Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

87.413

99.535

‒ 6.589

‒ 3.531

89.415

      

Uitgaven

27.366

38.091

‒ 5.810

‒ 6.323

25.958

Waarvan juridisch verplicht

 

38%

  

83%

      

1 Luchtvaart

27.366

38.091

‒ 5.810

‒ 6.323

25.958

Opdrachten

13.492

19.687

‒ 2.023

‒ 7.659

10.005

Opdrachten GIS

765

1.500

23

0

1.523

Caribisch Nederland

599

599

0

‒ 475

124

Overige opdrachten

12.128

17.588

‒ 2.046

‒ 7.184

8.358

Subsidies

5.680

7.916

‒ 1.477

‒ 248

6.191

Subsidies klimaatbeleid

2.508

1.938

‒ 1.477

‒ 461

0

Subsidies tarieven Bonaire

431

431

0

0

431

NGF-project Luchtvaart in transitie

0

0

3.000

‒ 210

2.790

Subsidies omploegen graan

1.863

1.663

0

‒ 89

1.574

Overige subsidies

878

3.884

‒ 3.000

512

1.396

Bijdragen aan agentschappen

5.434

6.033

269

238

6.540

waarvan bijdrage aan KNMI

14

14

0

0

14

waarvan bijdrage aan RWS

63

285

0

0

285

waarvan bijdrage aan RWS ten behoeve van Caribisch Nederland

5.058

5.058

0

0

5.058

Overige bijdrage aan agentschappen

299

676

269

238

1.183

Bijdrage aan medeoverheden

 

0

0

500

500

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.481

1.476

0

434

1.910

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization (HGIS)

1.311

1.311

0

459

1.770

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

170

165

0

‒ 25

140

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100

100

300

412

812

Leningen

1.179

2.879

‒ 2.879

0

0

      

Ontvangsten

4.257

4.787

‒ 3.257

451

1.981

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

87.431

99.535

‒ 6.589

‒ 3.531

89.415

waarvan garantieverplichtingen

59.600

59.600

0

0

59.600

waarvan overige verplichtingen

27.813

39.935

‒ 6.589

‒ 3.531

29.815

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 10,2 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 6,6 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. De verlaging wordt veroorzaakt door de in de miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 3,5 miljoen) worden hieronder toegelicht:

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen is met name het gevolg van de overheveling van middelen ter waarde van € 1,5 miljoen naar artikel 98 t.b.v. de personele kosten van de nieuw opgerichte directie Innovatie en Strategie (ISM). Daarnaast is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar EZK vanwege de toezichtskosten op het gebied van luchtvaart die aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden betaald. Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 1,4 miljoen verlaagd is.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. Hiervan is € 5,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 6,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Luchtvaart

Opdrachten

Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door :

  • Het opdrachtenbudget wordt met € 3,1 miljoen verlaagd vanwege diverse vertragingen die zijn opgetreden onder andere als gevolg van het uitstellen van het besluit over de opening van Lelystad airport,het programma onbemande luchtvaart en het programma luchtruimherziening.

  • Er wordt vanuit het opdrachtenbudget € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 98 t.b.v. de personele kosten van de nieuw opgerichte directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM) op artikel 98.

  • De uitgaven voor programma onbemande luchtvaart zijn als uitbestedingsopdracht geraamd. De opdracht heeft echter het karakter van een inhuuropdracht. Vandaar dat er € 0,8 miljoen wordt overgeheveld naar het apparaatsbudget op artikel 98.

  • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget met € 2,3 miljoen verlaagd is.

Anderzijds hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het totale uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is toegenomen. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor subsidies, bijdragen aan agentschappen, bijdragen aan medeoverheden, bijdragen aan internationale organisaties en bijdragen aan ZBO's en RWT's.

Licence