Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1);

    de reis- en overige kostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer (artikel 2.2)

Tabel 3 Aantallen gerechtingden pensioenen en wachtgelden oud-leden
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pensioenen oud-leden

455

460

455

448

442

430

Wachtgelden oud-leden

55

36

15

69

62

54

       

totaal

510

496

470

517

504

484

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in de Comptabiliteitswet 2016 (artikel 4.4, lid 4) afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2021 en 2022 is voor de regeling Pensioenen en wachtgelden een hoger budget benodigd in verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Er worden geen uitgaven meer voorzien voor de regeling Schadeloosstelling Europarlementariërs vanaf 2021. Het budget is toegevoegd aan de regeling Schadeloosstelling.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

33.924

33.327

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

        

Uitgaven

33.924

33.327

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

        

Institutionele inrichting

24.416

22.208

22.208

22.209

22.209

22.209

22.210

Schadeloosstelling

24.416

22.208

22.208

22.209

22.209

22.209

22.210

Personele uitgaven

9.508

11.119

12.749

11.670

10.636

11.139

12.690

Pensioenen en wachtgelden

9.463

11.119

12.749

11.670

10.636

11.139

12.690

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

45

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

30

86

86

86

86

86

86

Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer draagt de Tweede Kamer de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige kostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. In verband met de verkiezingen in maart 2021 is het budget voor 2021 en 2022 hoger.

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

Uit hoofde van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement betaalt de Tweede Kamer schadeloosstelling aan Nederlandse leden van het Europees Parlement, die niet door het Europees Parlement worden betaald. Dit gold tot de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 nog voor één lid. Dit lid is niet herkozen waardoor het budget is toegevoegd aan de regeling Schadeloosstelling.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

Licence