Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Toelichting

Verplichtingen en Uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 49,6 miljoen en de uitgaven € 33,6 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. De belangrijkste mutaties betreffen:

  • DILLO (Duurzame Inzetbaarheid Leven Lang Ontwikkelen): Er is € 7,5 miljoen minder aan subsidies verplicht en €2,1 miljoen minder uitgegeven. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten lager uitgevallen en is een aantal voorlichtingsactiviteiten niet doorgegaan.

  • Nederland leert door: Er is € 17,1 miljoen minder verplicht en € 3,6 miljoen minder uitgegeven. Nederland leert door bestaat uit drie verschillende regelingen. Met name bij de regeling waarbij sectoren plannen konden indienen blijven middelen over doordat de oorspronkelijk ingediende plannen in meer uitgaven voorzagen dan bij de afrekening.

  • MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden): Er is € 10,4 miljoen minder verplicht en € 18,9 miljoen minder uitgegeven. De aanvullende bevoorschotting bij lopende projecten is lager en later in de tijd dan verwacht. Daarnaast zijn de in 2022 aangevraagde subsidies niet volledig toegekend en is er minder aangevraagd dan het beschikbare budget.

  • STAP Ontwikkeladvies (Stimulering Arbeidsparticipatie Ontwikkeladvies): Er is € 2,4 miljoen minder verplicht en uitgegeven. Het STAP Ontwikkeladvies heeft dit jaar minder deelnemers getrokken dan verwacht, waardoor er een onderuitputting is geweest. Dit heeft ermee te maken dat de doelgroep (afgerond mbo-2 niveau) lastiger te bereiken is. Vanaf 2023 worden hiervoor pilots ontwikkeld.

  • Opdrachten: Er is € 12,1 miljoen minder verplicht en € 7,7 miljoen minder uitgegeven. De onderuitputting komt deels doordat pas op 1 januari 2023 de tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) kan worden geïmplementeerd, waarvoor enkele uitgaven waren begroot op artikel 1. Daarnaast is een deel niet gerealiseerd vanwege een uitgelopen Rijksbrede aanbestedingsprocedure waardoor gedurende een groot deel van het jaar geen bestellingen konden worden geplaatst voor nieuwe dienstwagens voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tevens waren er bij de NLA gemiddeld minder inspecteurs in dienst gedurende 2022 vanwege hoger dan geplande uitstroom. Hierdoor waren er in totaal ook minder dienstwagens nodig. De overige onderbenutting werd veroorzaakt door het vervallen van diverse reserveringen voor onderzoek en communicatie.

  • Bij de algemene subsidies is € 1,5 miljoen meer verplicht dan verwacht.

  • Bij de SLIM-regeling was voorzien dat er in 2022 € 3 miljoen extra zou worden verplicht (zie veegbrief Kamerstukken II 2022-2023 36200 nr. 87). Aan het einde van het jaar blijkt er echter € 1,9 miljoen minder te zijn gerealiseerd. Bij de SLIM-regeling is

    € 1,0 miljoen meer uitgegeven dan verwacht.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 11,5 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd.

Dit betreft € 5,9 miljoen bij de algemene ontvangsten in de vorm van terugontvangsten van de subsidieregeling NL leert door en € 5,4 miljoen bij de boete-ontvangsten door een actie die is ingezet op het wegwerken van achterstanden in het beoordelen van boeterapporten.

Licence