Nationaal Veiligheids Instituut

1.285

1.809

0

0

1.809

Overige Subsidies

2.730

2.782

‒ 174

‒ 52

2.556

Opdrachten

     

Project NL-Alert

4.597

4.687

0

‒ 308

4.379

NCSC

8.735

8.291

0

2.213

10.504

COVID-19

21.350

21.937

18.742

7.716

48.395

Regeling tegemoetkoming schade 2021

0

195.000

 

‒ 100.000

95.000

Overige Opdrachten

8.578

8.906

‒ 118

‒ 1.000

7.788

      

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.189

13.464

2.130

11

15.605

      

Ontvangsten

2.000

31.472

0

0

31.472

1

incl. NvW en ISB

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijdingInstituut Fysieke Veiligheid (IFV) 33,2 mln.Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Groupd4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking. Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,8 mln. specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten. Voor IFV betreft het 2,8 mln.

Bijdrage medeoverheden COVID-19 ‒ 25 mln.Er is 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke Coronabanen. De middelen zijn uitgekeerd aan gemeenten op basis van aanvragen. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Er is 35 mln. toegezegd, waardoor er sprake is van een onderuitputting van 25 mln.

Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 7,9 mln.Deze post bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln, onder andere:

  • een bijdrage van 1,5 mln. aan EZK voor de kennisopbouw TNO;

  • een meevaller op het programmabudget nationale veiligheid en terrorismebestrijding van 4 mln. vanwege onderbesteding van programmageld als gevolg van Corona.

Opdrachten Covid-19 26,5 mln.

  • Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor dit artikelonderdeel betreft het 19,1 mln.

  • Extra kosten, ad 7,5 mln., voor het project directie COVID 19 op het gebied van communicatie en de aanvullende taken voor het call center (informatie te verstrekken over COVID).

  • Het restant saldo bevat mutaties kleiner dan 1 mln.

Regeling tegemoetkoming schade 2021 ‒ 100 mln.Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. De begrote tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2021 wordt geraamd op € 195 mln. en de uitvoeringskosten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op 5 mln. , deze mutatie is opgenomen in de vierde ISB (Kamerstuk 35 922, nr. 2)

Inmiddels is duidelijk geworden dat de begrote uitgaven in 2021 lager zullen uitkomen. Het budget wordt daarom met 100 mln. verlaagd. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Voor het begrotingsjaar 2022 is voor de Wts een Nota van Wijziging (NvW) (Kamerstuk 35 925 VI nr. 21) opgesteld met een voorgestelde verhoging van 200 mln.

Licence