Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

34.957

0

34.957

0

34.957

0

0

0

0

          

Uitgaven

34.957

0

34.957

0

34.957

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Schadeloosstelling

22.208

0

22.208

0

22.208

0

0

0

0

Personele uitgaven

         

Pensioenen en wachtgelden

12.749

0

12.749

0

12.749

0

0

0

0

          

Ontvangsten

86

0

86

0

86

0

0

0

0

Licence