Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.11 Artikel 11 Uitvoering

De overheid voorziet de uitvoeringsorganisaties van financiële middelen voor een rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering van socialezekerheidsregelingen, binnen de kaders die de overheid stelt.

De uitvoering van de socialezekerheidswetten vindt mede plaats door ZBO’s en RWT’s. De Minister van SZW bepaalt de kaders waarbinnen de uitvoering tot stand komt en stelt uitvoeringsbudget ter beschikking aan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Inlichtingenbureau (IB). Hij maakt daarbij prestatieafspraken en stuurt op rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering. Hiertoe is een planning- en controlcyclus ingericht tussen de uitvoeringsorganen en het ministerie.

De Minister is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de sociale‐ zekerheidswetgeving door de uitvoeringsorganen en draagt zorg voor:

  • de vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving (wet SUWI) waarbinnen de uitvoeringsorganen opereren;

  • de vormgeving van het stelsel van socialezekerheidswetten die UWV en de SVB uitvoeren;

  • de vaststelling van de budgetten die aan UWV, de SVB en het IB beschikbaar worden gesteld met daarbij passende prestatieafspraken;

  • de sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering door UWV, de SVB en het IB en de verantwoording daarover;

  • de vaststelling van de omvang van de middelen die aan de Landelijke Cliëntenraad (LCR) beschikbaar worden gesteld.

  • de organisatie van de eigen uitvoering binnen het verband van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Prestatie-indicatoren UWV en SVB

In onderstaande tabellen zijn indicatoren voor UWV en de SVB weergegeven die de doelmatigheid, rechtmatigheid en klantgerichtheid van de uitvoering weergeven.

Tabel 96 Indicatoren uitvoering UWV
 

Realisatie 20201

Streefwaarde 20212

Streefwaarde 20223

Doelmatigheid: Percentage realisatie uitvoeringskosten binnen budget

96

100

100

Rechtmatigheid: Percentage rechtmatigheid

994

99

99

Klantgerichtheid: Cijfer klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,4

7

7

1

UWV, jaarverslag 2020.

2

UWV, jaarplan 2021.

3

Deze streefcijfers worden opgenomen in het jaarplan 2022 van UWV.

4

In dit cijfer is niet de rechtmatigheid van de NOW- subsidieverstrekking meegenomen. In het jaarverslag van het UWV wordt dit nader toegelicht.

Tabel 97 Indicatoren uitvoering SVB
 

Realisatie 20201

Streefwaarde 20212

Streefwaarde 20223

Doelmatigheid: Reële efficiëntiegroei

5,6

1,5

4

Rechtmatigheid: Percentage rechtmatigheid

100

99

99

Klantgerichtheid: Cijfer klanten

8,2

8

8

1

SVB, Jaarverslag 2020.

2

SVB, jaarplan 2021.

3

Deze streefcijfers worden opgenomen in het jaarplan 2022 van de SVB.

4

Norm was 1,5% efficiency-groei (kostenbesparing los van volume- en beleidswijzigingen) voor de grote wetten, uitzonderingen op specifieke wetten. Op dit moment wordt in samenwerking met de SVB gesproken over een aangepaste set indicatoren. Dit traject loopt nog en voor 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe indicator voor doelmatigheid. Voor 2022 is afgesproken dat de SVB rapporteert over efficiency, maar er is geen norm afgesproken.

Stand van de uitvoering sociale zekerheid

In de Stand van de uitvoering is veel aandacht voor de extra waarborgen die nodig zijn voor een toekomstbestendige dienstverlening van UWV en SVB. Diverse rapporten hebben laten zien dat er verbeteringen nodig zijn om te komen tot passende overheidsdienstverlening met meer oog voor menselijke maat, zodat burgers niet meer in de knel komen en de dienstverlening krijgen die ze mogen verwachten. De gewenste verbeteringen vergen nieuwe aanpakken en vragen om veel capaciteit van de uitvoeringsorganisaties, het kabinet investeert hierin.

Intensivering uitvoering Sociale Zekerheid

De coronacrisis heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe cruciaal een wendbare uitvoering in de publieke sector is. In de SZW-begroting voor 2021 is vanaf 2022 structureel € 100 miljoen beschikbaar gemaakt om een aantal waarborgen van de continuïteit op orde te brengen. Deze middelen worden ingezet voor financiering van kerntaken zoals artsencapaciteit voor sociaal-medische beoordelingen en de dienstverlening aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten en voor het onderhoud en modernisering van de ICT. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het parlementair onderzoek naar de kinderopvangtoeslag heeft het kabinet nog eens € 110 miljoen in 2022 en € 150 miljoen vanaf 2023 beschikbaar gesteld voor de benodigde kwaliteitsimpuls in de dienstverlening en informatiehuishouding van UWV en SVB. Hiermee komt meer ruimte voor persoonlijk contact en maatwerk. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening over de volle breedte maar zal ook gebruikt worden om concrete knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld voor mensen die werken naast een uitkering en te maken hebben met een ingewikkelde verrekeningssystematiek.4

Re-integratie dienstverlening

De activerende dienstverlening door UWV wordt al enkele jaren grondig onderzocht. Begin 2022 zal naar verwachting zowel het eindrapport van de effectmeting op de WW-dienstverlening als de tussenrapportage van het effect-onderzoek op de WGA-dienstverlening aan de Kamer worden aangeboden. Deze rapportages zullen belangrijke informatiebronnen zijn om de dienstverlening aan werkzoekenden met een WW-uitkering of WGA-uitkering verder door te ontwikkelen.

Sociaal-medische beoordelingen

Op 9 april jl. heeft de Minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het goede en intensieve overleg dat met name met UWV en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) is gevoerd over de toekomst van het sociaal-medisch beoordelen (Kamerstukken II 2020/21, 26 448, nr. 645). Het overleg heeft ertoe geleid dat UWV zo snel mogelijk de implementatie zal starten van twee maatregelen:

  • Omslag naar een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening;

  • Effectievere inzet van de verzekeringsarts in de Ziektewet.

In 2021 wordt het regiemodel door UWV verder ontwikkeld door een jaar lang deze nieuwe werkwijzen te gebruiken in twee districten. Op basis van monitoring en evaluatie werkt UWV toe naar gefaseerde landelijke invoering vanaf 2022.

Naar verwachting zal de invoering van een regiemodel en effectievere inzet van de verzekeringsarts in de Ziektewet leiden tot een vermindering van de mismatch tussen het aanbod van en de vraag naar sociaal-medische dienstverlening. Daarnaast wordt de functie van verzekeringsarts hiermee naar verwachting aantrekkelijker en zal UWV met deze veranderingen beter in staat zijn om bij te dragen aan arbeidsparticipatie waar mogelijk en inkomensondersteuning waar nodig.

Handhaving

Het verbeteren van de handhaving bij UWV blijft ook de komende jaren een belangrijk thema. Er is extra budget beschikbaar gesteld om de handhaving verder te versterken. Dit budget zal onder meer worden gebruikt voor de structurele borging van de nieuwe werkwijze inzake risicomanagement, te weten de (her)ijking van misbruikrisico’s en het afwegingskader bij UWV.

Tabel 98 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

589.863

661.860

660.321

586.126

593.747

587.350

586.805

        

Uitgaven

589.977

661.860

661.821

586.126

593.747

587.350

586.805

        

Subsidies (regelingen)

       

Subsidies

0

0

1.500

0

0

0

0

Opdrachten

       

Handhaving en gegevensuitwisseling

0

0

3.173

3.320

3.320

3.320

3.320

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten CN

0

0

7.067

5.447

5.464

5.464

5.464

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Uitvoeringskosten UWV

434.577

495.901

469.786

393.125

391.812

388.705

386.486

Uitvoeringskosten SVB

139.415

147.226

166.944

172.515

181.432

178.142

179.816

Uitvoeringskosten IB

15.279

17.883

12.541

10.909

10.909

10.909

10.909

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       

Landelijk Clientenraad

706

850

810

810

810

810

810

        

Ontvangsten

173

66.221

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

       

Algemeen

173

66.221

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De uitgaven op artikel 11 Uitvoering zijn voor 99,5% juridisch verplicht voor het jaar 2022. Per financieel instrument wordt de budgetflexibiliteit onderstaand toegelicht.

Subsidies

Het budget voor subsidies is 100% juridisch verplicht. Het betreft een reservering voor de eindafrekening van een subsidie aan de VNG voor de bijdrage aan de infrastructuur Landelijke Interventieteams in de periode 2019-2021.

Opdrachten

Het budget voor activiteiten op het gebied van handhaving en gegevensuitwisseling is voor circa 6% juridisch verplicht.

Bekostiging

Het budget voor bekostiging is 100% juridisch verplicht. Het betreft het uitvoeringsbudget voor de RCN-unit SZW.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De bijdragen aan ZBO’s zijn 100% juridisch verplicht. Het betreft de uitvoeringsbudgetten van UWV, de SVB en het IB. Deze budgetten worden bij de goedkeuring van de jaarplannen vastgesteld.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

De bijdrage aan nationale organisaties is 100% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan de LCR. Het budget wordt bij goedkeuring van het jaarplan vastgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd

Tabel 99 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 11 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

1.782.864

1.924.095

2.069.926

2.157.072

2.246.790

2.328.348

2.393.007

        

Uitgaven

1.782.864

1.924.095

2.069.926

2.157.072

2.246.790

2.328.348

2.393.007

        

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Uitvoeringskosten UWV

1.629.664

1.785.413

1.858.966

1.903.201

1.935.446

1.959.416

1.966.039

Uitvoeringskosten SVB

153.200

138.682

158.833

149.167

150.694

150.345

151.364

Uitvoeringskosten UWV nominaal

0

0

48.047

97.147

149.131

203.131

256.058

Uitvoeringskosten SVB nominaal

0

0

4.080

7.557

11.519

15.456

19.546

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

Deze post op de begroting betreft een reservering voor de eindafrekening van een subsidie aan de VNG voor de bijdrage aan de infrastructuur Landelijke Interventieteams in de periode 2019–2021.

Opdrachten

Het beleidsbudget voor handhaving en gegevensuitwisseling bedraagt in 2022 € 3,173 miljoen en € 3,320 miljoen in volgende jaren. Het budget wordt besteed aan diverse activiteiten op het gebied van handhaving, gegevensuitwisseling en ondermijning.

Bekostiging

De RCN-unit SZW is een bij de Rijksdienst Caribisch Nederland gepositioneerd onderdeel van het departement dat namens de minister is belast met uitkeringsverstrekking, vergunningverlening en arbeidsinspectie in Caribisch Nederland. Het budget voor de uitvoeringskosten van de RCN-unit SZW bedraagt in 2022 € 7,1 miljoen. Er zijn in 2022 incidenteel extra middelen ten behoeve van de sociaal-economische agenda op Caribisch Nederland. Vanwege de incidentele extra middelen in 2022 is vanaf 2023 het budget structureel lager.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

De Minister van SZW stelt de financiële kaders vast voor UWV, de SVB en het Inlichtingenbureau, waarbinnen deze organisaties hun jaarplannen dienen op te stellen. Deze financiële kaders hebben alleen betrekking op de uitvoering van SZW-taken door genoemde ZBO’s. In de jaarplannen nemen UWV en de SVB een verdeling van de uitvoeringskosten naar wet en/of fonds op. De Minister stuurt in eerste aanleg op het totaalbudget per organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de organisaties zelfstandig de uitvoering organiseren en over de realisatie via het jaarverslag verantwoording afleggen aan de Minister van SZW.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitvoeringskosten van UWV en de SVB wijzigen gedurende de jaren als gevolg van beleidswijzigingen en van volumeontwikkelingen in de onderscheiden wetten.

Per saldo stijgen de uitvoeringskosten (begrotings- en premiegefinancieerd) van UWV in 2022 met circa € 47 miljoen. Deze ontwikkeling is grotendeels het gevolg van de middelen naar aanleiding van het parlementair onderzoek naar de kinderopvangtoeslag die worden ingezet ten behoeve van de dienstverlening en informatiehuishouding, de subsidieregeling STAP-budget en de neerwaarts bijgestelde volumeontwikkelingen WW.

Per saldo stijgen de uitvoeringskosten (begrotings- en premiegefinancieerd) van de SVB in 2022 met circa € 40 miljoen. Deze stijging is voor een groot deel het gevolg van de kosten die gemaakt worden ter versterking van de ICT en de middelen naar aanleiding van het parlementair onderzoek naar de kinderopvangtoeslag die worden ingezet ten behoeve van de dienstverlening en de informatiehuishouding.

In de tabellen 100 en 101 zijn de uitvoeringskosten van UWV en de SVB toegedeeld aan de onderscheiden wetten en regelingen. Dit is een ex-ante raming op basis waarvan de bekostiging van ZBO’s plaatsvindt. De toedeling is extracomptabel. Hier is de loon- en prijsbijstelling nog niet aan toebedeeld.

Tabel 100 Extracomptabel overzicht begrotingsgefinancierde en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

UWV (incl. BKWI)

2.064.241

2.281.314

2.328.752

2.296.326

2.327.258

2.348.121

2.352.525

        

Begrotingsgefinancierd

434.577

495.901

469.786

393.125

391.812

388.705

386.486

IOW

2.547

2.576

2.815

2.962

3.081

3.193

2.039

Wajong

165.237

180.091

153.408

151.622

151.818

148.937

148.118

Re-integratie Wajong1

110.340

94.117

96.905

97.122

97.413

97.675

97.474

Basisdienstverlening

83.050

106.761

108.881

103.259

102.445

102.875

102.867

Beoordeling gemeentelijke doelgroep

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Wsw indicatiestelling

2.065

1.332

1.288

1.243

1.200

1.157

1.120

Scholingsbudget WW

780

6.280

0

0

0

0

0

Scholingsexperiment WGA

500

390

595

440

355

0

0

NOW 1.0

19.200

22.600

10.000

0

0

0

0

NOW 2.0

8.200

10.000

10.000

0

0

0

0

NOW 3.0

5.800

18.000

30.000

0

0

0

0

NOW 4.0

0

9.400

10.000

0

0

0

0

TOFA

3.100

200

100

0

0

0

0

MCKW

763

337

291

209

132

0

0

Uitvoering kassierstaak

0

3.300

3.300

1.400

500

0

0

Centrale uitvoering landelijke ondersteuning

0

3.000

3.100

0

0

0

0

Skills en mogelijkheden

0

1.498

235

0

0

0

0

Inzet doelgroep banenafspraak

0

3.100

4.000

0

0

0

0

BKWI

12.908

12.919

14.868

14.868

14.868

14.868

14.868

        

Premiegefinancierd

1.629.664

1.785.413

1.858.966

1.903.201

1.935.446

1.959.416

1.966.039

WW

626.189

886.081

883.443

914.445

934.409

945.553

943.784

ZW

373.890

327.851

349.306

351.701

353.259

365.164

366.304

WAZO

10.521

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

WAO

68.185

48.525

47.378

45.877

43.977

42.385

40.475

Re-integratie WAZ/WAO/WIA/ZW1

106.626

112.202

113.750

115.910

118.623

121.571

124.266

WGA

335.363

349.841

328.813

333.184

336.509

333.404

336.498

IVA

64.926

51.129

126.593

132.518

139.232

142.027

145.505

WAZ

3.070

2.224

2.123

2.006

1.877

1.752

1.647

Toevoeging aan bestemmingsfonds/egalisatiereserve

40.981

      

Bron: SZW-administratie.

1

Dit zijn uitvoeringskosten. Re-integratie in de vorm van voorzieningen en/of trajecten staan weergegeven op beleidsartikel 3. De uitvoeringskosten re-integratie hebben betrekking op de werkzaamheden die UWV verricht ten behoeve van de inkoop van externe re-integratiediensten en de re-integratiedienstverlening voor werkzoekenden in de WIA, WAO en Wajong die UWV zelf aanbiedt.

Tabel 101 Extracomptabel overzicht begrotingsgefinancierde en premiegefinancierde uitvoeringskosten SVB (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

SVB

292.615

285.908

325.777

321.682

332.126

328.487

331.180

        

Begrotingsgefinancierd

139.415

147.226

166.944

172.515

181.432

178.142

179.816

AKW

97.305

101.885

119.555

126.148

134.318

129.920

130.137

TAS

2.980

2.349

1.635

1.562

1.535

1.533

1.533

KOT/WKB

5.634

6.871

5.634

5.634

5.634

5.634

5.634

AIO

30.937

33.600

38.120

37.187

37.979

39.111

40.593

Bijstand buitenland

224

224

224

224

223

224

223

OBR

503

489

0

0

0

0

0

Remigratiewet

1.832

1.808

1.776

1.761

1.743

1.720

1.697

        

Premiegefinancierd

153.200

138.682

158.833

149.167

150.694

150.345

151.364

AOW

144.278

130.213

150.048

140.537

142.065

141.768

142.923

Anw

8.922

8.469

8.785

8.630

8.629

8.577

8.441

Bron: SZW-administratie.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een overlegorgaan ingesteld bij Wet SUWI, waarin landelijke cliëntenorganisaties, vertegenwoordigers van gemeentelijke cliëntenraden en vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraden van de SVB en UWV zitting hebben. De LCR heeft tot taak periodiek te overleggen met UWV, de SVB, de gemeenten en de Minister van SZW over onderwerpen op het terrein van werk en inkomen. De Minister van SZW stelt de financiële kaders vast voor de LCR, waarbinnen de LCR een jaarplan dient op te stellen.

Licence