Base description which applies to whole site

6.5 Bijlage 5: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van IenW opgenomen. De subsidie definitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

‘De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten’.

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

Tabel 194 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

 

Naam Subsidie (regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (1)

Volgende evaluatie (jaartal) (1)

Einddatum Subsidie (regeling) (2)

Voet noot

   

cfm JV

          

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water 4 (HGIS)

2.725

2020

nvt

2021

 
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten subsidieregeling stedelijke delta's

 

     
  

Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden

1.383

3.117

4.000

4.000

0

0

8.802

nvt

2026

2025

 
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Blue Deal)

0

4.060

2.500

2.500

2.000

2.000

0

   

27

  

Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek (tbv NGF-project NL2120)

  

2.945

3.875

4.186

4.186

3.273

   

28

  

Subsidieregeling pilotprojecten - NGF-project GWT

 

3.996

1.563

1.564

1.079

5.772

   

14

  

Subsidieregeling private demonstratieprojecten - NGF-project GWT

 

2.690

2.690

2.690

2.690

3.317

   

14

  

Regeling Ondernemerschapsprogramma vouchers - NGF-project GWT

 

340

340

0

330

330

   

14

  

Uitvoeringskosten subsidieregelingen NGF-project GWT

 

0

0

0

0

0

0

   

20

 

Begroting

            
  

Provincie Friesland - Omgevingsberaad Waddengebied

90

96

96

96

100

100

100

2014

**

 
  

TU-Delft - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en praktijkleren

188

188

188

188

188

**

**

 
  

Universiteit Twente - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en praktijkleren

190

190

190

190

190

**

**

 
  

Wageningen Universiteit - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping

188

188

188

188

188

**

**

 
  

St. IUCN Nederlands Comité - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en -doorwerking

191

191

191

191

191

**

**

 
  

St. Natuur en Milieu - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en -doorwerking

45

45

45

45

45

**

**

 
  

Ver. Natuurmonumenten - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping, hotspots en kennisdoorwerking

96

96

96

96

96

**

**

 
  

St. SoortenNL - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en -doorwerking

167

167

167

167

167

**

**

 
  

St. Ark - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping, praktijkleren en kennisdoorwerking

67

67

67

67

67

**

**

 
  

St. De Noordzee - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en -doorwerking

39

39

39

39

39

**

**

 
  

St. Natuur- en Milieufederaties - NGF-project NL2120 NBS praktijkleren, hotspots en kennisdoorwerking

184

184

184

184

184

**

**

 
  

Staatsbosbeheer - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping, hotspots en kennisdoorwerking

88

88

88

88

88

**

**

 
  

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping

61

61

61

61

61

**

**

 
  

St. Het Wereld Natuur Fonds-Nederland - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping, hotspots en kennisdoorwerking

124

124

124

124

124

**

**

 
  

Dutch Research Institute for Transitions B.V. - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping

42

42

42

42

42

**

**

 
  

Universiteit Utrecht - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping en praktijkleren

193

193

193

193

193

**

**

 
  

Hogeschool Van Hall Larenstein - NGF-project NL2120 NBS kennisdoorwerking

122

122

122

122

122

**

**

 
  

HZ University of Applied Sciences - NGF-project NL2120 NBS kennisdoorwerking

122

122

122

122

122

**

**

 
  

Stichting Yuverta - NGF-project NL2120 NBS kennisdoorwerking

122

122

122

122

122

**

**

 
  

Vereniging IVN - NGF-project NL2120 NBS kennisverdieping, praktijkleren en kennisdoorwerking

87

87

87

87

87

**

**

 
  

St. Ecoshape - NGF-project NL2120 Programmamanagement

  

1.468

1.468

1.468

1.468

1.468

**

**

 
  

St. Wetsus - NGF-project GWT PhD Onderzoekers

3.450

3.450

3.450

3.500

3.500

**

**

 
  

Waterschap Vechtstromen - NGF-project GWT

  

4.412

4.412

4.412

4.412

7.659

**

**

 
  

St. Water Alliance - NGF-project GWT Ondernemerschapsprogramma

400

400

400

400

400

**

**

 
  

St. TKI Watertechnologie. - NGF-project GWT Kennisteam, expert groep en innovation squad

404

363

367

373

382

**

**

 
  

St. TKI Watertechnologie. - NGF-project GWT Programmamanagement

288

208

212

231

235

**

**

 
 

Incidenteel

            
  

Water Climate Coalition

 

2.050

350

0

0

0

0

*

*

 
  

Stichting Deltares - Joint Cooperation Water Mondiaal

1.495

625

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Stichting Deltares - International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC)

750

225

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Overige incidentele subsidies en open calls NGF-project NL2120

  

304

304

304

304

304

**

**

19

  

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

720

1.247

1.890

700

500

500

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

48

552

350

200

200

200

0

*

*

 
  

Totaal artikel

7.211

11.972

32.199

28.885

24.169

24.089

37.858

    
              

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2024

10.912

12.552

9.135

8.785

8.787

7.992

7.992

nvt

2022

2025

 
 

Besluit

            
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Bedrijvenregeling

1.792

9.322

16.000

18.151

17.151

18.150

10.000

2022

2027

2024

 
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Collectieve saneringen

5.886

      

2022

2027

2024

24

  

St. LTO - Programma's en projecten

1.816

1.200

1.200

0

0

0

0

    
  

Incidentele subsidies 13.04 Ruimtegebruik bodem

0

150

150

150

150

150

0

    
  

Totaal artikel

20.406

23.224

26.485

27.086

26.088

26.292

17.992

    
              

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling Fietsersbond 2017

582

0

0

0

0

0

0

2021

nvt

2021

 
  

Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019

125

0

0

0

0

0

0

2022

nvt

2021

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - VVN

3.948

4.244

4.139

4.134

4.220

4.220

4.220

2017

2023

2023

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - SWOV

4.243

4.463

4.270

4.268

4.506

4.506

4.506

2017

2023

2023

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - Team Alert

1.045

1.114

807

807

834

834

834

2017

2023

2023

 
  

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport

20.062

13.538

6.498

1.250

0

0

0

nvt

2022

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

1.184

1.628

0

0

0

0

0

   

10

  

Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024

740

778

756

756

0

0

0

nvt

2024

2024

 
  

Subsidieregeling LNG

1.840

0

0

0

0

0

0

  

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling LNG

          

10

  

Subsidieregeling Elektrische personenauto's particulieren

46.193

55.569

87.767

44.420

28.400

13.100

6.000

nvt

2025

2025

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Elektrische personenauto's particulieren

2.119

1.896

0

0

0

0

    

10

  

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's

10.902

20.591

21.300

0

0

0

0

nvt

2026

2026

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's

 

679

0

0

0

0

0

   

10

  

Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

30.103

52.098

36.500

64.500

54.500

34.500

24.500

nvt

2026

2026

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

 

0

0

0

0

0

    

10

  

Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET

22.574

51.557

4.000

0

0

0

0

nvt

2027

2027

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET

 

405

0

0

0

0

0

   

10

  

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026

 

5.500

0

0

0

0

0

nvt

2026

2026

8

  

Uitvoeringskosten St. Connekt inzake Subsidieregeling Topsector Logistiek

 

247

0

0

0

0

0

   

10

 

Begroting

            
  

Vereniging Fietsersbond - Belangenbehartiging fietsen

 

807

807

807

807

612

612

**

**

 
  

St. Dutch Cycling Embassy - Internationale profilering Nederland Fietsland

0

441

441

441

441

125

125

**

**

 
  

St. Landelijk Fietsplatform - Landelijke recreatieve fietsroutes

250

261

262

250

250

250

250

**

**

 
  

St. Wandelnet - Landelijk wandelroutenetwerk

250

375

375

375

375

250

250

**

**

 
  

St. Coalitie Anders Reizen - Verduurzaming zakelijke mobiliteit werkgevers

200

200

200

200

200

0

0

**

**

 
  

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. - Financiële administratie en beheer DOVA

100

100

100

100

0

0

0

**

**

 
  

TU Delft - Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

18

18

0

0

0

0

0

**

**

 
  

Platform31 - Programma Deelmobiliteit

    

0

0

0

   

25

 

Incidenteel

            
  

Stichting VeiligheidNL - Spoedzorgdata voor verkeersveiligheid fase 1 2021-2023

752

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

119

186

140

64

39

39

39

*

*

 
  

Incidentele subsidie 14.03 Slimme en duurzame mobiliteit

0

1.297

746

282

18

0

0

    
  

Incidentele subsidies 14.03 Mobiliteit en Gebieden

438

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

144.484

213.137

169.108

122.654

94.590

58.436

41.336

    
              

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

             
 

Wet

            
  

NS Reizigers BV - Nachttrein

1.654

1.464

1.406

0

0

0

0

   

3

  

NS Reizigers BV - Sociale Veiligheid

6.000

2.000

2.000

0

0

0

0

   

3

  

NS Reizigers BV - IC pendel Breda-Eindhoven

1.490

0

0

0

0

0

0

   

3

  

NS Reizigers BV - Uitbreiding dienstregeling Zeeland

3.797

0

0

0

0

0

0

   

3

  

NS Reizigers BV - Beschikbaarheidsvergoeding OV

683.686

91.534

0

0

0

0

0

   

3

  

NS Reizigers BV - Transitievergoeding Openbaar Vervoer

 

36.342

9.085

0

0

0

0

   

3

 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling consumenteninspraak Friese Waddenveren 2022–2026

12

12

12

12

12

12

12

2021

2026

2026

 
  

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022

240

0

0

0

0

0

0

nvt

2023

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

14.722

0

0

0

0

0

0

2021

nvt

2023

 
  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling stimulering spoorgoederenvervoer

 

242

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

 

0

0

0

0

0

0

nvt

2026

2021

12

  

Uitvoeringskosten Stichting Connekt inzake Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020

45.296

1.165

0

0

0

0

0

nvt

2024

2020

 
  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

35.906

12.150

0

0

0

0

0

nvt

2024

2021

 
  

Uitvoeringskosten Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

200

0

0

0

0

0

0

   

17

  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

266.117

0

11.356

0

0

0

0

nvt

2024

2022

 
  

Uitvoeringskosten Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

208

320

0

0

0

0

0

   

17

  

Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025

 

9.934

0

0

0

0

0

nvt

2026

2025

 
  

Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023

 

77.006

0

17.567

0

0

0

nvt

2025

2023

 
  

Uitvoeringskosten Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023

 

328

0

0

0

0

0

   

17

 

Begroting

            
  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - OV-Ombudsman

267

0

0

0

0

0

0

**

**

13

  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - Beleidsondersteuning

361

338

359

425

381

391

0

**

**

 
  

Verkeersverbund Rhein-Ruhr - exploitatie Regional Expres 13

250

250

250

250

0

0

0

**

**

 
  

St. Geschillencommissies voor Consumentenzaken - OV-Ombudsman

228

260

269

275

282

289

0

**

**

13

  

St. CROW - OV-Klantenbarometer

0

240

250

250

250

250

250

**

**

 
  

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. - NDOV, Stationstopologie, BISON, Dashboard Deur-tot-Deur en Staat van het OV

0

430

355

355

0

0

0

**

**

 
  

Trans Link Systems B.V. - Informatiehuishouding OV

0

521

337

354

124

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

            
  

Havenbedrijf Rotterdam NV - Digitale basis op orde

1.000

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

610

365

0

19

19

19

598

*

*

 
  

Totaal artikel

1.061.637

234.252

25.679

19.507

1.068

961

860

    
              

Artikel 17 Luchtvaart

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling KDC 2018–2022

38

2022

nvt

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2018–2022

1.436

1.700

1.700

0

0

0

 

2022

nvt

2022

 
  

NGF-project LiT - Subsidieregeling tbv Supporting research

 

0

2.625

2.625

2.625

      
  

NGF-project LiT - Subsidieregeling tbv Strengthening ecosystem

 

0

2.900

2.900

2.900

      
  

Uitvoeringkosten RVO inzake subsidieregelingen NGF-project LiT

 

0

1.250

1.250

1.250

      
 

Begroting

            
  

Omgevingsraad Schiphol - Bijdrage activiteiten

264

0

0

0

0

0

0

**

**

 
  

Commissies Regionaal Overleg Regionale Luchthavens van nationale betekenis - Bijdrage Activiteiten

280

280

280

280

280

280

280

**

**

 
  

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg - klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

75

0

0

0

0

0

0

**

**

 
  

Stichting Avi-Assist - Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

50

50

50

0

0

0

0

**

**

 
  

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider - Ondersteuning luchtverkeersdienstverlening Bonaire

420

420

310

310

0

0

0

**

**

 
  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Leefbaarheidsfonds Eindhoven

50

  

0

0

0

0

**

**

 
  

St. Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens - Professionalisering bewonersvertegenwoordigers

50

50

50

50

50

0

0

**

**

 
  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Verbinden Luchthaven Eindhoven en omgeving

70

0

0

0

0

0

0

**

**

 
  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Luchthaven Eindhoven Overleg

 

70

70

75

75

0

 

**

**

 
  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Milieu-activiteiten ter bevordering leefbaarheid

 

50

50

0

0

0

0

**

**

 
  

St. Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum - NGF Luchtvaart in transitie: Project Ondersteunend Onderzoek

 

6.560

0

0

1.640

0

0

**

**

 
  

TU Delft - NGF Luchtvaart in transitie: Project Ondersteunend Onderzoek

 

4.240

0

0

1.060

0

0

**

**

 
  

St. Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport - Leefbaarheidsprojecten

 

150

150

150

150

0

0

**

**

 
  

Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

 

1.205

1.205

1.205

1.205

264

269

    
  

Begrotingssubsidies NGF- art 17.01

    

31.403

     

16

 

Incidenteel

            
  

SkyNRG B.V. - Biokerosine fabriek Delfzijl DSL01

 

2.850

0

0

0

0

0

*

*

 
  

St. Faunabeheereenheid Noord-Holland - Coördinatie ruivangsten

 

50

         
  

Netherlands Aircraft Company N.V. - NGF-project LiT H2-Ombouw Turbofan (HOT)

 

5.520

1.380

0

0

0

0

*

*

 
  

Fokker Next Gen N.V. - NGF-project LiT H2-Ombouw Turbofan (HOT)

 

1.440

360

0

0

0

0

*

*

 
  

Conscious Aerospace B.V. - NGF-project LiT HAPSS

 

2.966

742

0

0

0

0

*

*

 
  

Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - NGF-project LiT HAPSS

 

1.331

333

0

0

0

0

*

*

 
  

Technische Universiteit Delft - NGF-project LiT HAPSS

 

928

232

0

0

0

0

*

*

 
  

NGF-project LiT EMBRAER

 

2.800

700

0

0

0

0

*

*

15

  

Fokker Aerostructures B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

1.100

1.650

1.650

1.100

0

0

*

*

 
  

Airborne International B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

1.020

1.530

1.530

1.020

0

0

*

*

 
  

Dutch Thermoplastic Components B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

840

1.260

1.260

840

0

0

*

*

 
  

Dutch-Shape B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

400

600

600

400

0

0

*

*

 
  

KVE Composites B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

860

1.290

1.290

860

0

0

*

*

 
  

Toray Advanced Composites B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

800

1.200

1.200

800

0

0

*

*

 
  

Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

1.520

2.280

2.280

1.520

0

0

*

*

 
  

Stichting Thermoplastic Research Center (TPRC) - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

460

690

690

460

0

0

*

*

 
  

Technische Universiteit Delft - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

2.080

3.120

3.120

2.080

0

0

*

*

 
  

Universiteit Twente - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

280

420

420

280

0

0

*

*

 
  

Qlayers B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

660

990

990

660

0

0

*

*

 
  

Maeve Aerospace B.V. - NGF-project LiT Materials, manufacturing technologies and structures

 

220

330

330

220

0

0

*

*

 
  

Fokker Elmo B.V. - NGF-project LiT Electrical wiring interconnection systems

 

3.920

0

0

980

0

0

*

*

 
  

Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - NGF-project LiT Electrical wiring interconnection systems

 

3.200

0

0

800

0

0

*

*

 
  

TU Delft - NGF-project LiT Electrical wiring interconnection systems

 

1.280

0

0

320

0

0

*

*

 
  

Universiteit Twente - NGF-project LiT Electrical wiring interconnection systems

 

1.040

0

0

260

0

0

*

*

 
  

TU Eindhoven - NGF-project LiT Electrical wiring interconnection systems

 

880

0

0

220

0

0

*

*

 
  

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO - NGF-project LiT Electrical wiring interconnection systems

 

800

0

0

200

0

0

*

*

 
  

Aeronamic B.V. - NGF-project LiT Thermic- en pneumatic systems

 

4.080

0

0

1.020

0

0

*

*

 
  

St. Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - NGF-project LiT Thermic- en pneumatic systems

 

4.720

0

0

1.180

0

0

*

*

 
  

TU Delft - NGF-project LiT Thermic- en pneumatic systems

 

3.200

0

0

800

0

0

*

*

 
  

Universiteit Twente - NGF-project LiT Thermic- en pneumatic systems

 

1.600

0

0

400

0

0

*

*

 
  

St. Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - NGF-project LiT Flying Vision

 

3.200

800

0

0

0

0

*

*

 
  

TU Delft - NGF-project LiT Flying Vision

 

4.800

1.200

0

 

0

0

*

*

 
  

St. Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) - NGF-project LiT Dutch Aviation Systems Analysis Lab (DASAL)

 

5.440

0

0

1.360

0

0

*

*

 
  

TU Delft - NGF-project LiT Dutch Aviation Systems Analysis Lab (DASAL)

 

3.760

0

0

940

0

0

*

*

 
  

Vereniging tot de behartiging van belangen van Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Industrieën «Netherlands Aerospace Group» - NGF-project LiT Strengthening ecosysteem

 

800

0

0

200

0

0

*

*

 
  

Vereniging tot de behartiging van belangen van Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Industrieen «Netherlands Aerospace Group» - NGF-project LiT Internationale samenwerking

 

800

0

0

200

0

0

*

*

 
  

NGF-project LiT Human Capital

 

3.200

0

0

1.680

0

0

*

*

15

  

St. Luchtvaart in Transitie - NGF-project LiT Governance LiT

 

3.060

1.495

1.495

1.495

0

0

*

*

 
  

Overige incidentele subsidies NGF-project LiT

 

4.135

1.029

235

1.320

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

517

110

0

18

17

92

167

*

*

 
  

Totaal artikel

3.250

96.926

34.270

25.953

66.270

636

716

    
              

Artikel 18 Scheepvaart en havens

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017-2021

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2024

2021

 
  

Tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren 2020–2021

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 
  

Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025

18.364

22.324

12.930

12.930

12.930

12.932

1.600

2022

2026

2025

22

  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025

0

0

400

400

400

400

400

    
  

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026

4.000

3.000

0

0

0

0

0

nvt

2027

2026

11

  

Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022–2023

5.500

11.248

19.365

10.887

13.200

0

0

nvt

2027

2023

18

  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023

0

0

400

400

200

200

0

   

23

  

Tijdelijke subsidieregeling Walstroom zeeschepen klimaat 2024-2026

0

37

80.500

75.000

25.000

2.500

0

nvt

2028

2026

14

  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling Walstroom zeeschepen klimaat 2024-2026

0

0

150

150

150

150

300

    
  

NGF-Project MM - Tijdelijke subsidieregeling Maritiem Masterplan - uitvoeren demonstraties op schepen 2024-2033

0

0

22.471

56.254

6.300

0

0

nvt

2026

2028

 
  

NGF-Project MM - Tijdelijke subsidieregeling Maritiem Masterplan - uitvoeren human capital activiteiten

0

0

1.300

1.400

300

0

0

nvt

2028

2033

 
  

Uitvoeringskosten Tijdelijke subsidieregelingen Maritiem Masterplan

0

0

0

0

0

0

0

   

26

 

Begroting

            
  

St. Waterrecreatie Nederland - Voortzetting Basisvisie Recreatietoervaart Netwerk (BRTN)

 

0

0

0

0

0

0

**

**

 
  

Zero Emission Services B.V. - NGF project Zero emissie binnenvaart

9.500

15.600

25.100

0

0

0

0

**

**

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake NGF: Zero Emissie Binnenvaart (Elektrificatie binnenvaartschepen)

 

0

0

0

0

0

0

    
  

St. Nederland Maritiem Land - NGF-project MM Inrichting en beheer digitaal platform en programmabureau

0

0

5.240

1.600

2.100

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

            
  

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

317

155

80

80

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

37.681

52.364

167.936

159.101

60.580

16.182

2.300

    
              

Artikel 19 Uitvoering Internationaal- en Milieu Beleid

             
 

Regeling

            
  

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

0

247

247

0

0

0

0

2020

nvt

2020

 
  

Projectstimuleringsregeling Interreg V

116

0

0

0

0

0

0

2020

nvt

2020

 
  

Projectstimuleringsregeling Interreg VI

875

1.375

1.375

0

0

0

0

nvt

2025

2024

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Interreg regelingen

 

902

824

        
 

Incidenteel

            
  

Incidentele subsidies 19.02 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

25

70

70

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

1.016

1.692

1.692

0

0

0

0

    
              

Artikel 21 Duurzaamheid

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

399

0

0

0

0

0

0

2020

nvt

2021

 
  

Demonstratie Energie-en Klimaatinnovatie Circulaire Economie

7.733

3.153

3.073

7.992

14.500

15.500

10.100

nvt

2022

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport

 

275

275

0

0

0

0

   

29

  

Subsidieregeling Circulaire Economie

5.441

2.629

6.650

7.650

6.650

6.150

0

nvt

2025

2025

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Circulaire Economie

 

350

350

350

350

350

0

   

29

  

Uitvoeringskosten RVO inzake subsidieregeling Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie

0

278

278

150

150

150

0

   

29

  

Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies - Topsector Energie projecten - TSE Industrie

770

0

0

0

0

0

0

   

9

  

Uitvoeringskosten RVO inzake subsidieregeling Topsector Energie projecten - TSE Industrie

 

0

0

0

0

0

0

   

29

  

Subsidieregeling Ontwikkeling en opschaling recycling

 

0

7.700

8.800

8.500

9.200

0

    
 

Europees

           
  

Europese Commissie /EASME - Grant Agreement number 881613 - NL-Circulerate

11

0

0

0

0

0

0

    
 

Begroting

            
  

St. TKI CICKNL - Programma CIRCO

1.000

1.000

0

0

0

0

0

**

**

 
  

St. Repair Café - Ondersteuning betere infrastructuur voor repair

0

67

67

67

67

67

0

**

**

 
  

St. Het Groene Brein - Versnellingshuis Nederland Circulair!

600

500

500

500

0

0

0

**

**

 
  

Stichting DSFW Foundation - Consumenteninformatie Duurzame Mode

30

30

30

30

0

0

0

**

**

 
  

St. Milieu Centraal - Basisactiviteiten consumentenvoorlichting

1.425

1.525

1.600

340

0

0

0

**

**

 
  

St. Milieu Centraal - Focusactiviteiten consumentenvoorlichting

759

991

1.200

203

0

0

0

**

**

 
  

St. Springtij Nederland - Organisatie Springtij Forum

30

60

30

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

            
  

Frankenhuis BV - Mechanische textielrecycling 2.0

0

0

0

318

0

0

0

*

*

 
  

Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics - Realisatie industriële waslijn

374

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Brightfiber Textiles BV - Circulair Textiel

0

0

0

214

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

1.957

0

15

2.528

9

386

7.703

*

*

 
  

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 21.07 Duurzame mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

20.530

9.955

20.865

28.642

29.726

31.303

17.803

    
              

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

1.165

3.638

2.638

2.408

0

0

0

2021

 

2021

 
  

Subsidieregeling VeiligheidNL

39

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2020

 
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

0

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer

3.417

0

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer

 

24

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2

9.286

0

0

0

0

0

0

 

2025

2022

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer 2

11.106

0

0

0

0

0

0

 

2025

2022

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer 2

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022–2027

 

2.400

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

nvt

2026

2026

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022–2027

 

318

318

318

318

318

318

    
 

Begroting

            
  

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Fonds Asbestdaken

6.000

2.500

0

0

0

0

2.500

**

**

 
  

St. VeiligheidNL - Onderzoek en voorlichting vuurwerk

200

230

0

0

0

0

    
 

Incidenteel

            
  

Vereniging Omgevingsdienst NL - Uitvoering versterking omgevingsveiligheid

2.000

150

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! - Safety Delta Nederland

424

394

370

430

0

0

0

*

*

 
  

Vereniging OmgevingsdienstNL - Interbestuurlijk programma verbetering VTH-stelsel

1.196

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

155

0

0

0

0

0

 

*

*

 
  

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

869

1.096

337

537

906

906

906

*

*

 
  

Totaal artikel

35.657

10.378

7.575

7.375

2.906

2.906

5.406

    
              
Licence