Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.074

0

6.074

5.486

11.560

2.050

984

742

500

          

Uitgaven

6.074

0

6.074

5.486

11.560

2.050

984

742

500

          

Institutionele inrichting

         

Kiesraad

6.074

0

6.074

5.486

11.560

2.050

984

742

500

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kiesraad

De Kiesraad heeft een aanbesteding voor het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV) lopen. Er is aanvullend budget nodig om de implementatie hiervan goed te begeleiden. Hiervoor wordt circa € 1 mln. toegevoegd aan de begroting van de Kiesraad.

Daarnaast zijn er middelen nodig voor de ondersteuning van de huidige verkiezingssoftware, zodat deze software draaiende gehouden kan worden totdat het DHV volledig geïmplementeerd is. Hiervoor wordt circa € 2,4 mln. toegevoegd aan de begroting van de Kiesraad.

Tot slot wordt er circa € 2 mln. overgeboekt vanaf de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de begroting van de Kiesraad. Dit betreft € 0,5 mln. om de huidige basiscapaciteit op orde te brengen van waaruit gewerkt gaat worden aan de transitie van de Kiesraad naar verkiezingsautoriteit. Daarnaast betreft dit circa € 1,4 mln. voor (de voorbereiding op) de uitvoering van enkele nieuwe taken van de Kiesraad. Hieronder vallen onder andere werkzaamheden in het kader van de controle op- en het uniformeren van de publicatie processen-verbaal en voorbereidingen ten behoeve van de implementatie wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Tot slot is naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) circa € 0,1 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding van de Kiesraad.

Licence