Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

A. Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en ICT, bijdragen aan rijksbrede SSO's en overige materiële voor het kernde partement.

B. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 76 Budgettaire gevolgen artikel 98 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

331.427

364.922

357.280

336.540

329.403

317.154

317.422

        

Uitgaven

335.910

376.448

351.305

337.051

329.719

317.143

317.418

        

Personele uitgaven

262.284

283.352

261.545

251.246

245.015

234.515

234.644

eigen personeel

224.847

237.583

235.323

231.618

225.845

219.899

219.985

inhuur externen

31.740

39.169

20.040

13.431

13.016

8.462

8.462

overige personele uitgaven

5.697

6.600

6.182

6.197

6.154

6.154

6.197

        

Materiële uitgaven

73.626

93.096

89.760

85.805

84.704

82.628

82.774

ICT

25.614

29.681

24.662

19.963

19.336

19.517

20.545

bijdrage aan SSO's

38.224

36.178

35.561

35.567

35.160

35.211

34.465

overige materiële uitgaven

9.788

27.237

29.537

30.275

30.208

27.900

27.764

        

Ontvangsten

12.754

9.687

7.778

5.430

5.430

5.430

5.430

C. Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgaven

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.

Eigen personeel

Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.

  • Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.

  • Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.

Externe inhuur

Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor o.a. ICT-dienstverlening, de programma’s Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.

Overige personele uitgaven

De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

Materiële uitgaven

ICT

Bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties.

Bijdrage aan de Shared Service Organisaties

De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en de Rijksvastgoedbedrijf.

Overige materiële uitgaven

Dit betreft materiele uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

Tabel 77 Apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van de bestuursken ( x € 1.000)

Beleidsterrein/Directoraat Generaal/artikel

2022

Totaal apparaat

351.305

Directoraat-Generaal Mobiliteit

40.871

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

32.057

Directoraat-Generaal Water en Bodem

23.278

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

28.349

Beleids- en Bestuursondersteuning

39.773

Financiën en Bedrijfsvoering

139.339

- Waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven

82.288

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

20.550

Planbureau voor de Leefomgeving

27.088

D. Extracomptabele verwijzingen

Tabel 78 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.383.472

2.543.256

2.479.417

2.437.610

2.414.459

2.394.956

2.280.706

Kerndepartement

335.910

376.448

351.305

337.051

329.719

317.143

317.418

ILT

  

182.359

169.875

169.654

169.937

169.331

        

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.493.562

1.574.808

1.354.753

1.337.684

1.330.086

1.326.876

1.219.957

RWS

1.253.522

1.317.791

1.283.292

1.267.175

1.258.608

1.259.707

1.153.714

ILT

174.425

184.276

     

KNMI

65.615

72.741

71.461

70.509

71.478

67.169

66.243

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

554.000

592.000

591.000

593.000

585.000

581.000

574.000

Prorail

554.000

592.000

591.000

593.000

585.000

581.000

574.000

Licence