Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

24 Handhaving en toezicht

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

123.234

 

123.234

2.879

126.113

2.465

1.874

1.722

1.478

Uitgaven

123.234

 

123.234

2.879

126.113

2.465

1.874

1.722

1.478

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

24.01 Handhaving en toezicht

123.234

 

123.234

2.879

126.113

2.465

1.874

1.722

1.478

24.01.03 Bijdragen aan het agentschap ILT

123.234

 

123.234

2.879

126.113

2.465

1.874

1.722

1.478

- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

123.234

 

123.234

2.879

126.113

2.465

1.874

1.722

1.478

Ontvangsten

         
Toelichting

Verplichtingen

Bij de 1e suppletoire begroting worden er middelen toegevoegd aan de begroting van de ILT. De ILT ontvangt vanuit artikel 99 Nog Onverdeel de loon- en prijsbijstelling voor 2020. Verder is er een verrekening van structurele bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast ontvangt de ILT een bijdrage voor het wegwerken van achterstanden en middelen voor de handhaving van de Afsluitdijk.

Uitgaven

24.01 Handhaving en Toezicht

Zie toelichting verplichtingen.

Licence