Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en verlofregelingen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

12.612

12.071

138

‒ 219

11.990

      

Uitgaven

12.612

12.071

138

‒ 219

11.990

      

Inkomensoverdrachten

     

TAS

4.706

5.079

138

981

6.198

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.406

2.842

0

0

2.842

CSE

4.500

4.150

0

‒ 1.200

2.950

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 naar boven bijgesteld (€ 1,0 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in minder gevallen dan werd verwacht de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld, waardoor de tegemoetkoming minder vaak is teruggevorderd (28% van het uitkeringsbedrag t.o.v. verwachte 38% van het uitkeringsbedrag). Daarnaast zijn de uitvoeringslasten iets hoger uitgevallen.

Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie zijn de uitgaven aan de tegemoetkomingsregeling CSE naar beneden bijgesteld (- € 1,2 miljoen). Er zijn minder aanvragen voor tegemoetkoming ingediend in 2021. Daarnaast komt het gemiddelde uitkeringsbedrag licht lager uit dan verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en verlofregelingen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.378.667

3.416.669

148.706

44.042

3.609.417

      

Uitgaven

3.378.667

3.416.669

148.706

44.042

3.609.417

      

Inkomensoverdrachten

     

ZW

1.848.386

1.936.763

94.540

‒ 36.303

1.995.000

WAZO

1.310.304

1.239.141

97.932

76.648

1.413.721

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

173.313

183.531

13.468

3.697

200.696

ZW nominaal

25.877

33.150

‒ 33.150

0

0

WAZO nominaal

18.361

20.964

‒ 20.964

0

0

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

2.426

3.120

‒ 3.120

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 192,7 miljoen. Hiervan is € 148,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 44,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

  • 1. De verwachte uitgaven in 2021 worden met € 36 miljoen neerwaarts bijgesteld op basis van de Bijstellingennota van UWV. Dit is voornamelijk een gevolg van een lager dan verwacht aantal mensen met een ZW-uitkering op basis van eindedienstverband (- € 28 miljoen). Er zijn minder mensen met een tijdelijk contract dan voorheen. Ook is er sprake van een lager dan verwachte gemiddelde uitkering bij de groep zieke WW’ers (- € 7 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

  • 1. De verwachte uitgaven in 2021 worden met circa € 77 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een hoger aantal geboortes. Daarnaast is de gemiddelde uitkeringshoogte op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

  • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV wordt uitgegaan van een hogere gemiddelde jaaruitkering dan waar bij begroting 2022 mee rekening is gehouden. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van € 3,7 miljoen.

Licence